< div id=”header ”>< / div>

tisdag 20 mars 2018

MP Varberg går till val i ihop med alliansen ?

För ett år sedan skrev jag ett blogginlägg om MP Varberg ska vara fortsatt alliansjolle eller självständigt alternativ inför valet 2018.

Jag gör nu en uppföljning av det jag skrev för ett år sedan.

Eftersom jag fortfarande sitter kvar på Miljöpartiets plats som ledamot i kultur och fritidsnämnden och som ersättare i kommunfullmäktige så betalde jag in medlemsavgiften 16 oktober 2017.

I praktiken innebär det att jag är välkommen tillbaka i alliansgruppen i kultur- och fritid och fått ett tätare samarbete ihop med alliansen där.I kommunfullmäktige har jag blockerats av MP:s kf-grupp att hoppa in och tjänstgöra men sitter på läktaren beredd att gå in om situationen uppstår.

Vad gäller Miljöpartiets lokala profil inför 2018 skrev jag "2018 om Miljöpartiet fortsätter som hitills inom alliansen blir de uppslukade av dem och kommer antagligen inte att få någon representation efter valet lokalt i Varberg"

Jag har den uppfattningen att MP har fortsatt "som hitills" och är idag ett ytterst lojalt parti inom fempartialliansen.

Vad göra?

"Dubbla strategier. Det gäller att de som inte är involverade direkt i maktpolitiken att låtas ta mer plats och mejsla fram en grön profil vilket jag ser som mycket svårt men inte helt omöjligt.

De som sitter fast i maktpolitiken bör tänka över sina roller när är det dags att frigöra jollen och när är bäst tidpunkt? I annat fall kan de dela valstuga med allianspartierna.

När? (skrivet för ett år sedan)

"Senast årsskiftet bör Miljöpartiet ha bestämt sig om de ska vara ett självständigt grönt parti eller släpvagn till alliansen i Varberg.Ju fler av de av de namnen som varit med och sjösatt samarbetet med alliansen och även ingått om de står högt på listorna även då markerar det egentligen bara att man vill vara fortsatt alliansjolle i Varberg.

OM en strategi utvecklas bör det vara tydligt att man söker annan typ av samarbete och det ska också synas på listorna med namn som strävar efter det."

Min uppfattning är att MP Varberg eftersträvar samma typ av samarbete som är idag ihop med allianspartierna. Det finns inget idag som tyder på något annat.

Listan har bantats sedan förra valet men de namn som står på listan smälter bra in i allianssamarbetet. Då återstår var den gröna profilen finns någonstans samtidigt har Miljöpartiet varit med i majoritetsstyret men det gäller att göra grön politik av det också.

måndag 19 mars 2018

Det våras för Sjökvisten !


Regeringen där även Miljöpartiet ingår vill minska klyftan mellan stad och land.

"– Utöver det så har vi på regeringssammanträdet under torsdagen kommit överens om höjt driftsstöd till landsbygdsbutikerna med upp till 70 miljoner kronor, samtidigt som vi kortar avståndskraven för butiker stöd till tio kilometer, så att de 190 butiker som får stöd i dag utökas till 300, sade Sven-Erik Bucht under presskonferensen."

Regeringen ar vid sidan om landsbygdspropositionen även fattat beslut att cirka 2,6 miljarder kronor under perioden 2018–2027 ska gå till 30 landsbygdskommuner med exempelvis hög långtidsarbetslöshet. (sitter regeringen kvar då?)

Landsbygdspropositionen: finansiella satsningar

Näringsliv och företagande: 430 mkr/år

Innovation och kunskapsutveckling: 49 mkr/år

Utbildning: 44 mkr/år

Boende och transporter: 105 mkr/år

Kultur: 22 mkr/år

Norrlandsstödet: 100 mkr/år

söndag 18 mars 2018

HK Varberg lär få vänta på beslut angående en ny hall tills efter valet !HK Varberg får INTE spela i sin hall enligt Handbollsförbundet.

Alternativet är Sparbankshallen som ligger en bit bort. Om det ska till en ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad kommer det att ta tid och sådant ska godkännas av politiker och läggas in i budget. Säkert ingen som lär stå klart innan hösten ens utan något som kan påbörjas möjligen nästa år i bästa fall.

Om handbollsklubben tror det går att snabbspåra igenom beslut över huvudet på kultur- och fritidsnämndens politiker tror de fel. Nämnden har en budget att gå efter och en beslutsgång som tar tid. Det finns många om budet vad gäller önskemål.

lördag 17 mars 2018

Axplock med intressanta fullmäktigeärenden inför mötet 20/3 i Varberg !


Intressanta ärenden inför tisdagen den 20/3:s kommunfullmäktige i Varberg.

Ärende 4 Varbergs kommuns byggnadspris

Ja vem får det? Heijlska villan eller Jobsonska villan eller någon annan?

Ärende 16 Överföring av budget och verksamhet för mötesplatser för seniorer/äldre

Verksamhetsansvaret för mötesplatser för äldre överförs från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden från och med 1 april 2018. Det kan tänkas att S har en del synpunkter på detta.

Ärende 21 Översyn av den kommunala vuxenutbildningen - Inrättande av ny nämnd

1. påbörja förberedelserna för en ny nämnd 2. i den nya nämnden ska Centrum för livslångt lärande, gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen samt arbetsmarknadsenheten (exklusive daglig verksamhet),och socialförvaltningens integrationsenhet ingå

Ärende 24 Svar på motion om att utvärdera bufféservering i kommunens innovationskök

En motion som tydligen gått prestige om att avslå/bifalla motionen för den är bra.

Ärende 25 Svar på motion om att premiera elever med goda studieresultat

Kommunstyrelsens förslag: 1. bifalla motionen i den del som avser att premiera elever med goda studieresultat och god progression 2. avslå motionen i den del som handlar om utformningen av premiering
enligt motionens beskrivning under rubrik Motivering 3. ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda frågan vidare och undersöka hur premiering kan utformas och vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser detta medför samt redovisa uppdraget till kommunfullmäktige senast 31 december 2018. S har lagt in en skriftlig reservation i kommunstyrelsen.

Ärende 26 Svar på motion om att snarast se till att det byggs bostäder för hemlösa

Fullmäktigres äldsta motion skrevs 2011 och är ännu inte färdigbehandlad. S kommer med all säkerhet att ta strid för motionen som återremitterats en gång för att få fram ett aktuellare underlag.

Ärende 27 Svar på motion om fri entré under vissa tider till kommunala badanläggningar för personer över 65 år som är bosatta i kommunen

Kommunstyrelsen föreslår 1. avslå motionen med hänvisning till bristande kapacitet under byggtiden och att ny prismodell kommer att ses över när den nya simhallen på Håsten står klar. S har reserverat sig i kommunstyrelsen.

fredag 16 mars 2018

Varbergstunneln förbereds i Varberg !Varbergstunneln förbreds i Varberg med allt det innebär.

Min åsikt är att fördyringen med trågtunnel på en miljard inte ska bekostas av Varbergs kommun. Dessutom att en pendeltågstation i Väröbacka ska tidigareläggas och komma igång parallellt.

Varbergstunnel/Trafikverkets hemsida

torsdag 15 mars 2018

Motion om hemlöshet som legat i sju år oerhört nonchalant behandlad av den politiska majoriteten i Varberg !Varbergs äldsta motion en motion som Inger Karlsson (S) nyligen bortgången skrev en motion se nedan 2011-09-19 om hemlöshet(se nedan). Motionen har varit uppe i behandling tidigare i kommunfullmäktige och då underlaget behövde uppdateras återremitterades motionen.


Motion om att snarast se till att det byggs bostäder för hemlösa.


Sedan många år tillbaka har vi Socialdemokrater lyft frågan om att vi måste se till att få bort hemlösheten i Varberg. Detta är tyvärr ett mycket stort problem och det har det varit under väldigt lång tid. Bostadsbristen i sig är ett jätteproblem när människor inte kan hitta en egen bostad utan tvingas att bo hos sina föräldrar, hos sin före detta eller någon släkting eller vän,men för dem som inte ens har detta utan står helt utan ett hem är naturligtvis situationen än mer katastrofal. Det är absolut inte acceptabelt att människor i ett modernt samhälle som Varberg skall stå utan ett hem.
Jag har många, många gånger haft denna fråga uppe både i Socialnämnden och i fullmäktige.

Efter att ha lyft frågan i flera år trodde jag att det äntligen skulle hända något och det var när förslagen om att bygga genomgångsbostäder i Tvååker kom upp på bordet. Nu har det gått flera år sedan detta förslag togs och sedan har frågan hamnat i långbänk med överklaganden och förändrade inriktningar.

Under denna långa tid har egentligen ingenting hänt som förändrar den hemlöses situation.Tvärtom så blir de som drabbas snarare fler än färre. Vi går nu mot ännu en kall vinter och min uppfattning är att detta måste lösas innan vintern. Hemlösa skall inte behöva stå ut med ännu en kall vinter utomhus

Jag föreslår därför att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag
Att snarast ta fram bostäder för hemlösa och att detta skall vara genomfört innan
vintern

Varberg 2011-09-19

För Socialdemokraterna i Varberg

Inger Karlsson

------

I kommunstyrelsen har socialdemokraterna lämnat en reservation då majoriteten inte velat föreslå bifall till motionen. Ett utdrag nedan ur reservationen.

"Den senaste kartläggningen från vecka 14 år 2017 visar följande: Antalet hemlösa män hade ökat med 4 personer och antalet kvinnor minskat med 5.

Boendeinsatserna har ökat med 37,5 % sedan 2016 (hjälp med akutboende,tillfälliga och långsiktiga lösningar). De främsta orsakerna till hemlösheten är att personen inte godkänns som hyresgäst på den ordinarie bostadsmarknaden.

Denna siffra har ökat med 13,5 % på tre år. Vräkning p g a obetald hyra, störningar eller
annan vräkningsgrund har ökat med 11,5% på två år.

Här följer några situationer som visas i kartläggningen.

Situation 1 Akut hemlöshet. Personer som är hänvisade till härbärge, akutboende,jourhem mm. Personer som sover i offentliga lokaler, tält el = 24 personer, en ökning med 1 person och då är inte romerna med i detta.

Situation 2 Institutionsvistelse och stödboende = 14 personer och motsvarar en ökning på 14 personer.

Situation 3 – Långsiktiga boendelösningar som försökslägenheter, sociala kontrakt,träningslägenhet = 92 personer och är en minskning på 8 personer.

Situation 4 – Eget kortsiktigt boende – bor hos vänner, släkt, kortare än 3 månader.= 22 personer och är en minskning på 1 person.

Var av en av dessa personer är i en mycket utsatt situation och det har snarast blivit svårare att hitta lösningar för dessa personer efter kartläggningen 2017.

Vår uppfattning är att den behandling motionen fått är oerhört nonchalant och bristfällig och dessvärre har det under denna process blivit mycket värre för de mest utsatta kommuninnevånarna som är hemlösa att få en bostad. Denna situation måste helt enkelt lösas snarast.

onsdag 14 mars 2018

Västerport i Varberg kommer att bli ett föredöme hur en ny stadsdel ska planeras !


Västerport är antagligen den mest diskuterade NYA stadsdelen i Varberg. Många har varit med i processen för framtagande av planprogrammet och sista ordet är inte sagt än.Men enligt min mening det mest gjorda och välformulerade planprogram som någonsin gjorts i kommunen.

tisdag 13 mars 2018

Kultur- och fritidsnämnden är laddade och rustade för att ta över ansvaret för aktiva seniorer i Varberg !Kultur och fritidsnämnden i Varberg kommer (förutsatt att det finns majoritet i kf) att ta över ansvaret för mötesplatser för seniorer från socialnämnden. Övergången lär ske helt formellt den 1 april 2018 och är inget aprilskämt.

Det finns en väl genomtänkt VERKSAMHETSPLAN för AKTIV SENIOR som presenteras nedan i slideshare.

måndag 12 mars 2018

Varför bry sig om SD Halland i regionvalet - Halland med allianstyre ihop med MP har Sveriges kortaste vårdköer !När Sverigedemokraterna som nu vuxit sig starka i storlek i Halland skulle ta lista på sin nomineringsstämma i helgen hade det lagts fram en alternativlista förutom valberedningens förslag.

Istället för Sara -Lena Bielkö Falkenberg var det föreslaget att listan skulle toppas av Erik Hellsborn Varberg. Båda två stod som undersköterskor i föregående val det som skiljer är orten och att i Halland är vi väldigt noga med att se vilken ort någon kommer ifrån när vi röstar.

Sverigedemokraterna har idag sju mandat i Halland och gjorde en rejäl framryckning med fyra mandat valet 2014. SD hade hela 32 kandidater på regionlistan alltså ingen brist på namn att täcka upp listan.

Förutsättningen för att SD ska göra ett bra resultat även i detta valet finns också då de själva satt sjukvården som viktig fråga.

Nu förlorade alternativlistan inget konstigt med det. En petad riksdagspolitiker Bielkö som redan förra valet var rankad etta i Halland sopade lätt undan kommunpolitikern Hellsborn som nyligen avgått som den lokala ordförande i SD Varberg..

Det som uppstått därefter är en prestigekamp mellan olika falanger som var för sig inte är nöjda med varandra och det märktes i ordförandevalet där kungsbackapolitikern Stefan Jagnert Kungsbacka slog utmanaren från Varberg Andreas Feymark på en ordentlig poängseger 124-51 vad gäller Distriktsordförandeposten.

Nu spelar det ingen roll hur det går i valet i Halland: Styret i Halland är redan givet Alliansen + Miljöpartiet kommer att styra som vanligt vilket de gjort de senaste 25 åren. S sitter som beskedlig opposition men är med på det mesta som majoriteten föreslår. Tillkommer de partier som på något sätt vill markera någon form av missnöje i någon fråga. Det kan vara Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Men det finns de i majoriteten som gärna vill profilera sig också och gör det.

söndag 11 mars 2018

Vi kommer att få en valrörelse lika (o)intressant som mello.


Valrörelsen kommer att bli lika förutsägbart som Mello

En tävling som är avgjord långt innan och bestämt av expertkommentatorer som Marcus Oscarsson på Tv4 och Mats Knutson på SVT. Sedan fördjupade kommentarer av ledande journalister på de stora drakarna och de opinionsinstitut som dyker upp däremellan.

Uppenbarligen har det sovrats bra i valberedningar i partierna för att få fram tillräckligt slagkraftiga och slätstrukna gäng som passar in i mediabilden. Ja jag skriver mediabilden för nu kommer det an på oss VÄLJARE att sålla ut vad som är värt och inte värt att lägga röster på.

Självklart lägger vi inte bara röster på PARTIER det är detsamma som att överlåta till partiledarna att avgöra. Det är tre olika nivåer RIKSDAG, REGION/LANDSTING och KOMMUN som kan se lite olika ut och om det är ett val så behövs väl inte läggas ut tre valsedlar.

Sedan har vi det här med standardbilden som bl.a, SCB mäter i sin stora mätning. Region, kön, ålder, yrken,studerande, inkomst och det där. Du måste ju fållas in i en kategori sedan behöver du knappt tänka eller då du kanske borde tänka.

Så har vi det här med VIKTIGASTE VALFRÅGAN och vilka blir det och vad tycker du själv och var står partierna? Va fan är inte medborgarlön/basinkomst med för?

Huvuddragen i valet kommer att vara helt klart redan sex månader före valet och det går ju inte. Det ska drivas en valrörelse också och frågan är om vi själva orkar med dem för de kandiderade politikerna kommer inte att göra det.

Lugn det sköts av REKLAM massvis med reklam och UTSPEL från partierna. MEDIA hänger på och glöm inte SKANDALER är ett inslag med AVSLÖJANDEN allting som kan påverka. SOCIALA MEDIER ger naturligtvis driveffekt och där gäller det att vara med och driva på.

Själv kör jag stenhårt en månad till sedan börjar valrörelsen men då är i stort sett allting klart hur det går. Mitt tips Regeringen faller för hur ska de klara av att hämta upp det opinionsläge de tappat sedan förra valet då de var pigga och fräscha att ta över efter Reinfeldt och med hjälp av en DÖ-uppgörelse?

Hmm detta var en märklig sajt har SD köpt den? Kolla här

lördag 10 mars 2018

Från fler laddstolpar till rättvisemärkning och miljöintressen om vi ska lösa klimatproblemet med fler elbilar !


Stockholm behöver 14.300 laddstolpar stod det i en artikel i Ny Teknik daterad 2018-01-29. Detta för att klara transportmålen 2030.

"Stockholms stad har som mål att transportsektorn ska vara fossiloberoende år 2030. Trafikkontoret uppskattar att 150 000–200 000 elbilar behöver rulla på gatorna då.

För att förse så många elbilar med laddning bedöms 15 000– 25 000 publika laddpunkter behövas. Än så länge finns bara 700 stycken."

Regeringen avser också att utreda rättvisemärkning för kobolt då det genom sin utvinning utgör grund för brott mot mänskliga rättigheter

"Kobolt är avgörande för omställningen till elbilar – men utvinningen leder till grova brott mot mänskliga rättigheter.

Nu vill regeringen ta fram en helt ny hållbarhetsmärkning för mineraler och metaller.

– Det här finansierar köp av vapen och leder till barnarbete och sexuellt våld. Sverige måste göra vad vi kan, säger utrikesminister Margot Wallström (S)."

Inte minst i Kongo-Kinshasa där det förekommer barnarbete under vidriga förhållanden. Litium en annan komponent i el-bilar har satt igång en gruvrush i Nevada som möter motstånd av natur- och miljöintressen.

"I öknen syns de mjölkvita och turkosa dammar där Albemarle låter det salthaltiga grundvatten som pumpats upp ur marken avdunsta i värmen för att komma åt litiumet. Samtidigt som Nevada är USA:s torraste delstat använder litiumgruvan omkring 20 miljarder liter vatten om året."

fredag 9 mars 2018

Mina tankar kring Västerport och kraven på fler hyresrätter i Varberg !Grädde i kaffet och inte på hyllan skriver två kommunister i Hallands Nyheter angående att Västerport i Varberg föreslås 25% hyresrätter av 2500 planerade bostäder.

Det finns annars en ambition eller vad jag säga att det ska byggas enligt principen 50/50 fördelningen bostadsrätter/hyresrätter i kommunen sammantaget.

Vad gäller Västerport så anser jag att det är en pendlarklav för dem som kommer att jobba i Göteborg och norrut (ja även söder i några fall) och som vill leva i Varberg. Vaddå bostadsrätter 100%? Varför inte?

Anlägg ett nytt bostadsområde och flytta Påskbergsvallen erbjud 75% hyresrätter och 25% hyresrätter. Det avslog kommunfullmäktige samtliga partier men det är mitt alternativ till Västerport.

Västerport måste bära sig ekonomiskt och de som bor där bör ha god skattekraft. Att köra "sociala kontrakt" för socialbidragstagare tycker jag inte vore som god idé där alls.

Om det ska satsas på nya stadsdelar och bostadsområden bör det också finnas en ungefärlig logistik var folket som bor där är tänkt att arbeta. Västerport ser jag alltså som ett typiskt boende för pendlare till Göteborg men också för tjänstgöring i de centrala delarna i kommunen i stan.

Ett parti som lär få väldigt svårt att sälja Västerport lär bli socialdemokraterna för inte lär de bli deras väljare som lär bo där. Ett annat parti är centern hur de ska motivera ett stadsprojekt utan kompensation på landsbygden på något sätt.

Det lär heller inte bli ett "invandrargetto" och då lär även SD köpa detta rakt av om de inte krånglar till det för sig själva genom att kräva dubbel markanvisning på landsbygden som kommunen inte äger.

Ett annat förslag i kommunisternas insändare är att avbolagisera Varbergs Bostads AB som i sina ägardirektiv nu fått tillstånd att satsa på bostadsrätter om de vill. Självklart ska Varbergs Bostad vara med i budgivningen på Västerport även om det blir bostadsrätter. Varför avstå detta instrument för att låta andra att buda där?

Det som kommunisterna är ute efter är något jag skulle vilja att kommunen startar upp som inte fungerar idag. Att kommunen äger fastigheter de inte klarar av att sköta, där de härbärgerar människor som inte är välkomna på bostadsmarknaden typ Åkaren och Malmgatan.

Det krävs naturligtvis förberdelser och arbetsgrupper för att starta upp en ny stiftelse. Vad gäller byggdivision kanske kommunisterna själva kunde göra ett studiebesök hur det ser ut på Malmgatan sedan ett tag tillbaka. En renovering som aldrig tycks bli färdig. Börja där i det lilla och ta reda på hur verkligheten ser ut kommunister innan ni gapar efter mycket.