< div id=”header ”>< / div>

måndag 6 juli 2015

Stoppa överexploateringen av hus i Brunnsbergskogen i Varberg !


Skövla inte brynet till Brunnsbergsskogen i en stadsdel i Varberg. Ja det är tänkt byggas 180 bostäder i ett redan exploaterat bostadsområde där jag vuxit upp och tillbringat större delen av min barndom och även vuxna liv.

Kultur och fritidsnämnden har tagit beslut på i en remiss om planen att INTE tillstyrka detaljplanen i den utformning som föreslås utan istället beakta förslaget om annan disponering av byggnaderna med varsamhet om skogsområdet som naturupplevelse och plats för rekreation. Förslaget borde även inbegripa konstnärlig gestaltning för hela området.


Brunnsberg

Detaljplan för Brunnsberg vid Gödestadsvägen, Varbergs kommun


upprättad den 5 februari 2015, reviderad 25 juni 2015, finns utsänd för utställning till och med den 28 september 2015.

Planområdet ligger i anslutning till Brunnsberg, ca 1 km nordost från Varbergs centrum och sträcker sig längs Gödestadsvägen.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga flerbostadshus samt en förskola.

Förslaget avviker i viss mån från översiktsplanen, se utställningshandlingen.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

för fastighetsägare även fastighetsbeteckning.

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg. Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Plankarta & IllustrationskartaPDF (pdf, 3.3 MB)

PlanhandlingarPDF (pdf, 7.2 MB)

Utredningar och behovsbedömningPDF (pdf, 2.8 MB)

Upplysningar om planförslaget lämnas av Planavdelningen,

0340-881 80, e-post: bn@varberg.se

Detaljplanen handläggs av Jenny Jakobsson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 28 september 2015. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under utställningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Skrivelse med synpunkter ska vara försedd med tydlig namnunderskrift, adress och för fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

Inga kommentarer: