< div id=”header ”>< / div>

måndag 26 december 2016

Kultur och fritidsnämnden föreslår att Varbergs kommun instiftar ett jämställdhetspris !


Beslut om jämställdhetspris

Kultur- och fritidsnämnden i Varberg beslutar

1. godkänna förvaltningens utredning om inrättandet av ett jämställdhetspris

2. föreslå fullmäktige inrätta ett jämställdhetspris och en jämställdhetskonferens i enlighet med utredningens förslag. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Vice ordförande för kultur-och fritidsnämnden, Linda Berggren (S), inkom 2016-03-08 med en skrivelse kring att utreda möjligheterna att instifta ett jämställdhetspris med likvärdiga grunder som kultur- och fritidsnämndens övriga stipendier.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-04-27 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur ett jämställdhetspris skulle kunna utformas och instiftas i kommunen. Uppdraget ska vara klart inför nämndens möte i december 2016.

Syftet med ett jämställdhetspris är att uppmärksamma en verksamhet, person, förening, kommunalt bolag eller företag som har utmärkt sig på ett positivt sätt och bidragit till en varaktig och hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Priset lyfter fram goda exempel som kan inspirera andra och på så sätt förbättra jämställdhetsarbetet.

Utredningens förslag är att ett internt och ett externt jämställdhetspris instiftas av Varbergs kommun. Föreskrifter för respektive pris har tagits fram. Förslaget är att priset utdelas på en årligt återkommande jämställdhetskonferens för att uppmärksamma jämställdhetsarbetet i Varbergs kommun.

En konferens anordnades av nämnden i december 2015 i syfte att sprida erfarenheterna kring jämställdhetsarbetet och ge inspiration till fortsatt arbete internt inom kommunen. Detta gör kultur- och fritidsnämnden till en tänkbar och lämplig arrangör av en årligt återkommande jämställdhetskonferens för hela kommunen.

Jämställdhetsbedömning


Ett jämställdhetspris i Varbergs kommun kan bidra till att jämställdheten inom kommunen kan öka. Det bör finnas likvärdiga förutsättningar för kvinnor/flickor och män/pojkar att delta och utvecklas i Varbergs kommun.

Effekterna av ett mer medvetet jämställdhetsarbete i Varberg kan leda till en ökad medvetenhet och en mer jämställd resursfördelning. Medarbetarnas kunskapsnivå är viktig för att öka förutsättningarna till utveckling och förändring inom området. Priset kan leda till att jämställdhetsperspektivet blir ett naturligt förhållningssätt på alla nivåer och verksamheter i Varberg

Övervägande

Ett årligt jämställdhetspris föreslås inrättas i Varbergs kommun samt att priset delas upp på ett intern och ett externt pris. Vidare föreslås att kommunen anordnar en årlig jämställdhetskonferens vid vilken priserna delas ut.

För att ge priset och konferensen större legitimitet i hela kommunen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar om inrättandet av pris och konferens, men att genomförandet uppdras åt kultur- och fritidsnämnden i likhet med utdelningen av kultur- och fritidsutmärkelserna och genomförandet av den årliga medborgarceremonin.

Kommunfullmäktige bör även besluta om medel för genomförandet

Inga kommentarer: