< div id=”header ”>< / div>

lördag 27 februari 2016

Cykelplan 2016-2020 på remiss i Varberg !


Varbergs kommun cykelplan 2016-2020

Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- godkänna remissutgåva av Varbergs kommun cykelplan 2016-2020,
- remittera remissutgåvan till berörda nämnder, bolag, myndigheter
och organisationer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatuförvaltningen fick den 17 november 2014 i uppdrag från
hamn- och gatunämnden att ta fram en ny cykelplan för åren 2016-2020.
Förvaltningen föreslår nämnden att skicka ut remissutgåva av cykelplan till
berörda nämnder, bolag, myndigheter och organisationer på remiss. Remisstiden
är satt till den 2 maj 2016.


Yttrande

Hamn- och gatuförvaltningen skriver i ett tjänsteutlåtande den 22 januari
2016 att syftet med cykelplanen är att redovisa en målbild för kommunens
cykelfrämjande arbete och en handlingsplan för hur målbilden ska kunna bli
verklighet på kort- och lång sikt.

I cykelplanen redovisas kommunens vision och mål för arbetet med cykel.

Fyra fokusområden har valts ut för att kunna avgränsa de frågor som är viktigast
att satsa på för nå uppsatta mål. Fokusområdena är ”Arbete/service”,
”Skola/fritid”, ”Hela resan” och ”Rekreation/turism”.

Vald strategi för att
bäst kunna nå uppsatta mål om att öka andelen resor med cykel och minska
antalet cykelolyckor är att under den kommande perioden satsa lite extra på
fokusområdet ”Arbete/service”. Här handlar det om att bygga ut arbetspendlingsstråk
med utvecklad service och parkering till större arbetsplatser, service-
och handelskluster, samt Varbergs station.

När åtgärder prioriterades kategoriserades de utifrån Trafikverkets fyrstegsprincip (tänk om – optimera
– bygg om – bygg nytt), där de första stegen generellt är mer kostnadseffektiva
att åtgärda en de senare. I cykelplanen kombineras beteendepåverkande
åtgärder med fysiska åtgärder för att få ut största möjliga nytta.

I cykelplanen redovisas de åtgärder som behöver genomföras under perioden
2016-2020.

Här redovisas i första hand åtgärder på det kommunala
vägnätet där kommunen har mandat att ta beslut om genomförande. Cykelplanen
lyfter även upp behov av åtgärder på det enskilda och statliga vägnä-
tet. Här är det berörd vägförening respektive Trafikverket som tar beslut om
vilka åtgärder som ska genomföras. Om det finns behov kan kommunen ta
beslut om att delfinansiera åtgärder på det enskilda och statliga vägnätet.

Om Trafikverket ska genomföra åtgärder behöver de finnas med i Regional
cykelplan för Halland.

Cykelplanen hanterar åtgärder som hamn- och gatunämnden har rådighet att
ta beslut om. Åtgärder som berör någon annan förvaltning redovisas som
rekommendationer. Planen tar inte upp cykelvägar som finansieras via exploatering,
dels för att avtalen inte är klara för hela perioden och dels för att
dessa ärenden inte hanteras av hamn- och gatunämnden.

Planen kommer att följas upp utifrån uppsatta mål. Resultatet redovisas årligen
i cykelbokslut.


Ett slutgiltigt förslag till cykelplan 2016-2020 kommer, efter revidering utifrån
inkomna synpunkter under remissförfarandet, att lyftas upp till hamnoch
gatunämnden för antagande
.

Protokollsutdrag
:

Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Socialnämnden
Varbergs Bostad AB
Varbergs Fastighet AB
Varberg Energi AB
VIVAB
Räddningstjänsten i Väst
Trafikverket
Region Halland
Länsstyrelsen
Hallandstrafiken
Polisen
Cykelfrämjandet
Kommunala handikapprådet
Naturskyddsföreningen
Varbergs landsbygdsråd

Inga kommentarer: