< div id=”header ”>< / div>

söndag 16 november 2014

Miljöpartiet i Region Halland satsar stort!


Hälso- och sjukvård

Grön, modern vårdpolitik ska vara förebyggande, patientsäker och långsiktigt hållbar. Vården behöver utvecklas så att den förebygger och behandlar de verkliga orsakerna till ohälsa, inte bara symptomen.

För att uppnå en mer jämlik hälsa behöver vi aktivt stimulera och stödja socioekonomiskt utsatta grupper. För att uppnå bättre och mer långsiktiga beslut om vården, vill vi i större utsträckning verka för uppföljningar, dialoger och analyser kring långsiktiga risker och möjligheter när det gäller satsningar, investeringar och förändringar.

Allt hälso- och sjukvårdsarbete ska ske förebyggande utifrån följande områden:
•Stimulera och uppmuntra till förebyggande friskvård.
•Ge stöd till de som riskerar att bli sjuka på grund av sin livsstil eller drabbas av psykisk ohälsa.
•Föra dialog med och ge mer information till de som redan är sjuka för att minska risken för återfall och att sjukdomen förvärras.

Vidare behöver all sjukvård utvecklas så att den patientsäkert och snabbt kan sätta in de insatser som behövs på den nivå patienten verkligen har behov av. Genom tidiga evidensbaserade behandlingsinsatser vill vi motverka den stora ökningen av psykisk ohälsa och förebygga onödigt lidande för patienten och långsiktigt växande kostnader.


Klimatet och miljön

Klimat- och miljöfrågorna är våra största globala, nationella och regionala utmaningar. Vi tror på Halland som en ansvarsfull föregångsregion i ett nödvändigt omställningsarbete.

För att minska våra utsläpp av växthusgaser ska vi satsa på energieffektivisering, utbyggnad av förnybar energi och hållbar kollektivtrafik.

Maten är en viktig del av klimat- och miljöarbetet och därför behöver regionen öka inköpen av ekologisk mat i köken till minst 50 % under mandatperioden.

Vi vill:
•Öka användning av förnyelsebar energi och energieffektivisera alla regionens verksamheter. För kollektivtrafiken och regionens egna trans- porter vill vi öka användningen av förnybara bränslen till minst 80% under mandatperioden.
•Att all mat ska upphandlas med långtgående krav på miljö, etik och djurhållning och därmed även vara GMO-fri.
•Verka för att ekosystemen i sjöar, vattendrag och hav ska vara i balans.

Hav, vattendrag och sjöar är Hallands viktigaste naturresurs och attraktionskraft. Vi behöver samarbeta mer och aktivt driva gränsöverskridande projekt för en hållbar mark- och vattenförvaltning med bra badvatten och hållbara fiskbestånd.


Hållbar regional utveckling

Genom grön omställning kan vi bli föregångare när det gäller att skapa nya jobb, utveckla företag och ny teknik. Ökade utbildningsinsatser och ett rikt kulturliv är också viktigt.

Ingen ska hindras att delta i samhällsutvecklingen på grund av kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder, socioekonomisk bakgrund eller funktionshinder. Vår hållbara regionala utveckling omfamnar alla.

Vi vill:
•Främja hållbart företagande, miljödriven affärsutveckling och nya innovationer genom projekt, grön upphandling och socialt företagande.
•Främja hållbar kommunikation genom att bygga ut dubbelspåret längs västkustbanan, utveckla resecentrum och öka turtätheten i kollektivtrafiken.
•Att Region Halland ska införa jämställdhetsperspektivet i alla verksamheter och ta fram en utvecklingsplan för att främja jämställdhet och motverka diskriminering.

Inga kommentarer: