< div id=”header ”>< / div>

tisdag 7 april 2015

Varbergs kommun VILL INTE ha någon hemlöshetsstrategi !


Kommunstyrelsen har i svar på min motion ang strategi för hemlöshet föreslagit AVSLÅ motionen med hänvisning till att socialnämnden följer lagstiftningen. Då kan man lugnt säga att man VILL INTE ha någon strategi, de som är i nöd kan alltid gå till socialen och få råd samt att de har en lagstiftning att följa. Go Natt !

Svar på motion från Pierre Ringborg (MP) om bostadspolitisk strategi mot hemlösheten

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till socialnämndens yttrande.

Pierre Ringborg (MP) har i kommunfullmäktige den 20 maj 2014, § 74, lämnat motion om bostadspolitisk strategi mot hemlöshet.

Motionären vill att kommunfullmäktige beslutar att

en bostadspolitisk policy tas fram där förutsättningar för sociala kontrakt klargörs och vilka förutsättningar som ska gälla och som öppet kan redovisas. Boende bör till exempel under vissa
förutsättningar ta över kontraktet då viss tid har gått och man sköter sitt boende klanderfritt

förutsättningar för frivilligverksamhet mellan kommunen och hjälporganisationer som hjälper hemlösa hjälpsökande klarläggs, vad som gäller och under vilka förutsättningar samverkan och samarbete kan ske.

långsiktighet i boendekedjor kräver respekt och omtanke där individer ges möjlighet att vara förberedd och också beredd att medverka. Sociala kontrakt bör utformas så att de kan omförhandlas vad gäller villkoren för parterna då saker under tid kan förändras och det bör också finnas vägar ut till annat bo-ende än tak-över-huvud-bostad.

Socialnämnden har den 25 september 2014, § 168, yttrat sig i ärendet. I yttrandet framhåller socialnämnden att kommunernas ansvar för bostadsförsörjning är reglerat i lag, där varje kommun har till uppgift att planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla kommuninnevånare att leva i goda bostäder.

Inga kommentarer: