< div id=”header ”>< / div>

lördag 28 februari 2015

Trafikförändringar på Västra Vallgatan och Norrgatan i Varberg !


Stora gatuprojekt på gång i centrala Varberg. Dels gäller det Västra Vallgatan vid Gallerian samt Norrgatan.

Västra Vallgatan

Under 2015 kommer Hamn- och gatuförvaltningen att genomföra en ombyggnation av Västra Vallgatan mellan Kyrkogatan och Bäckgatan. Ombyggnationen är en del införandet av ett nytt stadslinjenät för kollektivtrafik i Varberg.

Förslaget bygger på att gatan ska utformas som en plats snarare än en gata, en plats som upplevs attraktiv och trygg att passera och trevlig att vistas på. Västra Vallgatan kan bli en attraktiv mötesplats på ett helt annat sätt än idag.

Fotgängarnas och cyklisternas behov prioriteras, samtidigt som bussarna ska kunna komma fram. Dubbelriktad trafik tillåts i gatans mitt.

Intill fasaderna kommer det att finnas gång- och möbleringszoner som smalnar av gatan jämfört med idag, vilket medför att fordonens hastighet sänks. I möbleringszonerna placeras planteringskärl med växter, mindre träd och cykelparkeringar med låga murar i granit.

Hela området planeras ha en markyta av smågatsten och hällar i granit. Där Torggatan möter Västra Vallgatan, och särskilt många fotgängare passerar, utformas korsningen som en cirkelrund torgyta.

Byggnationen är planerad att göras i två etapper, april-juni och augusti-november.

Norrgatan


Hamn- och gatuförvaltningen planerar för en ombyggnation av Norrgatan till ett gångfartsområde under 2015.

Förslaget bygger på att skapa en gångfartsgata mellan Västra Vallgatan och Drottninggatan. De gående prioriteras samtidigt som bilar fortfarande kan ta sig fram och transporter till näringsidkare kan ske.

Korsningen där Norrgatan möter Kungsgatan, och särskilt många fotgängare passerar, utformas som en mötesplats som markeras genom en beläggning av granithällar.

Gatan kommer att vara möblerad med olika typer av sittplatser för att skapa en bra miljö för fotgängare som vistas på gatan. Det kommer även att finnas cykelparkeringar och planteringar på vissa sträckor längs gatan.

Ombyggnation av gatan planeras att genomföras i två etapper under 2015, ett kvarter på våren och ett kvarter på hösten.

Inga kommentarer: