< div id=”header ”>< / div>

tisdag 10 mars 2015

Länk 80 i Varberg bommar igen - men min motion om hemlöshetsstrategi på väg fram till kommunfullmäktige !


slogs dörren igen för Länk 80 av socialnämndens arbetsutskott i Varberg. Nu blir det inget mer stöd.

Föreningen ser ingen annan utväg än att stänga boendedelen och de som bor där får söka sig nån annanstans.

I sammanhanget är det väl bra då att jag har en motion på fram i kommunens snåriga cirklar som ska tas upp i kommunfullmäktige.

Motion ang Bostadspolitisk strategi mot hemlösheten

Kommunen har en policy att ingen ska lämnas utan tak-över-huvudet men i övrigt ingen strategi för att ta hand om grupper eller personer som är hemlösa i kommunen. Det borde liksom i Göteborg också finnas samarbete med frivilligorganisationer och kyrkan hur man hanterar gruppen romer som kommer hit och gästar som oftast inte har ordnade förhållanden i inledningsskedet.

Kommunens sociala enhet hjälper olika prioriterade grupper med viss hjälp men lägger i stort sett det mesta på individens ansvar då det kan se olika ut och som kräver omfattande utredning. Det är därför svårt att ge generella svar vilka som är i störst behov av hjälp från kommunen och att göra rätt prioriteringar.

Kommunen använder sig också av sociala kontrakt för grupper som svårligen har svårt på den reguljära bostadsmarknaden. Det finns också kontakter med VBAB kommunens egna bolag att upplåta bostäder för grupper och individer som kan tänkas passa in i beståndet men inte alla.

Kommunen har också ansvar för det som bedrivs i egen regi som är förknippat med någon form av hjälpverksamhet att lösa andra problem och det behövs upplåtas plats akut eller för utredning.

Kommunen har också frivilligorganisationer som upplåter boenden som också främst är avsett för vissa grupper temporärt tills annars lösning står till buds.

Hemlös kan vem som helst bli.Men vem som helst får inte hjälp i Varbergs kommun. Det finns också en nedlåtande attityd hos politiker att vissa grupper och individer ska inte ska tas om hand och att det är kortsiktiga lösningar så billigt som möjligt som då står till buds. Lista över vandrarhem och hyresvärdar att ringa runt till är ingen problemlösning utan ett sätt att slippa ta ansvar för situationen där några får napp medan andra inte klarar det av olika skäl.

Att lösa problem med vettiga boenden kan ta tid. Men i sammanhanget anser jag att kommunen bör göra allt för att med olika verktyg med en positiv syn att alla ska ges rätt till bostad utifrån nivå och behov. Det ska även finnas en långsiktighet i planering och ges individuellt ansvar att kunna gå vidare.

Vad gäller boendeverksamheten och de boenden som finns på kv. Åkaren behövs både störningsjour och boendestödjare med bemanning som omfattar alla med socialt boende i huset. Oftast en funktion som faller mellan stolarna mellan serviceförvaltning och socialförvaltning. Det behövs en samordning ditt boende kan vända sig med sina problem som uppstår i boendefunktionen.


Jag föreslår därför att kommunfullmäktige må besluta

att en bostadspolitisk policy tas fram där förutsättningar för sociala kontrakt klargörs och vilka förutsättningar som ska gälla som öppet kan redovisas..Boende bör t.ex. under vissa förutsättningar ta över kontraktet då viss tid har gått och man sköter sitt boende klanderfritt.

att förutsättningar för frivilligverksamhet mellan kommunen och hjälporganisationer som hjälper hemlösa hjälpsökande klarläggs vad som gäller och under vilka förutsättningar samverkan och samarbete kan ske.

att långsiktighet i boendekedjor kräver respekt och omtanke där individer ges möjlighet att vara förberedd och också beredd att medverka. Sociala kontrakt bör utformas så att de kan omförhandlas vad gäller villkoren för parterna då saker under tid kan förändras och det bör också finnas vägar ut till annat boende än tak-över-huvud-bostad.

Varberg den 12 maj 2014


Pierre Ringborg (MP)

Inga kommentarer: