< div id=”header ”>< / div>

måndag 9 mars 2015

Varför saknas valberedning i MP Varberg?


Ska vi ha en valberedning i MP, Varberg? Jag har just avslutat en period som valberedare och den gamla valberedningen fick en del kritik också och lämnade sina uppdrag. Nu tänker jag skriva hur jag upplever det hela.

På länets regionmöte i miljöpartiet antogs en tydlig, detaljerad arbetsordning för den valberedningen som finns på regionnivån. I Varberg finns ingen arbetsordning utan vi har stadgarna att rätta oss efter. I stadgarna får vi inte bereda oss själva alltså valdes en valberedning med tre personer istället för förutvarande två. Vi tog också med en oberoende person utanför vår kommunkrets för att det skulle gå rättvist till. Vårt förslag ska senast 14 dagar före årsmötet vara tillgängligt.

Jag tycker vi lyckades ganska hyfsat med våra tillsättningar till nämnder och styrelser även om det fanns kritik att några inte fick fullt så "fina" uppdrag som de blev tilldelade. Det är många nya på poster och i de fall det satt någon på samma post som innan fick de tilldelning av ytterligare något uppdrag.

Sammantaget blev det plus hela vägen då de flesta poster blev nytillsatta med nytt manskap. Ja manskap då vi inte hade tillräckligt många intresserade kvinnor för att det ska vara helt rättvist i jämställdhetens tecken.

Inför vårt årsmöte hade valberedningen i uppgift att komma med förslag till styrelsen, revisor, kongressombud och representant till regionens styrelse.

I det arbetet blev vår sammankallande i valberedningen uppsamlare av förslag som skulle komma från medlemmarna. Dessvärre verkade inte intresset lika djupt som när vi tillsatte de externa posterna.

Nu i senare delen undersöktes hur den dåvarande styrelsen hade fungerat i sitt arbete och där fanns vissa saker vi ville undanröja för att vi skulle få en smidig funktionsduglig styrelse. Vårt förslag till styrelse blev en bas som årsmötet kunde acceptera eller förändra i annan sammansättning eller öka med fler ledamöter.

Revisionen tyckte vi i valberedningen var viktig och fick också en intresserad person att acceptera uppdraget mer än som siffergranskare.

Utan att veta hur årsmötet gick. Jag deltog inte på det lokala årsmötet hörde jag att ingen ny valberedning tillsatts. En valbredning har ändå en viktig funktion och är reglerad i stadgarna. På regionnivån t.o.m. med en förutbestämd arbetsordning för valberedningen.

Frågan är vad gör miljöpartiet i Varberg nu när det helt saknas valberedning lokalt? Hoppas alla sitter stilla i båten eller väntar in nästa årsmöte om ett år?

I sammanhanget kan sägas att ersättarplatsen i regionens styrelse lämnades VAKANT för Varbergs del på dess årsmöte.

Inga kommentarer: