< div id=”header ”>< / div>

tisdag 17 februari 2015

Varberg saknar för närvarande en lokal säkerhetsnämnd för Ringhals !


Enligt svensk lag ska allmänheten ha insyn i det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete. Därför finns det en lokal säkerhetsnämnd i varje kärnkraftkommun. Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk inrättades 1981. Nämnden är en statlig myndighet som får ett årligt statligt bidrag till verksamheten.

Nämndens uppdrag

Inhämta information om det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete som har utförts eller planeras vid berörd kärnteknisk anläggning.
Inhämta information om planeringen av beredskapen mot kärnenergiolyckor vid anläggningen
Svara för information till allmänheten, myndigheter och institutioner på det lokala planet om säkerhets- och strålskyddsfrågor.

Genom sin insyn utgör nämnden en förbindelselänk mellan allmänhet, Ringhals, myndigheter m fl. När nämnden tar initiativ till informationsinsatser sker genomförandet i samverkan med de partner som har huvudansvaret för den uppkomna frågan. Det kan exempelvis vara Ringhals, Länsstyrelsen eller statliga myndigheter.

Om det trots allt händer en olycka

Regeringen har fastställt att det runt Ringhals ska finnas en inre beredskapszon som sträcker sig cirka 12-15 kilometer från anläggningen. Det finns en särskild beredskapsplan om en olycka skulle inträffa.

Ledamöter och ersättare mandatperioden 2015-2018
Varbergs kommun nominerar ledamöter och ersättare till Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftsverk. Miljödepartementet beslutar därefter om nämndens sammansättning. Beslutet har ännu inte kommit till Varbergs kommun.

Inga kommentarer: