< div id=”header ”>< / div>

onsdag 12 oktober 2016

Kostpolicyn för Varbergs kommun


Kostpolicy för Varbergs kommun 2012-08-28

Syfte och vision med kostpolicyn

All verksamhet utgår från Vision 2025. För kostverksamheten finns en tydlig koppling till visionens förhållningssätt Hållbarhet och Delaktighet. Genom kostpolicyn säkerställer Varbergs kommun att förutsättningar skapas för goda matvanor, säkra livsmedel och en god matmiljö med målet att uppnå en bättre folkhälsa.
Kostpolicy för Varbergs kommun avser all kost som tillagas i kommunens verksamheter samt kost i upphandlad verksamhet. Med kostpolicyn som grund ska varje förvaltning utarbeta en handlingsplan kring kosten utifrån respektive målgrupps behov.
Måltidsverksamheten i Varbergs kommun ska bygga på tydligt kvalitets- och servicetänkande i hela kedjan, från upphandling av livsmedel till servering. Måltiden och måltidsmiljön ska utformas så att den är en positiv upplevelse för matgästen.
Måltiderna i Varbergs kommun ska bygga på Livsmedelsverkets rekommenda-tioner kring kosten för respektive målgrupp och på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor, oavsett ålder på matgästen.

Upphandling och inköp

Upphandling av livsmedel ska beakta aktuell lagstiftning, nationella mål samt politiska beslut tagna i Varbergs kommun. I tillämpliga delar ska de svenska lagstadgade kraven avseende jordbruk och djurproduktion beaktas. De livsmedel som upphandlas ska vara anpassade efter Livsmedelsverkets närings-rekommendationer.
Verksamheterna ska köpa in produkter som stämmer överens med S.M.A.R.T.-modellen:
 Större andel vegetabilier
 Mindre andel tomma kalorier
 Andelen ekologiskt ökar
 Rätt kött och rätt grönsaker vid rätt årstid
 Transportsnålt

Detta innebär bland annat att andelen ekologiska produkter minst ska uppgå till det kommunala målet samt att valet av råvaror ska följa säsong.

Produktion

Maten som produceras ska följa Livsmedelsverkets krav på säker livsmedels-hantering.
En hållbar kostverksamhet ska verka för att kontinuerligt minska miljö-belastningen genom att till exempel källsortera, minska svinn, göra miljövänliga val av produkter och utrustning samt använda livsmedel som möjliggör en globalt hållbar utveckling.
En hälsofrämjande kostverksamhet ska verka för att maten som produceras ska vara näringsrik, vällagad och tilltalande utifrån utseende, doft och smak. Matsedeln ska vara omväxlande och anpassad till matgästens behov. Detta gäller samtliga delkomponenter som produceras, oavsett om maten tillagas i egen regi i tillagningskök eller mottagningskök eller om produktionen är externt upphandlad.

Detta innebär att
 måltiden som tillagas ska vara näringsberäknad efter målgrupp och uppfylla Livsmedelsverkets rekommendationer samt anpassas efter individuella behov utifrån etiska, kulturella, religiösa eller medicinska skäl
 måltiden ska motverka felnäring, undernäring, övervikt och ohälsosamma matvanor
 traditionell och modern matkultur ska värnas
 så långt som möjligt ska maten tillagas från grunden
 där så är möjligt och lämpligt ska två lunchrätter serveras dagligen
 grönsakerna som serveras ska vara varierade, dagligen ska flera grönsaker serveras
 personalen ska ha rätt utbildning och kompetens för uppdraget

Servering

Maten som serveras ska följa Livsmedelsverkets krav på säker livsmedels-hantering.
Måltidsmiljön ska vara lugn och trivsam och vara anpassad till den verksamhet som bedrivs.
Maten ska vara trevligt serverad och presenterad. Detta gäller samtliga måltider som serveras, oavsett om verksamheten bedrivs i egen eller upphandlad regi.
Detta innebär att
 måltiden för matgästen ska vara ett tillfälle för social gemenskap och samtal, men hänsyn ska tas till matgästens önskemål
 matgästen ska ges tillräckligt med tid för att äta
 måltiderna för matgästen ska så långt som möjligt ske vid samma tid varje dag, men hänsyn ska tas till matgästens önskemål
 det ska finnas strategier för att minska svinnet

Inga kommentarer: