< div id=”header ”>< / div>

onsdag 12 juni 2019

Jag överklagar detaljplanen Kvarnliden 9 i Varberg till Mark- och Miljödomstolen !


Överklagande till Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg

Jag vill härmed överklaga Byggnadsnämnden i Varbergs beslut gällande Detaljplan för Kvarnliden med flera. Antaget den 23 maj 2019 paragraf 185. (dnr SBK-2016-527)

Besvärssynpunkter

Detaljplanen ger alltför mycket utrymme för en kompakt byggnation tänkt att innehålla ungdomsbostäder. Syftet med detta är att kunna frångå parkeringsnormen som gäller bland annat i den byggnation öster som byggs just nu i angränsande kvarter i kv Mästaren. .

Jag menar att p-normen bör gälla inte minst som området idag används som allmän parkering och det finns därför ingen anledning att frångå p-normen.

Redan nu byggs en oerhörd förtätning i kv Mästaren som angränsar till Kvarnliden i öster och västerut finns en kulturell byggnad i form av Rosenfredsskolan som idag används som kulturskola och ungdomsverksamhet för yngre ungdomar. Det finns ingen anledning att detta landmärke som syns vida kring förvanskas av byggnationen i Kvarnliden om den blir alltför kompakt.

Norr om Kvarnliden 9 finns ett parkområde och småskalig bebyggelse (Pilhagen och Lilla Berg) som omfattas av stadens kulturmiljöer och planerad detaljplan är en alltför stor avvikelse från detta.

Då det funnits handel i kv Mästaren utmed Östra Långgatan vore det välkommet om handel placeras utmed Östra Långgatan som tidigare fungerat som genomfartsgata genom centrum.

I sammanhanget ska sägas att en återvinningsstation idag är placerad i kvarteret och ingen hänvisning vart denna tar vägen om kvarteret bebyggs. Den används mer allmänt och VIVAB hänvisar dit till de hushåll som är anslutna till dem Vi kan förvänta oss mer skärpt lagstiftning gällande möjlighet till källsortering framöver och att den ska ligga så nära hushållet som möjligt.

Jag anser att min synpunkter inte tillgodosetts vid granskningen och att ärendet återförvisas till byggnadsnämnden för ändringar i de avseenden jag härmed överklagar beslutet. .

Pierre Ringborg

Tidigare bloggat om Kvarnliden 9 se här

Inga kommentarer: