< div id=”header ”>< / div>

fredag 10 juli 2020

Riv B-hallen på kv Renen !Svar på motion om att bevara B-hallen på kvarteret Renen för framtiden (protokoll kommunstyrelsen juni 2020)

Beslut Kommunstyrelsen i Varberg föreslår kommunfullmäktige besluta :

1. avslå motionen

2. ändra beslutet om rivning av B-hallen och istället säkra upp B-hallen mot fortsatt förfall genom vädersäkring under kontrollperioden med ambitionen att bevara B-hallen

3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra åtgärder enligt alternativ 2 i bevarandeutredningen samt att detta ska finansieras genom ianspråktagande av avsatt budget för rivning

4. ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur fastigheten med tillhörande byggnader kan användas/exploateras när kontrollprogrammet efter saneringen av miljöfarliga ämnen avslutats.

 Reservation Morgan Börjesson (KD) reserverar sig mot beslutet.

Förslag till beslut på sammanträdet Christofer Bergenblock (C), Ann-Charlotte Stenkil (M) och Tobias Carlsson (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Jana Nilsson (S) föreslår bifall till motionen.

Morgan Börjesson (KD) föreslår att i beslutssats 2 stryka texten ” med ambitionen att bevara B-hallen”.

Beslutsordning Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet

I december 2017 tog kommunfullmäktige beslutet att riva A-hallen och B-hallen på kvarter Renen 13. Beslutet grundades på en förstudie om bevarande av hallarna som samhällsutvecklingskontoret genomfört. Den totala kostnaden för ett bevarande uppgick då till 60-70 miljoner kronor. Hösten 2018 revs A-hallen ner till bottenplattan.

Projektet hade i uppdrag att utreda möjligheten till ett bevarande av muren runt hallen, men då taket revs tappade muren sin stabilitet och revs i sin tur ner till 1,20 meter ovan trottoaren. Under våren 2019 startade projektering inför rivningen av B-hallen. Inkommande vatten och fjärrvärme som idag försörjer B-hallen och delar av kontorsbyggnaden kommer in i B-hallen.

För att bibehålla värme och vatten till kontorsbyggnaden efter rivningen måste installationerna byggas om. I januari inkom en motion gällande att ändra beslutet om rivning av B-hallen och istället bevara byggnaden för framtida bruk samt därefter utreda hur de kvarvarande byggnaderna kan rustas upp och användas i framtiden. Rivningen har avvaktat utredning och besvarande av denna motion.

Motionen har skickats för yttrande till byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, hamn- och gatunämnden, servicenämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Utöver detta har samhällsutvecklingskontoret tittat på byggnadens skick och vilka kostnader det skulle innebära om det är möjligt att restaurera byggnaden till status så att den kan hållas underhållsfri fram tills beslut om vad som ska rymmas däri tas.

Övervägande Följande svar har inkommit:

Byggnadsnämnden: avstyrker motionen om att bevara B-hallen på kvarteret Renen för framtiden. Nämnden föreslår att en utredning görs för att fastslå hur de delar av kvarteret som kommer att stå kvar kan rustas upp och användas för framtiden.

Kultur och fritidsnämnden: avstyrker motionen, och förordar att man utreder de ekonomiska och miljömässiga förutsättningarna för ett eventuellt bevarande.

Servicenämnden: yrkar på avslag av motionen, och antar förvaltningens yttrande på motionen om att bevara B-hallen på kvarteret Renen för framtiden,

Miljö- och hälsoskyddsnämnden: avstyrker motionen då det inte går att förutse de miljömässiga konsekvenserna av ett bevarande av B-hallen.

Min kommentar:

Enligt min egen bedömning finns inget värde att på sikt bevara B-hallen. Möjligtvis kan den i samband med arbeten i området komma till användning tillfälligt. Men B-hallens bevarande kommer att kosta mer än det smakar. I synnerhet som det finns mer angeläget att lägga pengar på.

Inga kommentarer: