< div id=”header ”>< / div>

tisdag 16 maj 2017

Nej till min motion att bygga bostäder med flytt Påskbergsvallen slutar i en förtätningsstrategi !


Flytta Påskbergsvallen i Varberg ville inte kommunfullmäktige där samtliga partier avslog min motion för något år sedan. Jag ville öppna upp för ett större lättbyggt område där det gick att bygga bostäder i hyfsat centrumära läge med närhet till Påskbergsskogen.

Nu öppnar iaf Alliansen plus MP för att växthusen ska bort i närheten och ev bereda plats för bostäder alternativt hotell.

Detta räcker inte det behövs en förtätningsstrategi för att klara bostadsbehovet och en sådan är ute i nämnderna för yttranden.

Varför behövs en förtätningsstrategi?

I det här avsnittet beskrivs bakgrunden till varför kommunen valt att ta fram en förtätningsstrategi, det vill säga i stora drag vad strategin ska ge svar på, samt vilket geografiskt område den omfattar.

Bakgrund


Varbergs kommun befinner sig i stark tillväxt och prognoser visar på en fortsatt positiv befolkningsutveckling. Efterfrågan på bostäder är hög, framför allt i stadsområdet och i de kustnära tätorterna, och kommunen har som mål att inom de närmsta åren bygga ca 500 bostäder per år för att möta den ökande befolkningen. Därefter behöver utbyggnadstakten öka ytterligare. Kommunens ambitioner om att ca 70 % av den framtida utbyggnaden ska ske inom stadsområdet innebär ett tillskott av ca 6000 bostäder fram till 2030 inom samma område.

Den starka tillväxten ställer höga krav på kommunens övergripande samhällsplanering, med behov av tydliga strategier och planer så att en långsiktigt hållbar utveckling uppnås. I kommunens översiktsplan och tillhörande bebyggelsestrategi anges förtätning som huvudinriktning för den framtida bebyggelseutvecklingen. Översiktsplanen berör dock inte närmare var eller hur förtätning ska ske, varför det finns behov av en förtätningsstrategi.

Förtätningsstrategin behöver klargöra vad som avses när kommunen pratar om förtätning samt hur förtätning förhåller sig till övrig utbyggnad. Det behöver också tydliggöras vilka fördelar och utmaningar som finns med förtätning samt vilka konsekvenserna blir av att inte förtäta.

Med hjälp av förtätningsstrategin tydliggörs översiktsplanens intentioner avseende förtätning samtidigt som ett helhetsgrepp tas för frågan. Förtätningsstrategin blir därmed en del i genomförandet av översiktsplanen och kommer utgöra ett viktigt underlag, dels internt för kommunens förvaltningar i det fortsatta arbetet
med stadens utveckling, men även externt i dialogen med allmänheten, fastighetsägare och byggherrar m.fl.

Syfte


Syftet med förtätningsstrategin är att:

• Kartlägga förutsättningarna för förtätning inom Varbergs tätort.

• Ange en strategisk inriktning för hur Varberg ska förtätas så att en långsiktigt hållbar stadsutveckling uppnås.

• Utgöra underlag vid prioritering och genomförande av den fortsatta planeringen av staden.

Inga kommentarer: