< div id=”header ”>< / div>

fredag 3 april 2015

Utvärdering av modulbostäder för flyktingmottagande !


En rapport om detta finns här Jag tänker bara återge rapporten och avstår i detta blogginlägg att ha någon egen uppfattning i frågan.

Permanenta bostäder – bättre och billigare än modulhus
med tillfälliga bygglov


Till följd av det akuta bostadsbehovet har regeringen bett
Boverket undersöka möjligheterna att klara behovet för
nyanlända genom modulbostäder, uppförda med
tidsbegränsade bygglov.

Boverket levererade under början av mars en delrapport
(2015:10 Nyanländas boendesituation) med en strategi för att i
ett första steg skapa cirka 8 000 bostäder, varav 6 000 ska
vara hyresbostäder i anslutning till Sveriges växande stor- och
regionstäder och 2 000 asylbostäder.

Ekonomiskt skulle Boverkets förslag ge rekordhöga hyror,
sannolikt cirka dubbelt så höga som i normala, nyproducerade
lägenheter.

Kostnaden blir omöjlig att bära för den enskilde
och kommer därför att drabba kommunerna. Även ur ett
miljömässigt perspektiv, med en livslängd på 10-15 år, är
investeringen orimlig.

Socialt skulle resultatet bli en ny sorts segregerade enklaver.
Historiskt har sådana lösningar haft ett högt pris.
Integrationspolitiskt skulle åtgärden bli kontraproduktiv och
försvåra en effektiv integration i det svenska samhället.

Bostäderna riskerar att bli permanenta, jämför skolpaviljonger,
och integrationen skjuts då fram till nästa generation.

Bostadsbyggande med tidsbegränsade bygglov kräver kort
avskrivningstid och kostnaden under användningstiden blir
därför mycket hög. Dessutom är processen för lovprövning inte
snabbare för tillfälliga än för permanenta bostäder.

Om det finns ett planstöd för ett byggande av modulbostäder är det i
varje möjligt fall alltid bättre att istället bygga permanenta
bostäder. Förutsättningen för detta är att gruppen ekonomiskt
svaga hushåll får ekonomiska möjligheter att efterfråga dessa.

Rapporten är framtagen av analysföretaget Evidens på
uppdrag av JM, Veidekke och Sveriges Byggindustrier. Den
visar att det finns starka motiv att på sociala, ekonomiska och
integrationspolitiska grunder ifrågasätta Boverkets förslag.


Vi anser att regeringen istället borde arbeta för att direkt stötta de
ekonomiskt svaga hushållen att efterfråga permanenta
bostäder.

Björn Wellhagen Nancy Mattsson Lennart Weiss
Näringspolitisk chef Chef Projektutveckling Kommersiell direktör
Sveriges Byggindustrier JM Bostad Stockholm Veidekke Sverige

Inga kommentarer: