< div id=”header ”>< / div>

måndag 2 januari 2017

Motioner till Miljöpartiets kongress 2017 - del 1 !

Motioner börjar strömma in till Miljöpartiets kongress. Jag kommer här bara att nämna några i förbigående och att-satserna. Men lite hum om vad några miljöpartister tycker är viktigt att motionera om.


Tillsätt expertgrupper!


Miljöpartiet behöver bli bättre på att tillvara på den kunskapsbank medlemmarna besitter

Förslag

- att partistyrelsen tar fram en arbetsform som ger sakkunniga partimedlemmar ett forum för stöd till partistyrelsen och riksdagsgruppen i det politiska arbetet.
-----
Aggressivare datorutbildning kräver aggressivare systemval

Det är dags att på allvar börja basera skolornas datorsystem på öppen källkod, Linux är idag mer än mogen uppgiften och Miljöpartiet bör leda den här utvecklingen.

Förslag

att MP aktivt verkar för att alla skolor börjar gå över till öppen källkod och Linux som operativsystem.

att MP aktivt verkar för att ambitionsnivån i datorutbildningen höjs till att djupare diskutera funktion och struktur och börjar lägre ner i åldrarna för att vara meningsfull och utmanande för ungdomar.

att MP verkar för att en utredning för att konkretisera hur ett ambitionshöjning skulle se ut och sedan startar pilotprojekt i ett antal skolor för att utvärdera effekten.
-----

Förslag till förändring av Miljöpartiets migrationspolitik


Vi vill att kongressen ger partistyrelsen i uppdrag:

att verka för en förnyelse av migrationspolitikens inriktning genom att arbeta för en kraftig utökning av antalet kvotflyktingar så att det på sikt blir det primära sättet för flyktingar att komma till Sverige.

att verka för att eventuell prövning hålls på en grundläggande nivå och snabbt görs på plats i närområdet eller av UNHCR så att alla som kommer till Sverige kan tas emot med varm hand och omgående ges möjlighet att utifrån egna förutsättningar starta och bygga upp en ny permanent tillvaro i Sverige utan en lång period av nedbrytande sysslolöshet mellan sitt forna hem och sitt nya hem i Sverige.

att verka för att mottagningssystemet dimensioneras så att alla från början ges möjlighet till boende, utbildning eller arbete. Ingen skall behöva ägna sina första år i Sverige åt att ljuga eller jobba svart. Alla ska kunna känna trygghet och veta att de är här för att stanna.
-----
Ta bort den tillfälliga lagen

Sverige har den 21 juni 2016 lagt sig på EU:s lägsta nivå när det gäller möjligheter att få uppehållstillstånd. Integrationen försvåras och mänskliga tragedier utspelas inför våra ögon när tillvaron är fylld av osäkerhet inför framtiden och när familjeåterföreningen uteblir.

Förslag

Vi yrkar:

att Miljöpartiet i riksdag och regering med all kraft verkar för att den tillfälliga lagen försvinner

att Miljöpartiet i riksdag och regering aktivt arbetar med opinionsbildning för ett öppet samhälle utan murar
-----
Skicka inte asylsökande tillbaka till Afghanistan

Utrikesdepartementet avråder svenskar från att åka till Afghanistan. Många asylsökande som nu riskerar att utvisas till Afghanistan har aldrig satt sin fot i landet och är hazarer som förföljs.

Förslag

Vi yrkar:

att Miljöpartiet i riksdag och regering verkar för att asylsökande inte skickas till Afghanistan

Inga kommentarer: