< div id=”header ”>< / div>

tisdag 22 november 2016

Interndemokrati och internkommunikation har stora brister hos Miljöpartiet !


Anders Strand och Mattias Kautmann har skrivit en utförlig analys om Miljöpartiets bristande interndemokrati och internkommunikation här

Historik

Det står helt klart sedan Miljöpartiet återvände från att suttit utanför riksdagen en mandatperiod att dels ha två mål i sikte 1) att med god marginal se till att hamna ovanför riksdagsspärren. Det räcker inte med miljöinriktade kärnväljare partiet måste ha bredd att kunna få in en fot närmare makten också. 2) Att succesivt få bort sådant som skrämmer eller gör denna omorientering svår att genomföra.

"I media blossade debatten också upp, då riksdagsledamöter sa att partiet drivs av partipiska, mobbning och tysthetskultur. Ser man partiets utveckling över tid bör man, menar vi, se den här utvecklingen i ljuset av de förändringar som skett, där inte minst ledande företrädare i Miljöpartiet sjösatte ambitionen att sikta på regeringssamarbete med Socialdemokratin"

Valen 2010 och 2014

Valet 2010 gjordes ett fullskaleförsök att tydligt och klart tala om för väljarna vilken regering som var tänkt efter valet. Det bildades arbetsgrupper och MP ställde sig bakom Mona Sahlin som statsminister och att Vänsterpartiet var tänkt att ingå i regeringen. Valet blev inte en framgång för S och V men MP gick fram i valet.

Strategin inför valet 2014 var ändå att fortsätta den inslagna linjen och regeringsmedverkan vilket också möjliggjordes genom Decemberuppgörelsen. Denna gången utan V:s medverkan men ihop med S utan uppgjort gemensamt valprogram. Överenskommelsen innebar dock att de tre partierna skulle ha en gemensam budget ihop.

Förändring i möten med medlemmar i partiet fysiskt och digitalt 2010-2016

Under dessa år har skett en markant förändring via nätet och kommunikation via sociala medier och via internet har exploderat. Fysiska möten samt telefonmöten har kompletterats med kommunikation via nätet. Av rapporten att döma är det mest informationsspridning och i kampanjsyfte MP använt den nya tekniken att få fram ett givet budskap.

Ur rapporten från AS och MK

"Regeringsfokus, ökade krav på policyprofessionalisering och en allt mer försvagad länk mellan medlemmar och partitopp har utmärkt politiken under de senaste åren. Svensk politik har också påverkats av digitaliseringen och inte minst av vår användning av smartphones och appar. Där IT och nätet skulle kunna fungera som ett interndemokratiskt hjälpmedel för att upprätthålla god kommunikation mellan partiets olika lagdelar, har tekniken i många hänseenden använts allt för lite utifrån demokratisk synpunkt. Tekniken har av partiets ledning främst använts för informationsspridning och i kampanjsyfte"

"Viljan eller förmågan att använda teknik för att utveckla partiet i en mer interndemokratisk riktning har enligt många bedömare varit mycket svag. Detta har skett samtidigt som partiets kongresser kommit att bli mer styrda och dirigerade med riktlinjer om hur och vilka motioner som får och inte får läggas. Härtill talas det nu också om en ordning i partiet där lokalavdelningarna inte längre ska få utse kongressombud, utan att detta istället ska handhas av högre nivåer inom partiet. Detta riskerar att leda till förstärkt maktkoncentration och på sikt undergräva MP:s karaktär av medlemsdriven organisation."

”Vi har under de senaste åren iakttagit dolda utmanövrerande strategier mot människor som inte följt partipiskan i partierna. Vi har sett en politik där partitoppar allt mer dragit sig undan från både medlemmar och väljare.”

”Inget av våra partier har valt strategin att ha direktdialog med sina väljare socialt, utan över hela skalan så väljer man att pumpa ut budskap om vad man själv har åstadkommit, sina senaste segrar, men ingen väljer att lägga resurser och kraft på att prata med vanliga användare.”

Lokala nivåer

Min uppfattning är att Miljöpartiet i sin strategi att nå regeringsmedverkan och inflytande att anses vara regeringsdugliga i nästa steg vill likrikta de lokala nivåerna.Det låter tjusigt i Varberg med rödgrön minoritetsregering men lokalt och regionalt är det Alliansen och MP som gäller. Var finns sambanden?

S ser naturligtvis sambandet men det gör inte MP. Det är S som hänvisar till statsbidragen, det som kommer från den s-ledda regeringen något inte MP vill kännas vid i sina alliansamarbeten. Här gäller det att ligga lågt om man ska uppfattas som lojal och lydig och kunna smidigt ingå som partner.

Alliansen har trumfat igenom att på den lokala nivån är det en sak vad som händer ovanför något annat. Regeringen utmärker sig för att vara en samarbetsregering då det sitter på nåder från alliansen på en skör tråd. Dels att alliansen på riksnivån är splittrade och inte minst inställningen att SD vill ha inflytande över en alliansregering.

Vad behöver göras för att bättra på interndemokratin och internkommunikationen hos MP?


Jag lägger mig inte i detta vad som ska göras. Däremot att jag på min fb-sida inte ska lägga mig så mycket Miljöpartiets förehavanden. Okey men det lever väl på partistöd som är skattepengar i större utsträckning än sina egna medlemsavgifter?

Som ett bidragsberättigat parti är det ändå intressant att det inte finns fungerande interndemopkrati och internkommunikation. Det vore önskvärt hos ett parti som faktiskt regerar Sverige. Det vore på sin plats tycker jag.

Inga kommentarer: