< div id=”header ”>< / div>

fredag 21 oktober 2016

Heijlska villan i Varberg är inte längre vad det har varit !


Byggnadsnämnen i Varberg har som jag ser det åstadkonmmit en kulturmiljöskandal genom att inte agerat rätt i ett ärende som diskuteras mycket i Varberg. Det är handläggningen av den s.k. Heijlska villan. Numera kallad "synvillan". Här nedan publicerar jag expertisens debattartikel i HN som borde varit ett av underlagen innan Byggnadsnämnden i Varberg fattade sitt beslut.

Som länets och kommunens anlitade expert på kulturmiljövård och det byggda kulturarvet, vill Kulturmiljö Halland här ge sin syn på den uppkomna situationen.
Beträffande Heijlska villan; låt oss till att börja med konstatera att denna byggnad är markerad med rivningsförbud i detaljplanen från 1995: q1, Byggnad av väsentligt kulturintresse, får ej rivas eller förändras.
Det som uttrycks i planen är med andra ord mycket tydligt och långtgående: Man vill försäkra sig om att en byggnad med mycket högt kulturhistoriskt värde bevaras för framtiden genom att varken stomme eller fasad får rivas och att denna därtill inte får förändras.

Som framkommit, vilket Kulturmiljö Halland redan i februari uppmärksammade, har dock den anrika byggnaden i allt väsentligt rivits. Det som här byggs upp kan inte betraktas som något annat än ett nybygge, oavsett om detta till utseendet skulle påminna om Heijlska villan. Därmed följer detta bygge, menar vi, inte heller detaljplanen.
Kan man då inte hävda att det som nu ska byggas upp på platsen, kan bli likvärdigt med originalet?
Svaret är nej. En byggnads kulturhistoriska värde är till största del dess värde såsom källa till historien. Ett grundläggande begrepp inom byggnadsvården är därför autenticitet, det vill säga äkthet, tillförlitlighet och ursprunglighet. Autenticitetsvärdet är förgängligt och kan endast bibehållas genom varsamhet och respekt för originalmaterialet. I plan- och bygglagen uttrycks detta bland annat i 8 kap 17 §: Ändring av en byggnad - - - ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Heijlska villan var en både tidstypisk och unik byggnad. Det tidiga 1900-talets påkostade träbyggnadskonst fick här ett nedslag i engelsk villastil utan motstycke i Varberg. Den byggnad som nu uppförs, med betongstomme och underjordiskt garage därtill – om än med detaljer hämtade från det ursprungliga huset – blir även om viljan är god just en ny byggnad, inte Heijlska villan!
Gamla byggnader kan ibland behöva genomgripande renoveringsinsatser, vi bebyggelsesantikvarier har stött på det mesta i den vägen. Enligt vår erfarenhet handlar en lyckad restaurering inte främst om stora ekonomiska insatser – som i vissa fall är nödvändiga – utan mer om djup kunskap och respekt för byggnadens förutsättningar liksom om lämpliga byggnadsvårdsmetoder.


Förutom tillvägagångsättet finns frågetecken kring kommunens hantering av ärendet. Det förefaller rimligt att denna utvärderas. Det tycks bland annat som att en helhetssyn har saknats i handläggningen vilket gjort att de kulturhistoriska aspekterna kommit i skymundan. För att undvika en upprepning bör den byggnadsantikvariska kompetensen och rollen stärkas och tydliggöras tidigare i byggprocessen.
Fallet Heijlska villan, ställer viktiga principiella frågor. Hur behandlar vi vårt byggda kulturarv? Ett scenario där olika kulturbyggnader riskerar att ersättas av kulissartade konstruktioner bör väcka starka varningsklockor för alla vänner av god byggnadsvård. Det fåtal K-märkta byggnader som finns bör vårdas och bevaras efter sina egna förutsättningar.


Curry Heimann
länsmuseichef

Erik Rosengren
kulturmiljöchef

Charlotte Skeppstedt

tf avdelningschef
Kulturmiljö Halland

Björn Ahnlund
bebyggelseantikvarie
Kulturmiljö Halland

torsdag 20 oktober 2016

Musen som pep jämställdhet och diskriminering i ledaren i HN ryter inte som ett lejon !

Nej jämställdhet är mer än vad kultur och fritidsnämnden sysslar med i Varberg. Läser en ledare i HN som snöar in på ojämställd fördelning av tider i konståkning.

Hur står det till med socionomer på socialförvaltningen är det BARA kvinnor som hamnar där? Hur står det till med män som jobbar inom hemtjänsten eller inom äldreomsorgen är det BARA kvinnor som hamnar där? Hur ligger det till med lönesättning, sjuktalen och vilka jobbar heltid?

Javisst är satsningen på friidrotten ute i Trönninge en jämställdhetssatsning håller med. Hela kultur och fritidsnämnden har det som avvägning i varje beslut som tas - jämställdheten. Däremot kan vi fråga oss om 147 miljoner kan användas på andra ställen för att uppnå jämställdhet? Statistik vad gäller utövare är ganska given. Gäller för övrigt simningen också nu när kommunen gör en satsning på en ny fräsch simanläggning.

Nu handlar det inte om att höja vare sig personer och nämnd till skyarna men hade Maria Haldesten ledarskribent på Hallands Nyheter läst på lite bättre är det bakläxan som andra nämnder får. För övrigt är nämnden jag siter i kultur- och fritidsnämnden bäst på att området att motverka diskriminering också så det så. Lika rätt och samma möjligheter.

Om Stefan Edlund (MP) som hänvisas till i ledaren hänvisat lite till vad Miljöpartiet gick till val på så hade det låtit bättre än att fjäska för Christofer Bergenblock (C) i kommunfullmäktige. Nej det gjorde han inte vilket inte förvånar då hans uppdrag är att främja allianspartiernas företrädare i Varberg inte sina egna partikamrater. När var de uppe i talarstolen senast i fullmäktige?
"Miljöpartiet vill att diskriminering och andra hinder uppmärksammas för att kunna bearbetas och besegras. En jämställd och jämlik kommun ökar individens frihet och bidrar till samhällets utveckling, detta leder till ökad attraktionskraft för kommunen.

Med bas i skola och utbildning ska kommunen alltså vara ett föredöme i att forma ett samhälle som bygger på sunda värderingar där mobbning och utanförskap motverkas. Detta arbete ska också gå igen i kommunens uppdrag som arbetsgivare, där kommunala verksamheter ska framstå som ett föredöme när det kommer till att främja allas lika värde.

Därför menar vi att Varberg behöver bli grönare och varmare"

onsdag 19 oktober 2016

Varbergs kommun frågar om sommarstugeägare vill hyra ut till nyanlända


Står ditt fritidshus oanvänt och är du i så fall intresserad av att hyra ut det? Den frågan skickar Varbergs kommun till nästan 200 sommarstugeägare i Apelviken.

Bakgrunden är att 201 nyanlända personer som fått uppehållstillstånd av flyktingskäl anvisas till Varberg under 2016. Alla kommuner i Sverige ska hjälpas åt att ta emot människor som fått asyl i landet, och ska tillsammans med andra myndigheter bidra till att den som är nyanländ inkluderas i samhället och på arbetsmarknaden.


Varbergs kommun har hittills i år tagit emot, och ordnat boende för, 139 personer. Det betyder att det återstår att ordna boende till 62 personer innan årsskiftet. Det är ännu inte fastställt hur många människor kommunen ska ta emot nästa år, men det blir fler än i år. Situationen är minst sagt ansträngd eftersom Varberg har en lång bostadskö och ont om lediga bostäder

- Vi gör allt vi kan för att hitta lösningar och ordna boendetill de nyanlända som anvisas till oss och som ska etablera sig i Varberg. Vi har till exempel tidigare annonserat för att uppmärksamma privatpersoner på att kommunen erbjuder hyresgarantitill den som vill och kan hyra ut ett gästhus, en sommarstuga,en lägenhet eller en del av en fastighet till en nyanländ. Nu tar vi ytterligare ett initiativ och ställer en riktad fråga till nästan 200 sommarstugeägare i Apelviken. Samtidigt vill vi självklart även välkomna andra som har möjlighet att hyra ut att höra av sig via kommunens växel på telefon 0340-88 000, säger Eva Olson, chef för serviceförvaltningen.

tisdag 18 oktober 2016

Det går bra för Varberg och majoriteten är överens om budgeten 2017 !

När Hallands Nyheter presenterar Alliansen + MP:s förslag till budget i Varberg verkar det vara lite halvdant rubriken Societetsparken får vänta är lite märklig gällande en budget på 3 miljarder.

Går man sedan in på bostadsmålet färdiga bostäder så verkar det som kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) ojar sig över alla som överklagar. Det vore bra om majoriteten slutar att drömma utan förhåller sig till realiteter i fortsättningen. Det mår vi alla bäst av i ett för övrigt välmående Varberg.

Ska vi säga nånting om budgeten allmänt är det framtagandet av förslagen i nämnderna som är det stora arbetet. Därefter ska förslag ställas samman och prioriterar ska göras och en viss ekonomisk balans ska hållas.

Jag tycker det är synd att inte alla partier bereds plats i budgetberedningen. Jag hade en motion uppe om detta för exakt ett år sedan för behandling i kommunfullmäktige. Nu är det inte så utan allt sammanställs i kommunstyrelsens arbetsutskott där bara S, M, C och MP har företrädare.

Alliansen men saknar företrädare har MP som ingår och L och KD som har insyn genom träffar på måndagarna ihop i majoritetsgruppen. S ingår i budgetberedningen men brukar låta majoritetspartierna presentera sitt förslag först i ksau (kommunstyrelsen arbetsutskott) och själva invänta kommunstyrelsen för att få maximal publicitet.

Andra partier som SD har genom åren aldrig lagt något eget budgetförslag i Varberg och förra året överraskade de med ett eget budgetförslag. DEtta budgetförslag blev sedan fokus för kommunfullmäktigemötet som antar budgeten så vi får se vad de hittar på i år.

Partier som V brukar ibland och ibland inte lägga avvikande förslag men i slutändan står dessa närmare S. SPI lägger inga egna budgetförslag och brukar avstå i budgeten men överaskade förra året genom att stödja majoritetsbudgeten utan några invändningar.

måndag 17 oktober 2016

Vänsterpartiet har guldläge inför nästa´val !


Vänsterpartiet har ett guldläge inför nästa val. De kan stå utanför blocköverskridande överenskommelser där MP fått utstå mycket kritik. De ingår i budgetsamarbetet när S och MP redan kompromissat sig samman.

Alliansen klarar inte av att enas och KD ligger utanför spärren i stort sett i varenda mätning. Inga partier vill ha med SD att göra och valutgången vad de får för röster ska inte spela nån som helst betydelse.

Alla vet vad vi får idag genom en röst på "vänsterblocket". Ingen vet vad som händer om alliansen blir större än rödgrönt mer än att de vill avsätta Stefan Löfven som de själva släppt fram som statsminister.

MP har visat sig vara ett lojalt och snällt lydparti i regeringen och är inga som helst problem för S. Att V skulle ingå som budgetpartner var ett krav från Alliansen för att Stefan Löfven skulle få bilda regering.

Sammanfattning: Vänstern blir vinnare för en rödgrönare regering och SD slukar borgerliga väljare i nästa val. Förlorare alla i mittenträsket där alla partier blir alltmer lika.

söndag 16 oktober 2016

Gröna rörelsen är inte mogen att diskutera värdekonflikter i samhället utan de sopas helst under mattan !


Ja även om man inte är medlem kan jag inte upptäcka att Miljöpartiet fått igång något INTERNT debattorgan. Följdaktligen skyr de kritik, ifrågasättanden och minoritetsuppfattningar i MP eller från person med anknytning till den gröna rörelsen.

Den enda grupp där det förekommer GRÖN DEBATT är gruppen #grönomstart en grupp som växer. Allt är absolut inte rumsrent att publiceras där om det hade varit i MP:s regi utan debatten hade strypts direkt.

Exempel på bra och kritiska artiklar för övrigt publicerad i Göteborgs-Posten men också i Grön Omstart är en artikel av Rebwar Hassan: "MP behöver ny grön vision – utan islamism och identitetspolitik ".

Det är lätt att gömma sig bakom skynken när man går med i ett politisk parti. Att stämma in i identiteten att företräda något men till slut faller skynket då något av det man företräder blir en baksida.

En intressant artikel i sammanhanget är problemet med hederskulturer publicerad i Aftonbladet skriven av Maria Rashidi, ordförande Kvinnors Rätt ,Nätverket mot hedersrelaterat våld – Styrelsen, via Samiran Ishak,Meheret Dawit, ordförande Eritreanska kvinnoföreningen för integration

För att kunna förstå något om ämnet integration måste olika erfarenheter tålas att diskuteras men som jag upplever det själv är allt som har med invandrare att göra inom Miljöpartiet diskuterat i klump och utifrån något som har med en analys med SD som motpol. Alltså är alla invandrare bra oavsett och SD är den stora stygga vargen. Så löser vi inte problemen med integration i Sverige. MP har inte ifrågasatt kulturella bakgrunder utan de ger en bild av att alla flyr från krig rätt och slätt sedan sopas diskussioner under mattan.
"För en integrationspolitik med fokus på allvarliga värdegrundskonflikter har aldrig existerat, inte ens på papper. Världens första feministiska regering bidrar också till att kulturella sedvänjor – med stöd av diverse gudar – förblir överordnade mänskliga rättigheter"

lördag 15 oktober 2016

CETA-avtalet splittrar inte bara MP utan också ute i Europa !


CETA det omfattande handelsavtalet röstades igenom i Sveriges riksdag med undantag av fyra miljöpartister och Vänsterpartiet.

"Riksdagsledamoten Carl Schlyter är en av fyra miljöpartister i riksdagen som är på krigsstigen.

– Alla våra vänner i miljörörelsen runt om i Europa och Kanada – de gröna och fackföreningar – är kritiska. Jag önskar att vi kan skapa en debatt om det här, så att vi åtminstone vet vad vi gör innan riksdagen fattar slutgiltigt beslut om hela avtalet, säger han.

Enligt kritikerna ger avtalet ökad makt åt stora multinationella företag, på bekostnad av demokrati och miljö. En viktig punkt för kritikerna är att företag i Kanada ska kunna klaga till en särskild domstol om Sveriges riksdag fattar beslut som missgynnar dem"

Inte bara Carl Schlyter och de fyra som inte accepterar att underkasta sig den miljöpartiska gruppens majoritetslinje i viktiga frågor utan också Vallonien som gör att Belgien inte kan anta detta.

I bloggen ttipen.se kan man följa vad som händer kring CETA och TTIP.

"Vad som händer nu är inte helt klarlagt – möjligen kan den belgiska regeringen förhandla fram någon typ av kompromiss med sina kritiska regionala parlament. Det råder dock inga tvivel om att dagens beslut från det vallonska parlamentet kan hota den planerade underskriften av avtalet i ministerrådet den 18e oktober"

Det finns också en längre diskussion i EU-podden för den som vill ha mer fördjupning i ämnet.

fredag 14 oktober 2016

M i Kungsbacka driver SD-politik skriver brev till regeringen och landshövdingen !


Jag vill hävda att Moderaterna i Kungsbacka bedriver SD:politik. Det där att skriva brev till regeringen var JUST det som Andreas Feymark (SD) ville på ett fullmäktigemöte när frågan var uppe om att köpa rivningsfastigheter att härbärgera in nyanlända för 20 miljoner när frågan var uppe i Varberg hur vi ska klara av att ta hand om nyanlända.

Själv föredrar jag Falkenbergs metod. Att skriva avtal med det lokala bostadsbolaget då jag anser att både Kungsbacka som gett upp och Varberg som tar till tillfällighetslösningar är för svaga för att kunna ta emot fler nyanlända.

MP är i Kungsbacka enda kommun där partiet sitter i opposition i Halland och M i Kungsbacka verkar tillgodose allt vad SD i Varberg pekar på här.

"I Kungsbacka har kommunstyrelsens ordförande, moderaten Hans Forsberg skrivit ett öppet brev till regeringen och till landshövdingen där han vädjar till att inte Kungsbacka ska ta emot så många nyanlända som har fått uppehållstillstånd.


Orsaken, menar han, är att kommunen inte har tillräckligt med bostäder som det är just nu och att man ändå bygger mycket i Kungsbacka men inte hinner lösa det i tillräckligt snabb takt.

Han skriver också att risken blir att nyanlända som är anvisade till Kungsbacka får bo i tält eller på hotell och vill nu ha en dialog om hur många personer Kungsbacka ska ta emot.

– Syftet med brevet är att informera regeringen och allmänheten. Vi tycker att det är olyckligt att man inte tar hänsyn till bostadssituationen, säger Hans Forsberg "

torsdag 13 oktober 2016

Klimatavtalet godkänt av riksdagen och nu väntar en ny klimatlag som kommer att styra politiska beslut i rätt riktning !


Glädjande nog har nu samtliga partier utom SD i riksdagen godkänt Parisavtalet om klimat.

Nästa år ska en ny klimatlag godkännas och då blir det mer tryck i klimatfrågan. Politiska beslut måste då ta hänsyn till den.

"I går, onsdag, beslutade Sveriges riksdag, enigt över blockgränsen, men med motstånd från Sverigedemokraterna, att godkänna Parisavtalet om klimatet. I dag fattar regeringen det formella ratificeringsbeslutet.

Kriterierna för Parisavtalets ikraftträdande är uppfyllda och avtalet träder i kraft den 4 november.

För närvarande har 77 parter, som tillsammans står för cirka 60 procent av det totala globala utsläppen, ratificerat Parisavtalet.

– Nu åtar sig Sverige formellt att genomföra Parisavtalet. Avtalet träder i kraft långt tidigare än de flesta kunnat hoppas på och jag ser fram emot att delta i det första partsmötet i Marrakech i november. Nästa steg är att leverera på målen vi satt upp, säger ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin (MP).

Sverige lämnar in sitt ratifikationsinstrument till FN i New York senare i dag, vilket innebär att Sverige blir part till avtalet den 12 november, i tid för partsmötet för Parisavtalet."

Miljömålsberedningen är främst de som är pådrivare i sammanhanget och har till uppgift att nå bred politisk samsyn för att nå miljökvalitetsmålen.

Miljömålsberedningens är parlamentariskt sammansatt med ett antal riksdagsledamöter från både regerings- och oppositionspartierna. I beredningen ingår även sakkunniga från departement, myndigheter, länsstyrelser, kommuner, näringsliv eller intresseorganisationer. Det övergripande uppdraget gäller till och med år 2020.

Strategier inom prioriterade områden

Miljömålsberedningen ska ge förslag till regeringen på miljöstrategier med etappmål, styrmedel och åtgärder inom regeringens prioriterade områden. Miljöstrategierna ska vara målövergripande, det vill säga bidra till att nå generationsmålet och flera miljökvalitetsmål. Beredningen ska fokusera på frågor som berör flera samhällsintressen eller politikområden. Eftersom många mål har internationella kopplingar ska beredningen också visa på vilka frågor som behöver drivas inom EU och internationellt.

Samråd och förankring av förslagen


Beredningen ska utveckla en bred dialog med länsstyrelser och andra myndigheter, företrädare för regionala och kommunala samverkansorgan eller landsting, kommuner, näringsliv, ideella organisationer och forskarsamhället. Syftet med dialogen är att inhämta kunskap och förankra miljömålsberedningens förslag till strategier. Beredningen ska stimulera till en bred debatt om vilka avvägningar samhället behöver göra för att nå miljömålen.

Klimatpolitiskt ramverk och klimatmål

Miljömålsberedningen har presenterat ett klimatpolitiskt ramverk för en långsiktig klimatpolitik, inklusive organisation, ansvar och roller för att genomföra ramverket. Beredningen föreslår också klimatmål för Sveriges minskning av nationella utsläpp av växthusgaser till år 2050, samt en strategi för att nå dessa klimatmål med kostnadseffektiva och långsiktiga styrmedel och åtgärder för olika delar av samhället.

onsdag 12 oktober 2016

Kostpolicyn för Varbergs kommun


Kostpolicy för Varbergs kommun 2012-08-28

Syfte och vision med kostpolicyn

All verksamhet utgår från Vision 2025. För kostverksamheten finns en tydlig koppling till visionens förhållningssätt Hållbarhet och Delaktighet. Genom kostpolicyn säkerställer Varbergs kommun att förutsättningar skapas för goda matvanor, säkra livsmedel och en god matmiljö med målet att uppnå en bättre folkhälsa.
Kostpolicy för Varbergs kommun avser all kost som tillagas i kommunens verksamheter samt kost i upphandlad verksamhet. Med kostpolicyn som grund ska varje förvaltning utarbeta en handlingsplan kring kosten utifrån respektive målgrupps behov.
Måltidsverksamheten i Varbergs kommun ska bygga på tydligt kvalitets- och servicetänkande i hela kedjan, från upphandling av livsmedel till servering. Måltiden och måltidsmiljön ska utformas så att den är en positiv upplevelse för matgästen.
Måltiderna i Varbergs kommun ska bygga på Livsmedelsverkets rekommenda-tioner kring kosten för respektive målgrupp och på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor, oavsett ålder på matgästen.

Upphandling och inköp

Upphandling av livsmedel ska beakta aktuell lagstiftning, nationella mål samt politiska beslut tagna i Varbergs kommun. I tillämpliga delar ska de svenska lagstadgade kraven avseende jordbruk och djurproduktion beaktas. De livsmedel som upphandlas ska vara anpassade efter Livsmedelsverkets närings-rekommendationer.
Verksamheterna ska köpa in produkter som stämmer överens med S.M.A.R.T.-modellen:
 Större andel vegetabilier
 Mindre andel tomma kalorier
 Andelen ekologiskt ökar
 Rätt kött och rätt grönsaker vid rätt årstid
 Transportsnålt

Detta innebär bland annat att andelen ekologiska produkter minst ska uppgå till det kommunala målet samt att valet av råvaror ska följa säsong.

Produktion

Maten som produceras ska följa Livsmedelsverkets krav på säker livsmedels-hantering.
En hållbar kostverksamhet ska verka för att kontinuerligt minska miljö-belastningen genom att till exempel källsortera, minska svinn, göra miljövänliga val av produkter och utrustning samt använda livsmedel som möjliggör en globalt hållbar utveckling.
En hälsofrämjande kostverksamhet ska verka för att maten som produceras ska vara näringsrik, vällagad och tilltalande utifrån utseende, doft och smak. Matsedeln ska vara omväxlande och anpassad till matgästens behov. Detta gäller samtliga delkomponenter som produceras, oavsett om maten tillagas i egen regi i tillagningskök eller mottagningskök eller om produktionen är externt upphandlad.

Detta innebär att
 måltiden som tillagas ska vara näringsberäknad efter målgrupp och uppfylla Livsmedelsverkets rekommendationer samt anpassas efter individuella behov utifrån etiska, kulturella, religiösa eller medicinska skäl
 måltiden ska motverka felnäring, undernäring, övervikt och ohälsosamma matvanor
 traditionell och modern matkultur ska värnas
 så långt som möjligt ska maten tillagas från grunden
 där så är möjligt och lämpligt ska två lunchrätter serveras dagligen
 grönsakerna som serveras ska vara varierade, dagligen ska flera grönsaker serveras
 personalen ska ha rätt utbildning och kompetens för uppdraget

Servering

Maten som serveras ska följa Livsmedelsverkets krav på säker livsmedels-hantering.
Måltidsmiljön ska vara lugn och trivsam och vara anpassad till den verksamhet som bedrivs.
Maten ska vara trevligt serverad och presenterad. Detta gäller samtliga måltider som serveras, oavsett om verksamheten bedrivs i egen eller upphandlad regi.
Detta innebär att
 måltiden för matgästen ska vara ett tillfälle för social gemenskap och samtal, men hänsyn ska tas till matgästens önskemål
 matgästen ska ges tillräckligt med tid för att äta
 måltiderna för matgästen ska så långt som möjligt ske vid samma tid varje dag, men hänsyn ska tas till matgästens önskemål
 det ska finnas strategier för att minska svinnet

tisdag 11 oktober 2016

Vilken väg tar Miljöpartiet och vart går de som är missnöjda då?


När jag läste ledaren i SvD och la in det i fb-gruppen #Grönomstart fick jag genast mothugg att det var "fel" på den som skrivit ledaren Ivar Apri och aldrig skulle länkat in den. Men nu gör jag det här också där jag bestämmer själv hur min blogg ska ut

Kortfattat går ledaren i SVD in på "Vem behöver Miljöpartiet?"

I ledaren tas bland annat upp försöken när Maria Wetterstrand och Peter Eriksson var språkrör för MP att skapa en tredje väg någonstans mellan frihetliga socialister och vänstersinnade. liberaler

Efter 2010 när det blev ny alliansregering i minoritet är det enda kom ihåg av den med MP en uppgörelse kring migration. Med denna uppgörelse fanns en garanti oavsett regering att Miljöpartiet styrde migrationsfrågan.

Efter valet 2014 har valforskaren Henric Osvcarsson pekat på en ny konfliktlinje jämte vänster-högerskalan som börjat träda fram. Inte minst partier som Miljöpartiet och F! har kunnat profitera på den och nåcde båda sin höjdpunkt i samband mec

"En ny konfliktlinje skär genom svensk politik. Egentligen är den inte ny, men den har blivit allt viktigare. GAL-TAN ersätter inte vänster-höger uppdelningen, men sätter fokus på andra slagfält. GAL står för Grön, Alternativ, Libertarian och TAN för Traditionell, Auktoritet, Nationell. Under lång tid har pendelrörelsen i Sverige rört sig mot att bli mer GAL(en). Crescendot nåddes förmodligen i Europaparlamentsvalet 2014 där Miljöpartiet fick 15,4 procent och Feministiskt Initiativ 5,5. Gustav Fridolin och Soraya Post, som Fi skulle skicka till Strasbourg, segerdansade i fontänen på Mariatorget i Stockholm. MP var redan Sveriges tredje största parti efter valet 2010, och utropade SD som huvudmotståndare till att bli det efter valet 2014. GAL vs TAN, alltså."

Jag har i samband med Miljöpartiets nuvarande kris bloggat om två debattinlägg jag tycker är viktiga vilket vägval Miljöpartiet tänker göra.

Pessimisterna

Miiljöpartiet i svår kris och svikna förväntningar som inte infriats och också ett försök från MP-ledningen att kväva kritiken och den inre debatten. Debattinlägg här

"Miljöpartiet är i svår kris. Regeringsmedverkan har inte lett till de framgångar många väljare hoppades på. Istället har den satt fokus på partiets stora brister. Miljöpartiet har inte levererat gröna resultat i regeringen och lider dessutom av toppstyrning och idétorka.

Krisen har skapat ett grupptänkande där man skyr kritik. Under flera år har medlemmar uppmanat partistyrelsen att starta fungerande debattforum för medlemmarna, men mycket lite har hänt. Flera försök till nätverk har startats på Facebook, även organiserade forum där gräsrötter har byggt broar till forskning i framkant, men de har fått minimalt stöd av ledningen "

"Det är allvarligt när ett politiskt parti inte stöder en fungerande interndemokrati. Ska medlemmar kunna ta ställning till vart partiet ska färdas behöver de information i god tid före beslut. Miljöpartiet blir alltmer slutet och därmed blir politiken på sikt idélös. Dessutom har många börjat tvivla på att partiledningen gör allt de kan för att följa kongressens beslut på flera viktiga punkter."

Optimisterna

Företrädare för Grön Ungdom och Gröna Studenter svarade upp med ett mer optimistiskt inlägg

"Den som vill se en hållbar utveckling bör vara angelägen om att Miljöpartiet stannar i regering – även efter nästa val, skriver tolv representanter för Gröna Studenter och Grön Ungdom.

Inget parti driver miljöfrågorna så hårt som Miljöpartiet. För många unga som röstade på de gröna var klimatutmaningen den enskilt viktigaste faktorn. Visst har regeringstiden inneburit svåra kompromisser, men att kasta in handduken hade knappast gynnat miljön.

Miljöpartiet regerar i minoritet i ett svårt parlamentariskt läge. Trots det har Sverige aldrig fört en så stark miljöpolitik som i dag. I stället för att beklaga oss över motgångar ska vi gröna vara stolta över vad vi åstadkommer och blicka framåt för att göra ännu mer av väljarnas mandat."
"Flera viktiga frågor ligger framöver. EU:s handel med utsläppsrätter ska reformeras, klimatlagen ska formuleras, nya gröna skatteväxlingar ska genomföras och nya stambanor ska byggas. I allt detta behövs ett starkt miljöparti. Ju mer vi gröna arbetar tillsammans, desto större klimatnytta kan vi åstadkomma.

Miljöpartiet har två år kvar att göra det mesta av väljarnas mandat. Vi ska inte låtsas att vi kommer att få igenom allt vi vill. Men 2018 ska ingen väljare tveka på att varje röst på Miljöpartiet gör Sverige lite mer klimatsmart. Nu är det dags att samlas och blicka framåt. Den gröna rörelsen har ett land att styra"

måndag 10 oktober 2016

Framtiden behöver ett starkt miljöparti !


Faller den rödgröna regeringen väntar en blå regeringen med bruna nyanser skriver tolv representanter för gröna studenter och grön ungdom i arenagruppen.

Den som vill se en hållbar utveckling bör vara angelägen om att Miljöpartiet stannar i regering – även efter nästa val, skriver tolv representanter för Gröna Studenter och Grön Ungdom.

Inget parti driver miljöfrågorna så hårt som Miljöpartiet. För många unga som röstade på de gröna var klimatutmaningen den enskilt viktigaste faktorn. Visst har regeringstiden inneburit svåra kompromisser, men att kasta in handduken hade knappast gynnat miljön.

Miljöpartiet regerar i minoritet i ett svårt parlamentariskt läge. Trots det har Sverige aldrig fört en så stark miljöpolitik som i dag. I stället för att beklaga oss över motgångar ska vi gröna vara stolta över vad vi åstadkommer och blicka framåt för att göra ännu mer av väljarnas mandat.

Ett fåtal partimedlemmar har förslagit att Miljöpartiet borde lämna makten för att i stället stå bredvid och peka på partiprogrammet. Men utan Miljöpartiets inflytande blir Sveriges politik sämre. Den som vill se en hållbar utveckling bör vara mest angelägen om att Miljöpartiet stannar i regering – även efter nästa val.

Detta baserar vi framförallt på tre punkter:

Faller den rödgröna regeringen väntar en blå regering med bruna nyanser. Sverigedemokraterna är öppet klimatskeptiska och allianspartierna har agerat bromsklossar i många av de senaste årens viktigaste miljöbeslut. Sverige behöver mer grön politik, inte mindre.

Miljöpartiet är det parti som genomför mest miljöpolitik nationellt, regionalt och kommunalt. På nationellt plan har en historisk energiöverenskommelse ingåtts, över hundra nya naturreservat har inrättats, lägre skatt på tjänster skapar fler gröna jobb, stadsmiljöavtalen och klimatklivet accelererar omställningen och en ny klimatlag kommer att stiftas. Tack vare Miljöpartiet har regeringen efter två år genomfört mer miljöpolitik och gjort ett större internationellt avtryck än Alliansen under sina åtta år.

Miljöfrågorna är för viktiga för att vänta på bättre valresultat. Forskare varnar för att det snart kan vara för sent att agera, att klimatförändringarna gått så långt att de blir självgående. Vi har en unik möjlighet att skapa ett hållbart samhälle, men den omställningen måste ske nu.

Miljöpartiet samlade sju procent av rösterna i valet. Det betyder att de gröna omöjligt kan vinna varje politisk strid. Därför ska vi inte heller lova väljarna mer än vad vi kan genomföra. Partiprogrammets visioner är alltid slutmålet för vårt förändringsarbete, men realistiska politiker måste stå upp för kompromisser. Fina plakat räddar inget klimat.

Samtidigt är det viktigt att vara självkritiska. Miljöpartiet sitter i regering för första gången, och detta ställer nya krav på partiets organisation och kommunikation. Vi behöver bli bättre på att förklara den politik vi för, och hur vi arbetar mot den gröna visionen. Internt måste vi hjälpas åt för att skapa bättre former för diskussion. Men mest av allt behöver vi sluta kasta paj på varandra och i stället börja arbeta gemensamt.

Flera viktiga frågor ligger framöver. EU:s handel med utsläppsrätter ska reformeras, klimatlagen ska formuleras, nya gröna skatteväxlingar ska genomföras och nya stambanor ska byggas. I allt detta behövs ett starkt miljöparti. Ju mer vi gröna arbetar tillsammans, desto större klimatnytta kan vi åstadkomma.

Miljöpartiet har två år kvar att göra det mesta av väljarnas mandat. Vi ska inte låtsas att vi kommer att få igenom allt vi vill. Men 2018 ska ingen väljare tveka på att varje röst på Miljöpartiet gör Sverige lite mer klimatsmart. Nu är det dags att samlas och blicka framåt. Den gröna rörelsen har ett land att styra.

Paulina Koskenniemi, sammankallande Gröna Studenters styrelse
Ernest Carlsson, sammankallande Gröna Studenters idéprogramsgrupp
Giancarlo Ita Gomero, Gröna Studenter Stockholm
Per Lundberg, Gröna Studenter Göteborg
Leonora Heimdahl, Språkrör Gröna Studenter Uppsala
Tomas Hedlund, Språkrör Gröna Studenter Malmö
Mårten Roslund, språkrör Grön Ungdom
Hanna Lidström, språkrör Grön Ungdom
Albin Arleskär, sammankallande Grön Ungdoms internationella utskott
Manuel Cortez Azero, språkrör Grön Ungdom Stockholmsregionen
Alma Tallborn, språkrör Grön Ungdom Väst
Klara Westby, språkrör Grön Ungdom Syd