< div id=”header ”>< / div>

söndag 24 maj 2015

Förlängd Österled aktuell för att lösa trafikproblematiken i Varberg ?


Hur ser planeringen ut vad gäller en förlängd Österledsträckning ut i Varberg? Lite vägledning kan man få när man läser kommunstyrelsen arbetsutskottets protokoll över yttrande vad gäller planprogram över Södra Trönninge daterat 25/2 2014.

Där sägs bl.a.

- att för att säkerställa ett attraktivt område och öka trafiksystemets robusthet bör hastigheterna variera.

- trafikföring vid skolan, genomfartsmöjligheter i området och räddningstjänsten möjligheter att nå området vid utryckning ses över.

- alternativ till cykeltunnel bör ses över om den inte går att genomföra.

- EXPLOATERINGSGRADEN BÖR ÖKAS

- området bör utformas så att fotgängare och cyklister är tydligt prioriterade.

- det behöver göras en tydligare redovisning av dagvattenhanteringen inom programområdet och hur det är tänkt att fungera även vid 100-årsflöden.

- i samband med att man detaljstuderar de gröna stråken vid Himleån ska en naturvärdesbedömning göras.

- inför beslut om en vägsträckning över Himleån behöver grundliga naturinventeringar göras, med tanke på de höga naturvärden och de stora ingrepp en vägpassage innebär.

I nuvarande skede ska kommunfullmäktige på sitt möte 17 juni ta ställning till en investeringsbudget som innefattar omfattande investeringar vad gäller Idrottscentrum och skola ute i Trönninge. Enda parti som haft synpunkter för utom jag i kulfri är SD.

Ju mer som exploateras ute i Trönninge ju mer kommer behovet av en förlängning av Österleden att komma upp på tapeten. Det finns redan trafikproblem i dagsläget vid Lassabackarondellen och där hamn- och gatunämnden vill se långsiktigt hållbara trafiklösningar men där det börjar knorras i nämnden att situatonen som den ser ut idag är ohållbar.


Trafiken i Trönninge (från Varbergs hemsida Tyck Om Varberg)

Synpunkt:

Jag skriver med anledning av det planerade bostadsområdet
i Trönninge med, bostäder, skola samt kanske stor idrottshall och
dess tänkta trafikflöden. Min förhoppning är att den ökande
trafikintensiteten inte kommer att ledas via befintliga vägar och
gator, som Pilgatan och Lindbergsvägen.

I fallet Pilgatan så skulle
ökningen av trafiken, enl. FÖB 2006 bli hela 600%, vilket i högsta
grad är anmärkningsvärt. Ur min synvinkel är det helt nödvändigt
med en ny infartsled till Trönninge. Om det sker som en ringled
från Österleden ut till Lindhov, via en järnvägsviadukt,under
boråsbanan( vilket med största säkerhet avlastar Lassabacka)eller
enbart en in och utfart från Linhov, är nog en prioriteringfråga.

Nåväl det finns nog fler infallsvinklar än denna. Tack i alla fall för
möjligheten att göra sig hörd.

Svar:

Hej och tack för din synpunkt på ”Tyck om Varberg”.

Som planerna ser ut nu är det inte tänkt att Pilgatan och Lindbergsvägen ska belastas med mer biltrafik i samband med utbyggnaden av Södra Trönninge. I det planprogram som varit utsänt på samråd finns det ett förslag att det kommer att skapas en ny genomgående gata/led som knyter an till befintlig Österled i söder samt till Lindhovsrondellen i norr, på det sättet som du beskriver. Tanken är att biltrafiken i första hand ska ledas hit och inte till omkringliggande gator. Planprogrammet är dock inte beslutat ännu och precis som du säger, det finns flera olika infallsvinklar i frågan om en ny genomgående genomfartgata t.ex. barriäreffekter, miljöhänsyn, buller mm. Kommunen arbetar just nu med dessa frågor och kommer förhoppningsvis inom en ganska snar framtid kunna ge ett besked i frågan om en eventuell förlängning av Österleden.

Magnus Johansson, Strategisk trafikplanerare, Hamn- och gatuförvaltningen

Inga kommentarer: