< div id=”header ”>< / div>

torsdag 13 oktober 2016

Klimatavtalet godkänt av riksdagen och nu väntar en ny klimatlag som kommer att styra politiska beslut i rätt riktning !


Glädjande nog har nu samtliga partier utom SD i riksdagen godkänt Parisavtalet om klimat.

Nästa år ska en ny klimatlag godkännas och då blir det mer tryck i klimatfrågan. Politiska beslut måste då ta hänsyn till den.

"I går, onsdag, beslutade Sveriges riksdag, enigt över blockgränsen, men med motstånd från Sverigedemokraterna, att godkänna Parisavtalet om klimatet. I dag fattar regeringen det formella ratificeringsbeslutet.

Kriterierna för Parisavtalets ikraftträdande är uppfyllda och avtalet träder i kraft den 4 november.

För närvarande har 77 parter, som tillsammans står för cirka 60 procent av det totala globala utsläppen, ratificerat Parisavtalet.

– Nu åtar sig Sverige formellt att genomföra Parisavtalet. Avtalet träder i kraft långt tidigare än de flesta kunnat hoppas på och jag ser fram emot att delta i det första partsmötet i Marrakech i november. Nästa steg är att leverera på målen vi satt upp, säger ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin (MP).

Sverige lämnar in sitt ratifikationsinstrument till FN i New York senare i dag, vilket innebär att Sverige blir part till avtalet den 12 november, i tid för partsmötet för Parisavtalet."

Miljömålsberedningen är främst de som är pådrivare i sammanhanget och har till uppgift att nå bred politisk samsyn för att nå miljökvalitetsmålen.

Miljömålsberedningens är parlamentariskt sammansatt med ett antal riksdagsledamöter från både regerings- och oppositionspartierna. I beredningen ingår även sakkunniga från departement, myndigheter, länsstyrelser, kommuner, näringsliv eller intresseorganisationer. Det övergripande uppdraget gäller till och med år 2020.

Strategier inom prioriterade områden

Miljömålsberedningen ska ge förslag till regeringen på miljöstrategier med etappmål, styrmedel och åtgärder inom regeringens prioriterade områden. Miljöstrategierna ska vara målövergripande, det vill säga bidra till att nå generationsmålet och flera miljökvalitetsmål. Beredningen ska fokusera på frågor som berör flera samhällsintressen eller politikområden. Eftersom många mål har internationella kopplingar ska beredningen också visa på vilka frågor som behöver drivas inom EU och internationellt.

Samråd och förankring av förslagen


Beredningen ska utveckla en bred dialog med länsstyrelser och andra myndigheter, företrädare för regionala och kommunala samverkansorgan eller landsting, kommuner, näringsliv, ideella organisationer och forskarsamhället. Syftet med dialogen är att inhämta kunskap och förankra miljömålsberedningens förslag till strategier. Beredningen ska stimulera till en bred debatt om vilka avvägningar samhället behöver göra för att nå miljömålen.

Klimatpolitiskt ramverk och klimatmål

Miljömålsberedningen har presenterat ett klimatpolitiskt ramverk för en långsiktig klimatpolitik, inklusive organisation, ansvar och roller för att genomföra ramverket. Beredningen föreslår också klimatmål för Sveriges minskning av nationella utsläpp av växthusgaser till år 2050, samt en strategi för att nå dessa klimatmål med kostnadseffektiva och långsiktiga styrmedel och åtgärder för olika delar av samhället.

Inga kommentarer: