< div id=”header ”>< / div>

lördag 23 maj 2015

Politikerpraxis för politisk påverkan for DUMMIES !


Hur kan man påverka i politiken? Gå inte på ett poliskt möte utan att vara förberedd. Då krävs det underlag.

I första hand en ÄRENDELISTA så du vet i vilken ordning din aktuella fråga kommer upp. Då har det förmodligen gått ut en KALLELSE med ett FÖRSLAG TILL DAGORDNING vad som ska diskuteras .

Viktigt med fullständigt underlag

Är det viktiga politiska frågor bör du ha tillgång till FULLSTÄNDIGA HANDLINGAR dvs allt som följer med ärendet i form av bakgrund och syften med det som ska beslutas.

En del ärenden handlar om YTTRANDEN då de är ute på SAMRÅD. Oftast när det gäller DETALJPLANER så skickas de på REMISS till berörda instanser som får lägga SYNPUNKTER utifrån sina infallsvinklar oftast på nämndsnivå.

Budgetfrågor är speciella

Beträffande BUDGETFRÅGOR är det viktigt att veta om det tillhör INNEVARANDE ÅR eller om det handlar om NÄSTKOMMANDE BUDGET. Då finns olika ställningstaganden i nämnder där man begär medel för att kunna utföra en viss INVESTERING: Med investeringar följer också DRIFTSKOSTNADER.

Glöm inte samlade anteckningar

Vid denna typ av möten med partikolleger är det bra att det förs NOTERINGAR och MINNESANTECKNINGAR hur många ni var och VILKA ÄMNEN som föranledde mer diskussion än de andra. Görs inga samlade anteckningar blir det helt och hållet partirepresentanten(erna) som ÄGER hela frågan och mötet blir ett feed-backsmöte (återkopppling) till intet förpliktande.

På de möten som ska följa upp vad ni resonerat om där det finns utvalda representanter finns oftast ett PROTOKOLL där du kan se VAD som beslutats, om ärenden ÅTERREMITTERAS eller BORDLÄGGS. Samt om de går vidare typ kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige.

Delegation

En hel del ärenden är också DELEGATIONSÄRENDEN att de måste tas relativt snabbt eller ärendebördan är omfattande eller beslutet kan tas på en mer specialiserad nivå att de stannar där.

Ja detta är lite påverkanspraxis for dummies som ska göra att fler vågar sig in i politiken.

Inga kommentarer: