< div id=”header ”>< / div>

fredag 11 mars 2016

Kärnkraften kommer att avveckla sig själv !


Kommer kärnkraften att avveckla sig själv? Läser Svante Axelsson i Naturskyddsföreningen förklara varför.

Elpriset är lågt och kommer att fortsätta sjunka

"Marknadens låga elpris beror på att utbudet av el är större än efterfrågan.I takt med ökad andel förnybar el i ledningarna kommer marginalkostnaden för ny el tvärtom att minska. Det gynnar energiintensiv industri och hushåll, som får allt lägre elkostnader, men innebär lägre intäkter för elproducenter."

Höjda säkerhetskrav efter Fukushima.
"Nya EU-krav på ökad säkerhet innebär att alla reaktorer måste ha oberoende härdkylning senast 2020, vilket kostar cirka 2 miljarder kronor per reaktor. Detta krav är huvudorsaken till att de äldsta reaktorerna kommer att läggas ned. Investeringen lönar sig inte med den begränsade kvarvarande livslängden för reaktorerna"

Produktionskostnaderna överstiger försäljningspriset

"Att producera kärnkraftsel kostar enligt OKG cirka 30 öre per kWh, inklusive effektskatten på kärnkraft. Försäljningspriset är som sagt för närvarande endast cirka 20 öre. Effektskatten har i debatten framhållits som en ”straffskatt” på kärnkraft. Men även om effektskatten på cirka 7 öre per kWh tas bort skulle förlusten ändå vara 3 öre per kWh. Flera kärnkraftverk går alltså med förlust, med eller utan effektskatten. Därför är det felaktigt att tro att bara om kärnkraften slipper effektskatten så kommer den att ha en framtid i Sverige."

Reaktorägarna måste ta ett större ekonomiskt ansvar vid en olycka.

"Olyckan i Fukushima uppskattas ha kostat samhället cirka tusen miljarder kronor. I dag måste reaktorägare i Sverige försäkra sig för att kunna betala kostnader motsvarande enbart 3,5 miljarder kronor vid en eventuell olycka. 2010 gav riksdagen regeringen mandat att införa ett så kallat obegränsat skadeståndsansvar för ägare av svenska kärnkraftverk"

Kärnavfallsavgiften är för låg.


"Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten bör avgiften till den så kallade kärnavfallsfonden, som har till uppgift att finansiera avfallshanteringen och demonteringen av uttjänta reaktorer, höjas från dagens cirka 4,1 öre till 5,5–6,7 öre per kWh. På så vis kan det säkerställas att notan inte hamnar hos skattebetalarna i slutändan. Avgiften kan behöva höjas ytterligare"

Inga kommentarer: