< div id=”header ”>< / div>

lördag 27 december 2014

Decemberöverenskommelsen som gäller till valdagen 2022


Stockholm 27 december 2014

ÖVERENSKOMMELSE

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna har
träffat följande överenskommelse.

Sedan enkammarriksdagens införande har Sverige, med få undantag, styrts av minoritetsregeringar.
Regeringsformen utgår också ifrån att Sverige ska kunna styras av en minoritetsregering. Det tar sig
uttryck i att en statsminister inte behöver stöd från en majoritet av riksdagens ledamöter. En rad beslut
har också fattats för att minoritetsregeringar ska kunna få igenom sina budgetar i riksdagen och
därmed kunna genomföra sin ekonomiska politik.

Samtidigt har Sverige också haft en politisk
tradition av att samarbeta över blockgränsen i frågor där det är viktigt med långsiktighet.
De politiska förutsättningarna i Sverige gör att det är sannolikt att Sverige kommer att styras av
minoritetsregeringar även de närmaste åren men att det blivit svårare än tidigare. Mot den bakgrunden
gör vi en överenskommelse för att göra Sverige möjligt att regera.
Överenskommelsen innebär följande:

 Den statsministerkandidat som samlar stöd från den partikonstellation som är större än alla
andra tänkbara regeringskonstellationer ska släppas fram.

 En minoritetsregering ska kunna få igenom sin budget.

 Utbrytningar ur budgeten ska inte vara möjliga.

 Överenskommelsen pekar ut tre politiska områden för samarbete och samtal.
De i överenskommelsen ingående partierna värdesätter den tradition vi haft i Sverige när det gäller
blocköverskridande överenskommelser om försvars- och säkerhetspolitik samt pensionssystemet. Ett
förändrat och försvårat säkerhetspolitiskt läge understryker vikten av samverkan kring försvars- och
säkerhetspolitik.

När det gäller pensionsöverenskommelsen vill vi så snart som möjligt se till att arbetet i
pensionsarbetsgruppen kan fortgå. Det är naturligt att Miljöpartiet, när det ingår i regeringen, har
möjlighet att bidra och medverka i pensionsgruppens viktiga arbete.
Långsiktighet inom energiområdet är eftersträvansvärt. Med start i februari kommer alla partier som
slutit denna överenskommelse att delta i en Energikommission.

Med partikonstellation nedan avses partier som samverkar i regering eller om budgeten.
Vad avser formerna för riksdagens arbete är vi överens om att:

 Den statsministerkandidat som representerar den största partikonstellationen släpps fram vid
omröstning om talmannens förslag. Det sker genom att övriga partier som står bakom denna
överenskommelse lägger ned sina röster. Detsamma gäller vid omröstning om sittande
statsminister efter ett val.

 Förslaget till rambeslut samt riktlinjer för den ekonomiska politiken från den
partikonstellation som är störst släpps fram vid budgetomröstning i kammaren. Om det finns
en risk för att förslaget annars skulle falla avstår övriga partier som står bakom denna överenskommelse från att delta i omröstningen. Detsamma gäller även vid beslut om
ändringsbudget och vårproposition (inklusive riktlinjer för den ekonomiska politiken).

 Efter att förslaget till rambeslut har antagits gäller följande.

- Förslag till anslagsfördelning inom utgiftsområdena från den partikonstellation som
vunnit omröstningen om rambeslutet släpps fram vid omröstning i kammaren. Det
sker genom att övriga partier som står bakom denna överenskommelse inte lägger
reservationer utan särskilda yttranden vid utskottsbehandlingen av
anslagsfördelningen, och därefter avstår från att delta i omröstningen i kammaren.

- Den lagstiftning som krävs för att utgifter och inkomster ska falla ut på det sätt som
framgår av den enligt ovan antagna statsbudgeten släpps fram vid omröstning i
kammaren. Det sker genom att övriga partier som står bakom denna överenskommelse
avstår från att delta i omröstningarna.

- Regeringen följer och verkställer riksdagens budgetbeslut. Utskottsinitiativ gällande
lagförslag eller förslag till ändringsbudgetar som, om de antogs, skulle innebära
förändrade inkomster eller behov av ökade eller minskade anslag i förhållande till den
beslutade budgeten, läggs inte fram av övriga partier som står bakom denna
överenskommelse.

 Inleda en översyn av gällande regelverk med uppgift att se över budgetprocessen, på basis av
det arbete som genomfördes i budgetprocesskommittén och i förra mandatperiodens RO-
översyn. Detta arbete sker inom ramen för en utredning.
Denna överenskommelse tillämpas för första gången i samband med att regeringen i april 2015 lägger
fram vårpropositionen. Överenskommelsen gäller till och med valdagen 2022.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna

Inga kommentarer: