< div id=”header ”>< / div>

tisdag 11 juni 2019

Kommunfullmäktige i Varberg tar ställning till MP-motion om en fritidsbank den 18 juni !


Miljöpartiet lämnade in en motion om att Varbergs kommun skulle inrätta en fritidsbank för mindre än ett år sedan . Frågan har nu behandlats och är på väg upp till kommunfullmäktige för beslut den 18 juni. Jag själv satt i kultur-och fritdsnämnden när den var ute på remiss. Vi var enhälliga i beslutet att avslå motionen men ville ändå gå vidare med en "varbergsmodell" enligt motionärens intentioner på nämndsnivån.


Svar på motion om att ge alla en möjlighet till en aktiv fritid

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. avslå motion om att ge alla en möjlighet till en aktiv fritid med hänvisning till att förslaget inte bedöms vara det mest effektiva sättet att tillgängliggöra sport- och fritidsutrustning till allmänheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet

Linnea Sandahl (MP) inkom 30 augusti 2018 med motion om att ge alla en möjlighet till en aktiv fritid, vilket motionären vill göra genom att införa en så kallad fritidsbank i Varbergs kommun. En fritidsbank är ett koncept för att organisera gratis utlåning av sport- och fritidsartiklar. Utrustningen,som är begagnad, skänks av privatpersoner, företag och organisationer.

Fritidsbanken fungerar likt ett bibliotek. I fritidsbanken ska det ges möjlighet att låna material till olika sorters sporter och fritidsaktiviteter. På detta sätt ska alla oberoende av bakgrund och samhällsklass kunna ta del av aktiviteter, samtidigt som återbruk av prylar är hållbart och klimatsmart.

Övervägande


Kultur- och fritidsnämnden menar dock att det finns mer effektiva sätt att uppnå detta än att införa en fritidsbank. Några av anledningarna är att fritidsbanker tycks fungera bäst i områden med
socioekonomisk utsatthet samtidigt som Varberg är en landsbygdskommun med stora avstånd, vilket kan försvåra möjligheten för optimalt utnyttjande av en fritidsbank. Däremot skulle det kunna vara ett mer effektivt sätt att låna ut eller hyra ut sport- och fritidsartiklar i direkt anslutning till aktiviteten, det vill säga genom att i exempelvis ishallen kunna erbjuda lån av skridskor och
hjälm.

Kultur- och fritidsnämndens förvaltning har fått i uppdrag att tillsammans med föreningar och civilsamhället se över denna möjlighet och att återrapportera till nämnden senast i oktober i år.

Noteras: att Miljöpartiet för närvarande inte har politisk representation i Varbergs kommunfullmäktige, ej heller i nämnder och styrelser. Men motioner som inlämnats ska färdigbehandlas oavsett detta.

Inga kommentarer: