< div id=”header ”>< / div>

måndag 20 februari 2017

Miljöpartiet i Varberg har gjort upp med alliansen om ett program som sträcker sig över valet !


Överenskommelse om samverkan mellan M, C, FP, MP, KD under mandatperioden 2015 – 2018.

Vision Varberg 2025 - Västkustens kreativa mittpunkt

Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och naturen. För att utnyttja den fulla potentialen ska Varberg utvecklas till ” Västkustens kreativa mittpunkt”.

För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö.

Övergripande målsättningar

Varberg står inför många möjligheter. Kommunikationerna kommer att bidra till att ytterligare öka attraktionskraften för hela kommunen. De skapar närhet mellan stad och landsbygd och ökar möjligheterna att arbeta och studera i närliggande städer. En intressantare arbetsmarknad, utbud av utbildningar, närhet till scen, konst, kultur, musik och idrott både inom kommunen och i dess närhet får oss att växa – som kommun och människor.

Havet är en av Varbergs bästa tillgångar. Vi ska vårda det tillsammans med andra värdefulla vatten i kommunen.

När järnvägsspåret inte längre delar stadskärnan utan löper i en tunnel under staden skapas nya möjligheter för stadsplaneringen. Vi vill behålla den idylliska känslan i stadskärnan, med levande handel och lägre bebyggelse. Men Varbergs stad måste också tillåtas att växa på höjden utanför stadskärnan. Vi är måna om en levande stadskärna med bostäder, butiker och restauranger. På samma sätt ser vi det som viktigt att skapa förutsättningar för en positiv utveckling i hela kommunen.

Företagen är förutsättningen för Varbergs framgång. Ett gott företagsklimat skapar fler företag och fler arbetstillfällen. Företagens vilja och förmåga att ge sysselsättning är avgörande för att hålla nere arbetslösheten.

Vi vill förenkla och stötta för befintliga och framtida företagare. Utbildning, praktik och arbete leder till bättre integration. Främlingsfientlighet och rasism ska motverkas.

Samhället ska utgå från invånarna och det är därför viktigt att ta vara på kraften i det civila samhället genom att uppmuntra och skapa samarbeten med föreningar och organisationer.

Vi behöver samverka för att bygga ett bra samhälle.

Ordning och reda i kommunens ekonomi är en förutsättning för en hållbar utveckling. Välskött ekonomi skapar trygghet för såväl företag som hushåll och lägger grunden för en god tillväxt, fler arbeten och en trygg gemensam finansiering av välfärden. Vi är alla beroende av en politik som tar ansvar för en ekonomi i balans som ger stabilitet och uthållighet.

Vår strävan är att behålla oförändrad skattesats under perioden.

Kommunen är en serviceorganisation för människor i Varberg. Bästa möjliga service skapas med motiverade och kunniga medarbetare. Vi vill fortsätta stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare. Ett exempel är att vi numera erbjuder alla anställda önskad sysselsättningsgrad.

Arbetet med en sänkning av sjukskrivnings- och ohälsotalen ska fortsätta.
För att uppnå en bra verksamhet behövs ett gott ledarskap samt engagerad och delaktig

Men Varbergs stad måste också tillåtas att växa på höjden utanför stadskärnan. Vi är måna om en levande stadskärna med bostäder, butiker och restauranger. På samma sätt ser vi det som viktigt att skapa förutsättningar för en positiv utveckling i hela kommunen.

Företagen är förutsättningen för Varbergs framgång. Ett gott företagsklimat skapar fler företag och fler arbetstillfällen. Företagens vilja och förmåga att ge sysselsättning är avgörande för att hålla nere arbetslösheten.

Vi vill förenkla och stötta för befintliga och framtida företagare. Utbildning, praktik och arbete leder till bättre integration. Främlingsfientlighet och rasism ska motverkas.

Samhället ska utgå från invånarna och det är därför viktigt att ta vara på kraften i det civila samhället genom att uppmuntra och skapa samarbeten med föreningar och organisationer.

Vi behöver samverka för att bygga ett bra samhälle.

Ordning och reda i kommunens ekonomi är en förutsättning för en hållbar utveckling. Välskött ekonomi skapar trygghet för såväl företag som hushåll och lägger grunden för en god tillväxt, fler arbeten och en trygg gemensam finansiering av välfärden. Vi är alla beroende av en politik som tar ansvar för en ekonomi i balans som ger stabilitet och uthållighet.

Vår strävan är att behålla oförändrad skattesats under perioden.


Kommunen är en serviceorganisation för människor i Varberg. Bästa möjliga service skapas med motiverade och kunniga medarbetare. Vi vill fortsätta stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare. Ett exempel är att vi numera erbjuder alla anställda önskad sysselsättningsgrad.

Arbetet med en sänkning av sjukskrivnings- och ohälsotalen ska fortsätta.

För att uppnå en bra verksamhet behövs ett gott ledarskap samt engagerad och delaktig livet i Varberg.

Alexanderssoninstitutet arbetar med efterfrågad utveckling medan Campus är inriktat mot efterfrågad utbildning. Tanken är att fånga upp vilken utveckling näringslivet efterfrågar så att detta sedan kan matchas mot rätt utbud av utbildning, som i förlängningen ger studenter arbete och företagen utbildad, rätt arbetskraft.

Vi vill underlätta för mindre företag att delta i offentlig upphandling. Avgörande är hur förfrågningsunderlaget utformas.


Barn och utbildning


Grundläggande för vårt välfärdssamhälle är att skolan har tydligt kunskapsfokus där kunskap vilar på delarna fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet. Elever och föräldrar skall kunna känna tillit till att deras skola håller hög kvalitet och där varje elev har möjlighet att utvecklas och nå samtliga mål som anges i skolans styrdokument. Tidiga insatser skall göras för att fånga upp särskilt utsatta barn. Samverkan mellan BUP, skola, elevhälsa och sociala myndigheter ska underlättas.

Skolorna skall ha likvärdiga förutsättningar.


Förskola

Varberg växer, barns vistelsetider ökar och gruppernas storlek är på många håll stor.

Byggnation av ett flertal nya förskolor är påbörjad. Vi ska bygga hållbart, det ska byggas energieffektivt och miljömässigt optimalt, men vi ska också bygga ekonomiskt över tid.

Föräldrarna i Varberg ska även i fortsättningen ha möjlighet att välja olika former av barnomsorg i kommunen såsom vårdnadsbidrag och pedagogisk omsorg.


Vi välkomnar att förskolor profilerar sig - oavsett om det är kommunens egna eller fristående förskolor. Vi är positiva till att förskolans barn ska ha tillgångtill digitala redskap i form av

t ex läsplattor och datorer.

Vi anser att storleken på barngrupperna måste kunna vara flexibel. Grupperna bör inte vara större än nu och vi kommer att verka för att de minskar. Varberg har som en av de första kommunerna erbjudit förskolelärare möjligheten att bli förstelärare. Detta kommer ytterligare att förstärka den redan höga kompetens som finns i våra förskolor.


Grundskolan

Antalet elever ökar och nya skolor håller på att byggas eller projekteras. Elevernas resultat i Varberg har förbättrats men det kan bli ännu bättre. All forskning visar att läskunnigheten

i tidig ålder är helt avgörande för om elever senare lyckas med sina studier. Vi vill lägga ytterligare fokus på detta. Lusten och viljan att ta sig an matematikundervisningen måste också särskilt belysas.

Rektors och lärares kompetens och yrkesskicklighet påvisas i all forskning vara bärande för att lyckas. Tillsammans med lärarkår, skolledning och förvaltningsledning vill vi skapa goda förutsättningar för detta. Vi vill skapa ett gott samarbete för att stödja och stärka föräldrarollen. Vi har satsat extra på att höja lärarlönerna och vi vill fortsätta att höja lärarnas status.

Modern arbetslivsorientering (MOA), kommer att ersätta den sedan en tid nerlagda PRAO. MOA ska göra det möjligt för elever att kunna göra sina val av framtida studier enklare och motivera elever till bättre resultat. MOA ger insikt i arbetsmarknaden och möjlighet att träffa på olika yrken. Detta ska ske i samarbete med arbetsmarknadens parter.


Gymnasiet

Gymnasierna i Varbergs kommun bedriver en god undervisning med goda resultat.

Vi skall vara kloka och noggranna i val av vilka program och inriktningar som ska erbjudas.

Vi är stolta över att ha flera framgångsrika program med yrkesutbildning som i de flesta fall leder direkt till arbete.

Vi vill utveckla möjligheterna med lärlingsplatser. Gymnasial lärlingsutbildning har nu permanentats. Vårt mål är att alla elever skall vara anställningsbara efter avslutad skolgång.

Vi vill fortsätta att satsa på och erbjuda alla elever någon form av entreprenöriell utbildning.


Campus Varberg


Campus Varberg är en framgångssaga som erbjuder efterfrågade utbildningar, till förmån för studenter och näringsliv. Vi vill se över möjligheten för Campus att växa och utvecklas ytterligare.


Övrigt om skolan

Vi har nolltolerans mot mobbning, diskriminering och kränkningar.

