< div id=”header ”>< / div>

onsdag 23 mars 2016

Rapport kultur-och fritidsnämnden i Varberg 23/3 2016 !


Kultur och Fritidsnämndens möte i mars avhandlades i total enighet i Varberg.

Vi hade ändå en del intressanta investeringsärenden uppe som ska tas av kommunfullmäktige i juni. Bortblåst är motsättningen som fanns om friidrottshallsbygget i Trönninge ett år tillbaka.

Nu handlar det om mindre investeringar men viktiga för dem som berörs.

Ny Bokbuss

Bokbussen i kommunen behöver bytas. Den är till stor nytta framför allt på landsbygden.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. godkänna framtagen förstudierapport och beräknad investeringskostnad för upphandling av ny bokbuss inklusive konstnärlig gestaltning

2. att investeringen avser en buss driven på miljödiesel

3. godkänna investeringskostnad om 5 200 tkr

4. att lägga in investeringen i nämndens investeringsplan med förslag på genomförande 2017.

Lindvallen Tofta

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. godkänna framtagen förstudierapport och beräknad investeringskostnad för ny- och ombyggnad av Lindvallen i enlighet med alternativ 1

Ett gemensamt byggprojekt med de tre delarna klubbhus, omklädningsbyggnad och yttre åtgärder på mark. Beräknad kostnad är 13 150 000 kr

2. godkänna en investeringskostnad om 13 150 tkr

3. lägga investeringen i nämndens investeringsplan med förslag på genomförande 2017-2018.

Ankarvallen omklädningsbyggnad Träslövsläge

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1) att godkänna framtagen förstudierapport (KFN 2014/0010-15) och beräknad investering för ny omklädningsbyggnad i Ankarhallen enligt alternativ 1, samt

2) att besluta att nämndens fleråriga investeringsplan kompletteras med ny omklädningsbyggnad i Ankarhallen med genomförande senast 2018.

Tvåplansalternativ: För serveringsmöjligheter vid tävlingar mm har ett litet pentry för korvkokning och enklare servering ritats in i entré, en funktion som stängs med jalusi. Det har även planerats för städförråd på bägge planen, ett större på plan två för skurmaskin och tvättmaskin mm och ett litet mindre på plan 1. Det finns dessutom möjlighet för föräldrar att stå inomhus och titta på aktiviteterna på fotbollsplanerna utanför. (27 000 000 kr)

Varbergs teater - samlad bedömning av tre delar


Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. godkänna framtagen förstudierapport och beräknad investeringskostnad för tillbyggnad av Varbergs teater samt byte av stolar

2. godkänna en investeringskostnad om 6 850 tkr

3. lägga in investeringen i nämndens investeringsplan med förslag på genomförande 2017-2018,

4. att uppdraget att utreda medfinansiering av stolarna skall vara färdigt inför nämndens möte i september 2016.

Förvaltningens överväganden:

Upprustning i salong och tillbyggnad av Varbergs Teater kan ses som en fortsättning på den satsning som påbörjades med byggandet av kulturhuset Komedianten. Iordningställandet av teatern möjliggör att man även i framtiden på ett effektivt sätt skall kunna bedriva kvalitativ publik verksamhet och fortsatt samutnyttja resurserna med kulturhuset.

Underhållet och renoveringsarbetet i salong inklusive nya teaterstolar innebär ett estetisk tilltalande miljö och skapar en uppskattad publik miljö och bekvämlighet. Målet för tillbyggnad är av arbetsmiljöskäl och tillgänglighet. Det ska generera en bättre ergonomi och arbetsmiljö med minskat antal tunga lyft. Skapa god logistik bakom scenen med effektiv inlastning och transporter mellan våningsplanen och nya avsaknade förvaringsmöjligheter för verksamheten.

Tillgänglighet tillfredsställs till teaterns olika lokaler och funktioner och byggnationen ska följa kommunens energi- och hållbarhetsmål.

OBS:siffermaterialet har justerats efteråt då inventarier också ingår

Inga kommentarer: