< div id=”header ”>< / div>

måndag 10 juli 2017

Socialstyrelsens definitioner på hemlöshet !


Hemlöshet

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden kan se olika ut beroende på olika situationer utifrån fysiska, juridiska och sociala villkor. Socialstyrelsen har definierat fem olika situationer.

Situation 1 - Akut hemlöshet

En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende (exempelvis kvinnojour), eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen. Även hotell, camping, vandrarhem och husvagn ingår i denna situation.

Situation 2 - Institutionsvistelse och kategoriboende

En person är intagen eller inskriven på antingen kriminalvårdsanstalt eller stödboende inom socialtjänsten, landstinget eller hos en privat vårdgivare, alternativt på HVB-hem eller institution, och ska skrivas ut inom tre månader, men personen har inte någon egen bostad ordnad inför utskrivning eller utflyttning. Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits ut eller flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad.

Situation 3 - Långsiktiga boendelösningar

En person bor i en boendelösning som kommunen har ordnat (t.ex. försökslägenhet, träningslägenhet, socialt/kommunalt kontrakt), på grund av att personen inte får tillgång till en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn eller särskilda villkor eller regler.

Situation 4 - Eget ordnat kortsiktigt boende

En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos vänner, bekanta, familj eller släktingar eller har ett tillfälligt, (kortare än tre månader), inneboende- eller andrahandskontrakt hos släkt, vänner eller andra privatpersoner. Personen ska ha varit i kontakt med socialtjänst eller mman stödgivande verksamhet av detta skäl.

Situation 5 - Barn och ungdomar

barn/ungdomar (18 år eller yngre) som av olika skäl lever under "hemlösa förhållanden" utanför familjen, en gråzon mellan familjen och vård- och omsorgssystemet. Detta gäller inte de som är placerade utanför hemmet enligt SoL eller LVU

Inga kommentarer: