< div id=”header ”>< / div>

tisdag 14 oktober 2014

Vad händer med projektet Varbergstunneln ?Vad händer med projektet Varbergstunneln? Det kan följas här på kommunens hemsida.

Detaljplan Varbergs kommun tar fram detaljplaner för att möjliggöra Varbergs-tunneln.

För en del av sträckan krävs ny detalj-plan och för en annan del krävs istället tillägg till befintliga detaljplaner för att tillåta utbyggnaden enligt järnvägsplanen.

Järnvägsplan
Hamra Järnvägsplan Järnvägsplanens syfte är att säkerställa markanspråk för utbyggnaden till dubbelspår på sträckan Varberg–Hamra. Till järnvägsplanen hör även en miljökonsekvens-beskrivning, som ska godkännas av länsstyrelsen. Järnvägsplanen kan inte fastställas i strid mot gällande kommunala detaljplaner.

Miljötillstånd Ett antal miljötillstånd krävs för att kunna genomföra utbyggnaden enligt järnvägsplanens intentioner. Bland annat behandlas tillstånd för vattenverksamhet av Mark- och miljö-domstolen.

Ur rent politiskt perspektiv är det kanske av vikt att veta att de två partier som motsatt sig tunnelbygget som helhet SD 6 mandat och SPI 2 mandat framöver tillhör den politiska oppositionen sedan MP alierat sig med alliansen och får MAJORITET i såväl kommunfullmäktige som nämnder i Varbergs kommun.

Varbergs kommun ansvar för detaljplaner och Trafikverket för järnvägsplan och miljötillstånd. I första skedet är detta en övergripande teknisk projektering/utredning som pågår med informations och samrådsmöten som kommer att pågå ett par år framöver.

Inga kommentarer: