< div id=”header ”>< / div>

söndag 31 maj 2015

Nej det är inte tillåtet att använda förnedringsstödet som utpressning att få in missbrukare i arbete eller förvägra dem stöd !


En något år gammal artikel från S ledarteam. Du har själv ett ANSVAR att vara ANSTÄLLNINGSBAR under FÖRUTSÄTTNING att det ges MÖJLIGHETER.

Läser en mycket intressant uppsats om de som står längst bort från den s.k arbetsmarknaden och som kanske uppbär försörjningsstöd hur de blir behandlade.

"Missbrukare anses ha svårt att hävda sina rättigheter i myndighetskontakter
(Gustafsson, 2001;201). I Gustafssons avhandling framkommer att missbrukare upplever att de ibland inte ses som individer i samhället och av myndigheter, utan mer som objekt som ska åtgärdas (a.a;67). Deras uppfattning kan anses strida emot propositionen, nämligen att ingen i Sverige ska känna som en andra klassens medborgare (1996/97:124;31f)."

"Rätten till ekonomiskt bistånd är som nämnts inte villkorslös, utan det krävs att den enskilde bidrar till sin försörjning efter egen förmåga t.ex. genom att stå till arbetsmarknadens förfogande (prop. 2000/01:80;94). Missbrukare har ofta svårt att stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av sitt missbruk. Att missbruka alkohol eller andra droger utgör ofta ett hinder för att kunna få och behålla ett arbete (Henderson, Dohan & Schmidt, 2006;217).Behovet av vård och rehabiliteringsinsatser är ofta det primära.

Lagen tillåter dock inte att ekonomiskt bistånd villkoras genom att krav ställs på rehabiliteringsinsatser innan bistånd kan beviljas. Den enskildes deltagande i rehabiliteringsinsatser ställs dock i praktiken som krav för att ekonomiskt bistånd ska beviljas. Det bekräftas också av tidigare forskning och
rättspraxis (Skogens, 2007, RÅ 2009 ref. 103)."

"Det finns ingen enhetlig definition av missbruksbegreppet. Definitionen beror på vilken verksamhet och profession som definierar begreppet.

En juridisk definition av narkotikamissbruk är: Allt icke medicinskt användande av illegala droger anses vara ett missbruk, då detta bruk är kriminaliserat (Socialstyrelsen, 2007;142;37). En annan juridisk definition av missbruk, som framkommer i propositionen, är en konsumtion som anses skapa allvarliga konsekvenser, antingen medicinska eller sociala konsekvenser, för den enskilde
(Prop. 1987/88:147;40). Inom medicinsk forskning beskrivs missbruk utifråndiagnosklassifikationer, ICD-10 eller DSM-IV.

Utifrån DSM-IV krävs att minst ett av fyra kriterium är uppfyllda under en 12 månaders period för att bruket ska ses som missbruk
(Socialstyrelsen, 2007;36)."

De fyra kriterier är:

1. Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skola eller i hemmet
2. Upprepad användnings av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis bilkörning eller i arbetslivet.
3. Upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket
4. Fortsatt användning trots återkommande problem

EXEMPEL PÅ BEDÖMING

Ensamstående kvinna, Pia 47 år. Erhållit försörjningsstöd i 15 år, och har ett flerårigt missbruk av främst alkohol. Har kontakt med vuxenenheten (den enhet inom
socialtjänsten som utreder vårdbehov och beslutar om vård för vuxna med missbruksproblem).

Pia är inne i ett aktivt missbruk och planeringen har inte följts. Det finns misstankar hos socialtjänsten om att hennes lägenhet är ett ”tillhåll” för kända missbrukare.
Hon har blivit erbjuden ett nyktert och drogfritt boende i kommunal regi. Pia ansöker för mars månad om försörjningsstöd, hyra och fackavgift"

Bedömning enligt rättspraxis:

"Enligt rättsfallet (RÅ 2009 ref. 103) finns det inte skäl att avslå ansökan om bistånd till hyra och fackavgift, då det inte har framkommit annat än att den enskilde är i behov av biståndet för att uppnå skälig levnadsnivå. Socialnämnden motiverade avslaget med att den enskilde inte följt uppgjord planering för att komma ur sitt missbruk.

Enligt Regeringsrätten är det enligt 4 kap 3§ SoL möjligt att reducera riksnormens poster. Då ansökan avser hyra och fackavgift finns inte denna möjlighet då de inte ingår i riksnormen.
Det bör poängteras att kammarrätten i Sundsvall i sin bedömning av fallet inte ansåg att Pia hade rätt till ekonomiskt bistånd till hyra på grund av att socialnämnden hade erbjudit annat boende. Det ändrade Regeringsrätten i sin dom.

Regeringsrätten slår fast att socialtjänsten måste erbjuda en person med allvarligt missbruk hjälp mot missbruket. Det läggs särskild vikt vid att lagstiftaren har betonat att principerna om frivillighet och självbestämmande ska vara vägledande. Enligt Regeringsrätten innebär det att det inte är möjligt att ställa villkor på en missbrukare att delta i ett rehabiliteringsprogram för att vara berättigad till ekonomiskt bistånd.

"I en annat dom i Regeringsrätten fastslås att det inte finns stöd i vare sig lagtext eller förarbeten att socialnämnden kan ställa krav eller villkor på en missbrukare att genomgå eller fullfölja en planering för att vara berättigad till försörjningsstöd inkl. hyra och fackavgift. Av lagtext (4 kap 3§ SoL) framgår att endast de kostnader som ingår i riksnormen kan reduceras om det finns skäl för det (RegR mål-nr 2855-07, datum 2009-10-28)."

Inga kommentarer: