< div id=”header ”>< / div>

lördag 5 november 2016

Vänsterpartiet i Varberg lägger eget budgetförslag !


Ur Vänsterpartiets budgetförslag i Varberg

Ett växande Varberg kräver satsningar på skola, vård, omsorg,
infrastruktur, kultur och fritid, miljöarbete m.m.

I samarbete med regeringspartierna har Vänsterpartiet i de årets och tidigare års budgetarbete, säkrat satsningar som träder i kraft 2017, vilket ger möjligheter att anställa fler inom skolväsendet och omsorgen samt genomföra förbättringar av arbetsmiljön inom dessa verksamheter. På miljö och klimatområdet kan bland annat pengar för sådant som lokala klimatinvesteringar, skydd för värdefull natur, kemikaliearbete och miljösanering komma kommunen till del.

Skolan

Ytterligare 5 miljoner att använda till satsningar på särskilt stöd i grundskolan.

Vänsterpartiet kompenserar med motsvarande summa. För att utveckla och förbättra verksamheten tillskjuter vi ytterligare 8 miljoner kronor.

Äldreomsorg

En arbetsmiljösatsning i form av en ökad grundbemanning och en uppgradering av lönerna hjälper till att göra omsorgsarbete mer attraktivt.
Vi har motionerat om att införa möjligheten att få tillgång till socialtjänst via internet. Vi tillsätter 500 000 kronor för att finansiera denna satsning som kommer att öka tillgängligheten för medborgarna samtidigt som den avlastar personalen.

För att utveckla och förbättra verksamheten, genom till exempel lönesatsningar och ökad bemanning, tillskjuter vi 15 miljoner kronor. Vänsterpartiet öronmärker 5 miljoner kronor i 2017 års budget för att genomföra ett första steg till förkortad arbetstid.

Klimat och miljön

Kommunen arbetar på och andelen ekologiska varor ökar kontinuerligt men vi behöver öka takten ytterligare för att möta tuffa klimatutmaningar. Det finns goda exempel på att den vegetariska maten vinner mark bland våra barn och ungdomar. Detta ska vi ta fasta på och sprida vidare. Vänsterpartiet förstärker servicenämndens budget med 500 000 kronor för att marknadsföra den vegetariska skollunchen.

Byggandet på landsbygden

Byggandet har under året börjat ta fart i Varberg men vi behöver öka takten ytterligare. För att få fler byggklara tomter på landsbygden förstärks byggnadsnämndens ram med 500 000 kronor.

Kultur och fritid

Vänsterpartiet vill att kommunen utreder möjligheten att äga ta hand om driften av ridhus i kommunen.
För att de som bor på landsbygden ska få ta större del av kommunens kultur och fritidsutbud förstärks kulturgarantin med en 500 000 kronor

Kulturnämndens ram har uppräknats inför 2017. Dock har nämnden bara kompenserats för pris och löneökning med två tredjedelar. Detta motsvarar ungefär 1 miljon kronor i minskad ram. Vänsterpartiet kompenserar med motsvarande summa. För att utveckla och förbättra verksamheten tillskjuter vi 1,5 miljoner kronor.

Inga kommentarer: