< div id=”header ”>< / div>

tisdag 24 februari 2015

Motion antagen i Varberg att utreda solcellsdrivna laddningsstationer för elbilar !

Beslut

Kommunfullmäktige (24/2 2015) beslutar att

 bifalla motionens intentioner
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur ett system för snabbladd- ningsinfrastruktur bör utformas
 utredningen ska beakta olika möjligheter att leverera solcellsproducerad el till laddningsstationerna
 utredningen ska vara färdig senast hösten 2015

Hamn- och gatunämnden har behandlat ärendet den 12 september 2013, § 61. Nämnden anser bland annat att solcellsdrivna laddningsstationer stämmer väl överens med fullmäktiges mål om ett ökat ansvar för miljön och klimatet. Nämnden betonar vikten av att genomföra en bredare utredning där förekomsten av laddningsstationer nu och i framtiden analyseras samt hur och av vem dessa ska förvaltas.

Servicenämnden har den 29 augusti 2013, § 48, beslutat att ställa sig positiva till att kommunen utreder möjligheterna att ordna solcellsdrivna laddningsstationer för elbilar för allmänheten. Nämnden anser även att utredningen bör titta på samordningsmöjligheter med Varberg Energi.

Varberg Energi AB, VEAB, anser att intresset för snabbladdningsstationer kommer att öka och om kommunen vill öka ägandet av elfordon behövs snabbladdningsstationer. Kostnaderna för snabbladdningsstationer är dock mycket höga.

Varbergs Fastighets AB, VFAB, ställer sig positiva till solcellsdrivna ladd- ningsstationer. VFAB påpekar betydelsen av strategisk lokalisering för att främja användningen av laddningsstationer, exempelvis i VFAB:s egna P-hus.

Beskrivning av ärendet

Britta Stribén (S) har i kommunfullmäktige den 21 maj 2013, § 54, lämnat motion om att Varbergs kommun utreder möjligheterna att ordna solcellsdrivna laddningsstationer för elbilar.
Uppsala och Eskilstuna kommun nämns som föredömen då dessa kommuner redan har infört solcellsdrivna laddningsstationer.

Inga kommentarer: