< div id=”header ”>< / div>

torsdag 15 september 2016

Varberg antar en ny Cykelplan !


Varberg ska återigen bli Cykelstaden då en ny cykelplan är framtagen och beslutas av hamn- och gatunämnden.

Cykelplanen utgår från fyra fokusområden:

Arbete och service
Du som arbetspendlar ska kunna cykla snabbt och effektivt i Varberg

Skola och fritid
Alla, speciellt barn och vuxna ska kunna cykla säkert och tryggt i Varberg

Hela resan
Det ska vara lätt att cykla till buss, tåg och samåkningsplatser

Rekreation och turism
Det ska vara värt att ta en omväg för att uppleva olika platser i Varberg

Underlaget för cykelplanen är ett omfattande remissarbete som bearbetats.

Hur prioriterar vi?


För att genomföra de åtgärder som gör störst nytta har vi tagit fram ett förslag på kriterier som kan användas när vi utvärderar förslagen på åtgärder:

Potential antal användare
Var är det troligt att det blir flest cyklister?

Stråk potential
På vilka sträckor kan cyklister prioriteras framför andra trafikanter?

Koppla ihop cykelvägar
Saknas sträckor i det befintliga cykelnätet?

Trafiksäkerhet
Var är det störst risk att råka ut för en olycka?

Samordning med andra projekt
Kan vi göra cykelåtgärder i samband med andra projekt?

Potential hela resan
Var kan vi få flest att byta mellan cykel och kollektivtrafik?

Inga kommentarer: