< div id=”header ”>< / div>

fredag 10 mars 2017

SD i Varberg vill ge Kommunisterna och Feministerna full insyn i kommunstyrelsen och nämnderna om de kommer in efter nästa val !

SD i Varberg överraskar de vill ha in partier med fullmäktigerepresentation i kommunstyrelsen och alla nämnder i Varberg.

SD i Varberg öppnar för att släppa in Kommunisterna och F! i kommunstyrelsen och nämnderna efter nästa val utan att behöva valsamverka....behandlas i kf på tisdag i fullmäktige

(SD kanske redan gett dem full insyn i sin kf-grupp? 😳)

Svar på motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna

Beslut


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ewa Klang (S)
föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning


Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet

Erik Hellsborn (SD) har lämnat motion om att kommunfullmäktige ska besluta att ge insynsplatser i kommunstyrelse och nämnder åt partier som är representerade i kommunfullmäktige, men som saknar representation i kommunstyrelsen och nämnder, antingen genom egen plats, eller valteknisk samverkan.

Vidare föreslås att nämndsorganisationskommittén får i uppdrag att utreda huruvida dessa insynsplatser ska vara arvoderade samt om de ska medföra yttranderätt.

Jag vet att SD har stenhårda krav på sina egna ledamöter som placeras ut men när man bjuder in sina motpoler bara de uppnått en fullmäktigeplats får de mer insyn än när de själva satt i Varberg med bara kommunfullmäktige som plattform.

Vad är vitsen med att hjälpa de mindre partierna? Är det något de första de gör är att läcka till pressen att ge scoop och naturligtvis ge allmänheten direkt insyn då de själva inte får någon rösträtt eller ansvarsbefogenhet.

Men okey jag ska inte vara den som är den men är det inte bättre att sätta upp en övervakningskamera och direktsända hela kommunstyrelsen och nämnderna direkt över webben?

Inga kommentarer: