< div id=”header ”>< / div>

tisdag 2 januari 2018

Motionsstopp till Miljöpartiets kongress 15 januari - här kommer motionstips !


Eftersom motioner till Miljöpartiets kongress är tidsutsatta till den 15 januari kan jag ge en del motionstips för dem som önskar motionera.

Här är en del av förra årets motionsskörd

Tillsätt expertgrupper!

Miljöpartiet behöver bli bättre på att tillvara på den kunskapsbank medlemmarna besitter

Förslag

- att partistyrelsen tar fram en arbetsform som ger sakkunniga partimedlemmar ett forum för stöd till partistyrelsen och riksdagsgruppen i det politiska arbetet.
-----
Aggressivare datorutbildning kräver aggressivare systemval

Det är dags att på allvar börja basera skolornas datorsystem på öppen källkod, Linux är idag mer än mogen uppgiften och Miljöpartiet bör leda den här utvecklingen.

Förslag

att MP aktivt verkar för att alla skolor börjar gå över till öppen källkod och Linux som operativsystem.

att MP aktivt verkar för att ambitionsnivån i datorutbildningen höjs till att djupare diskutera funktion och struktur och börjar lägre ner i åldrarna för att vara meningsfull och utmanande för ungdomar.

att MP verkar för att en utredning för att konkretisera hur ett ambitionshöjning skulle se ut och sedan startar pilotprojekt i ett antal skolor för att utvärdera effekten.
-----

Förslag till förändring av Miljöpartiets migrationspolitik

Vi vill att kongressen ger partistyrelsen i uppdrag:

att verka för en förnyelse av migrationspolitikens inriktning genom att arbeta för en kraftig utökning av antalet kvotflyktingar så att det på sikt blir det primära sättet för flyktingar att komma till Sverige.

att verka för att eventuell prövning hålls på en grundläggande nivå och snabbt görs på plats i närområdet eller av UNHCR så att alla som kommer till Sverige kan tas emot med varm hand och omgående ges möjlighet att utifrån egna förutsättningar starta och bygga upp en ny permanent tillvaro i Sverige utan en lång period av nedbrytande sysslolöshet mellan sitt forna hem och sitt nya hem i Sverige.

att verka för att mottagningssystemet dimensioneras så att alla från början ges möjlighet till boende, utbildning eller arbete. Ingen skall behöva ägna sina första år i Sverige åt att ljuga eller jobba svart. Alla ska kunna känna trygghet och veta att de är här för att stanna.
-----
Ta bort den tillfälliga lagen

Sverige har den 21 juni 2016 lagt sig på EU:s lägsta nivå när det gäller möjligheter att få uppehållstillstånd. Integrationen försvåras och mänskliga tragedier utspelas inför våra ögon när tillvaron är fylld av osäkerhet inför framtiden och när familjeåterföreningen uteblir.

Förslag

Vi yrkar:

att Miljöpartiet i riksdag och regering med all kraft verkar för att den tillfälliga lagen försvinner

att Miljöpartiet i riksdag och regering aktivt arbetar med opinionsbildning för ett öppet samhälle utan murar
-----
Skicka inte asylsökande tillbaka till Afghanistan

Utrikesdepartementet avråder svenskar från att åka till Afghanistan. Många asylsökande som nu riskerar att utvisas till Afghanistan har aldrig satt sin fot i landet och är hazarer som förföljs.

Förslag

Vi yrkar:

att Miljöpartiet i riksdag och regering verkar för att asylsökande inte skickas till Afghanistan

Skattefri Garantipension

Antalet fattiga pensionärer ökar lavinartat. Därför vill vi att garantipensionen skall vara helt skattefri

Förslag

Att:
Partistyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att göra garantipensionen helt skattefri
-----
"Smart landsbygd” – För en levande landsbygd och en hållbar framtid!

En del trivs med att bo på landsbygden och andra i staden, med enkla stödsystem kan vi skapa en "smart landsbygd" likväl som ”smarta städer”.

Förslag


Att Miljöpartiet verkar för införande av ett stödsystem som underlättar för samhällskärnor/centrum med nödvändiga servicefunktioner på landsbygden/glesbygden
-----
Förtroendeuppdraget som språkrör

Förslag


att kongressen beslutar att förtroendeuppdraget som språkrör inte samtidigt går att kombinera med en ministerpost i en regering.
-----
Låt läkaren som möter patienten avgöra arbetsförmågan

Sverige vill gärna framhålla sig som ett humant och utvecklat samhälle. Samtidigt har vi regler som rycker undan försörjningen från de svagaste i samhället. De som drabbas av sjukdomar, vilket gör att de under en längre tid inte klarar av sitt arbete, blir fråntagna sin sjukpenning. Detta för att, som det verkar, staten vill spara pengar.

Förslag


Att Miljöpartiet aktivt börjar verka för att Försäkringskassans direktiv skall ändras så att en sjukskrivning av en läkare skall räcka för att patienten skall vara berättigad till sjukpenning.

Att Miljöpartiet skriver en motion till riksdagen om att ändra Försäkringskassans direktiv så att en sjukskrivning av en läkare skall räcka för att patienten skall vara berättigad till sjukpenning.

Att Miljöpartiet ska verka för att försäkringskassans direktiv skall innebära att myndighetens uppgift blir att skydda de svaga.
-----
Högre utbildning i hemort

Utveckla kommunala lärcenter för att kunna erbjuda högre utbildning i hemorten

Förslag


Att det skapas ett system för högre utbildning i hemorten som även omfattar små kommuner.

Att systemet får en egen, statlig finansieringsmodell som motiverar kommuner att utveckla den här verksamheten. Det är inte rimligt att kommuner skall betala något som strikt taget inte är deras ansvar och kan göra att folk lämnar kommunen vid slutförd utbildning, även om chansen att de stannar ökar jämfört med att de lämnar kommunen för att studera.
Idag är alltså flera av incitamenten felriktade.

Att man gör det möjligt för kommuner att söka ytterligare utvecklingsstöd för att skapa lärcenter med stöd för etablering av eftergymnasiala och högre studier.

Att man skapar incitament för universiteten att tillgängliggöra högskoleutbildningar även utanför campusorterna.

Partistyrelsens sammansättning

Riksvalberedningen har idag en tumregel avseende PS sammansättning som starkt försvagar dess funktion som långsiktig motvikt till dags- och realpolitiken.

Förslag


Att Riksvalsberedningen får som instruktion att ungefär ⅔ skall vara kommun-, regions- och landstingspolitiker, och ⅓ andra plattformar.

Att rikspolitiker skall vara adjungerande till partistyrelsemöten.
-----

Förbättringslinjen

Mer produktiv järnväg med lägre kostnader, risk och högre flexibilitet och stabilitet

Del 1 - Satsa på utbyggnad:
---------------------------------

Vi går sannolikt en framtid till mötes med högre bränsleskatter och andra begränsningar både för flyg och transport, och en fortsatt teknisk utveckling.

Arbetsplatser blir mer och tekniskt utvecklade, många kan i dag jobba var än det finns en fungerande internetuppkoppling. Vi har också ett generationsskifte där den yngre generationen har en större vana med och förtroende för avståndskommunikation, det kommer inte att finnas krav om att mötas personligen i samma grad. Det är ett paradigmskifte i hur man arbetar som har slagit igenom på alla nivåer i samhället.

Ett alternativt och billigare förslag än höghastighetståg (High Speed Rail - HSR) är alltså att dra spår av samma typ som existerande, men vars sträckning är primärt anpassad för godstrafiken och därmed inte tar riktigt samma väg som ett utpräglat person persontågsspår, dessa kan avvika med några kilometer, i vissa fall mil. Detta betyder dock inte att persontåg inte skall färdas där, snarare tvärtom, där kommer ofta direkttåg färdas. Om man tittar på de befintliga HSR-förslagen så går deras förbifarter i utkanter av orter inte sällan ungefär där man skulle vilja dra godstågslinjer, så det är alltså inte korrekt att hävda att de inte är optimerade för persontrafik utan att faktiskt hävda samma om många av HSR-förslagen.

Det kommer att göra att en vanlig linje godkänd för 250 km/h, om den inte behöver hindras av långsam trafik, kommer vara fullt konkurrenskraftig, den timme eller så som kan vinnas på att flyga tas ut av krångel från och till flygplatser och svårigheten att kunna få en sammanhängande möjlighet till produktivt arbete.

Det finns också orsak att anta att detta förslag skulle få ett betydligt bredare politiskt stöd, de flesta partier stödjer en stor satsning på järnvägen.
Det här är en pragmatisk och måttfull lösning med lägre risk och säkrare avkastning.

Fördelar gentemot nuläge och HSR existerande situation:

1. Vi får spår som kan gå direkt genom omlastningsterminalerna, industriområdena ligger ändå inte i statskärnorna.
2. Viktig och attraktiv yta i städer frigörs när man kan flytta ut spårområdena, persontågstrafiken behöver dem inte, den behöver bara en station.
3. Frigörande av yta och att slippa spårområden i centrum ger incitament till projektet och till att bygga nya, moderna kombiterminaler
4. Godstransporter från centralt belägna spårområden i städer minskar
5. Vi slipper farliga tågtransporter genom stadskärnor.
6. Godståg kan ha många fler eller färre stopp.
7. Det skapar möjlighet att vid behov helt separera gods- och persontrafik, vilket gör trafikplanering enklare.
8. Om det händer en även allvarlig olycka på en endera spårparet, är det osannolikt att båda måste stänga, trafiken kan riktas om och fortsätta hjälpligt ändå. Systemet får redundans.
9. Stickspår kan koppla ihop systemen där de hamnar nära varandra
10. Godstågsspåren kan ha enkla perronger för persontågstrafik i de fall de behövs.
11. Man kan i framtiden "uppgradera" spåren till snabbare tåg utan lika stora samhällskostnader. Man har ju alltid en annan väg.
12. Man kan ha persontrafik även på godstågsspåret, industriområden är inte så ovanliga destinationer för folk som arbetar, man kan också ha andra stopp på mindre orter som återfår kommunikation utan det måste bli ett lika stort problem.
13. Punkt 12 innebär också att man får ett större lokalt stöd för projektet.
14. Man kan troligen utnyttja många nedlagda spår och spårreservat.
15. I områden som är känsliga för utbyggnad kan de gå nära varandra, sannolikheten för att olyckor sker just där är inte större än på de andra områden, det ger också en möjlighet till sammankoppling.
16. Samma organisation, verktyg, styrsystem och teknik kan användas för båda linjerna, det ger mindre initialkostnader, lägre risk i projektet, färre problem och möjligheter till sömlöst korsanvändande.
17. Beroende på val av sträckning så blir det möjligt för ett tåg att färdas helt utan att passera genom tätorter det inte skall stanna i, vilket gör att det dels blir mindre störningar av 1. passerande tåg, och dels blir möjligt att göra verkliga direktlinjer som inte ens behöver sakta in i tätorter.
18. Det är till skillnad från för HSR-projekt möjligt att genomföra i etapper och därmed direkt få effekt på de mest akuta flaskhalsarna.
19. Man får en ny möjlighet att utveckla nattågstrafiken, konventionellt nattåg kan kombineras med nattåg på exempelvis X2000, för att göra det möjligt att nå vilket del av landet som helst, utan större tidsförlust. I effektiv tid kan det gå fortare än både flyg och HSR.
20. Billigare än höghastighetståg.

Det har i olika sammanhang argumenterats för att det är lika dyrt med konventionell järnväg som höghastighetsspår, det är ett felaktigt påstående av följande skäl:

1. För att järnvägen skall kunna användas för omledning av all trafik, inte bara persontrafik, måste den klara tung trafik. Denna ibland hävdade besparing går alltså inte att räkna in på höghastighetbanor om man inte skall specialisera dem till bara persontrafik, vilket begränsar användbarheten avsevärt.
2. Sträckningen blir okomplicerad, kurvradien på höghastighetståg är mycket större.
3. Säkerhets-, buller- och tryckvågsavstånd är betydligt mindre.
4. Risken för katastrofala krascher är mindre vid olycka/sabotage/attack i lägre hastigheter.
5. Det är oklart hur faktorer som tjäle och annat kommer att påverka de mycket känsligare höghastighetsbanorna, det finns inga lika nordliga eller sydliga sträckningar som referens. Den nordligaste HSR-banorna som existerar idag är i Tyskland och Frankrike. I stark kyla blir exempelvis räls spröd går lättare sönder, det är många problem från vår miljö som inte existerar där HSR idag finns.
6. ATC-2 är konstruerat för max 270 km/h men har stöd för alla svenska förhållanden, som att ta hänsyn till att vi har ett stort antal plankorsningar med bommar eller bara ljussignaler och att inbromsning endast i undantagsfall bör ske med nödbroms. I svensk ATC prioriteras den så kallade driftbromsen som ger en mjukare inbromsning och mindre risk för skador på hjulen på grund av att hjulen låser sig och kanar på rälsen vid häftig inbromsning. Om ett hjul får en platt sida på grund av en sådan inbromsning kan det hjulet slå sönder räls som blivit spröd på grund av stark kyla. ERMTS saknar än så länge den här funktionaliteten. ERTMS level 3, den lösning trafikverket förespråkar är helt trådlös och saknar redundans. En höghastighetbana och dess tåg skulle behöva stödja båda systemen.
7. Vidare har ERTMS level 3 brottats med stora problem och det är inte säkert att tidplanen håller om man inte tittar på alternativa lösningar, en som talats om nyligen är ERTMS över de vanliga mobilnäten, vilket skulle ta bort behovet av ett eget nät och bli mindre intrångs-, och störkänsligt. SJ skickar redan GPS-data den vägen och vet därför varför tågen befinner sig, men trafikverket använder sig inte av den informationen. ATC-2 plus ERTMS över IP skulle göra det teknikredundant.
8. Vi har redan kompetens, upparbetade relationer och erfarenhet för konventionell utbyggnad.
9. Allt teknik är känd, ingen ny teknik behöver utvecklas eller testas.
10. Möjligt att genomföra i etapper och därmed till en betydligt lägre initial kostnad direkt få effekt på de mest akuta flaskhalsarna. För att HSR skall vara funktionell måste den gå hela vägen mellan slutstationerna, varje byte gör den långsammare än konventionell teknik.

Del 2 - Öka hastigheten på existerande linjer:
----------------------------------------------------

ATC-2 har inbyggt stöd för hastigheter upp till 270 km/h. Det bör utredas vilka delar av nätet som har potential att godkännas för högre hastigheter. Det bör också vägas in för sträckningarna i satsningen i del 1. Man bör också titta på om det kan vara motiverat att införa fjärrblockering eller andra kapacitetshöjande tekniker på sträckningar som idag saknar det.

Del 3 - Utveckla fordonsparken:
-------------------------------------

Idag har många linjer rätats ut och vi har därmed en situation där vi faktiskt kan köra betydligt fortare, men inte gör det eftersom våra tåg inte klarar det. En lösning som den som beskrivs i del 1 skulle ta bort mycket av planeringsproblematiken och tillåta tågen att färdas i betydligt högre genomsnittshastigheter.
Förbättringar enligt del 2 skulle också kunna tillåta högre topphastigheter.

Reginatågen går att uppgradera till 250 km/h, detta borde därför göras.

X 2000 körs i dag på sträckor där man faktiskt inte behöver tåg med korglutning och radialstyrd boogie. Dessa borde istället användas på de linjer där tågens potential för högre hastigheter på enklare spårtyper kan användas till fullo. Exempelvis gick tidigare X 2000 på sträckan Karlskrona-Växjö, sådant användande bör utökas.

Nya tåg som kan färdas i 270 km/h bör alltså inhandlas om man i del 2 kommer fram till att tillräckligt många sträckor kan uppgraderas och till rimlig kostnad.

Förslag


Att Miljöpartiet verkar för att Trafikverket utöver höghastighetslinjer också utreder alternativet att bygga linjer med alternativa sträckningar enligt del 1.

Att Miljöpartiet verkar för att Trafikverket utreder möjligheterna att höja farterna på existerande spår enligt del 2.

Att Miljöpartiet ser över möjligheterna att driva en utveckling av fordonsparken mot det som beskrivs i del 3, för att kunna nå högre hastigheter på existerande spår enligt del 2
-----

Revision

Granskning av partistyrelsen

Förslag


Att revisionsberättelsen till kongressen ska specificera de beslut som partistyrelsen fattat som står i strid med val- och/eller partiprogram samt skälen härför innan förslag om ansvarsfrihet lämnas till partikongressen.
Skicka en kommentar