Förutom att kränkningar, sexuella trakasserier, våld och hot i sig är oacceptabelt inkräktar

det också på lärmiljön i skolan. Vi anser att skolan måste bli bättre på det förebyggande arbetet mot mobbning. Vi är tydliga med att vi alltid tar den utsatte elevens eller lärarens parti.

Variation och valfrihet gällande vilken skola som barnet ska gå i ska så långt det är möjligt tillgodoses. Vi är därför positiva till fristående drivna förskolor och skolor.

Varje skola bör överväga att införa daglig fysisk aktivitet i grundskolan – gärna i samarbete med det lokala föreningslivet. Daglig fysisk aktivitet i skolan har visat sig ge positiva resultat på elevernas resultat och slutbetyg.

Vi vill stärka informationsinsatserna och arbetet mot narkotika och droger i skolan och i samhället i stort.


Omsorg och stöd


Att känna sig trygg i vardagen är viktigt för vår trivsel och därmed vår hälsa.

Varberg ska vara en bra kommun att åldras i. Viktigt att känna trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället.

Varberg skall också vara en bra plats att leva i för dem med olika typer av funktionsnedsättningar. Tillgängligheten är viktig. Målet är att alla medborgare skall kunna ta del av samhällets totala utbud. Vi vill systematiskt bygga bort befintliga hinder för tillgänglighet och understryker vikten av att bygga rätt från början vid nya anläggningar.

Dialog med Kommunala Handikapprådet är viktigt.


Det är viktigt att visa förståelse och respekt för att äldre inte är en homogen grupp med samma behov och önskemål. Valfriheten ska även gälla de äldre. Politiken måste såväl klara av att ge vård och omsorg av hög kvalitet till den som behöver det, som att möta utvecklingen med allt mer friska och självständiga äldre.

Att vi har boenden som möter allas varierande behov av omsorg och trygghet, t.ex. vård- och omsorgsboende och trygghetsboende är avgörande.

Dialog med Kommunala Pensionärsrådet är viktigt.

Omsorgen skall vara präglad av valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande, samt vara tillgänglig för alla som är i behov av den.

Grunden för alla bedömningar måste vara respekt och en inställning att varje människa är en egen individ, med egna tankar, önskemål och intressen som har rätt till en god livskvalitet.

Vi vill arbeta för att öka kvaliteten i hemtjänsten. Vi vill sätta människan i centrum och skapa trygghet genom att så långt som möjligt tillhandahålla samma personal runt den enskilda vårdnadstagaren samt fortsätta utbildningen av vård- och omsorgspersonal för att ständigt höja kvaliteten i omvårdnaden och tillvarata nya kunskaper. För att säkerställa tryggheten i vårdkedjan kommer vi att bevaka så att det nya avtalet med hemsjukvården leder till bättre samarbete med hemtjänsten.

Måltider som serveras i olika boende skall hålla hög kvalitet.

Vi vill ta tillvara IT så att alla äldre som så önskar kan använda internet för olika tjänster, som kan öka kontakten med omvärlden och underlätta det dagliga livet. En rad nya e-tjänster finns tillgängliga inom socialtjänsten och fler är på väg. Vi vill ligga i framkant och testa dessa.


Uppleva och göra

I Varberg ska vi kunna må bra genom hela livet, dels genom att uppleva och ta del av det utbud som finns kring natur, idrott och kultur, dels genom att själv vara en del i utvecklingen av nya upplevelser, uttrycksformer och aktiviteter. Oavsett bostadsort, ålder och eventuella funktionshinder ska man ha tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv. Vår ambition är att Varberg ska utvecklas till en spännande och nytänkande kultur- och idrottskommun.


Alla behöver röra på sig för att må bra och därför är det viktigt med ytor för spontan lek och rörelse. Vi vill fortsätta satsningarna på att förbättra Varbergs lekplatser genom att i nära samarbete med barn och föräldrar bygga om/nybygga en lekplats om året i stadsområdet och i lämplig tätort. För att ytterligare bidra till rörelse vill vi att det etableras näridrottsplatser i samband med nya bostadsområden, samt att våra motionsspår, vandringsleder och ridleder underhålls och moderniseras.


Vi vill arbeta för en hållbar stadsplanering med gröna och levande ytor runt om i staden. Strandpromenaden är ett av de absolut populäraste stråken att vistas på och vi vill med varsam hand fortsätta utveckla och förbättra den, men vi vill även förlänga strandpromenaden till Getterön i och med att Västra centrum byggs samt bidra till nya stråk i öst-västlig riktning.

Utvecklingen av nya mötesplatser med en medveten konstnärlig gestaltning ska fortsätta i serviceorter och på landsbygd. Utformningen av mötesplatser och konstnärlig utsmyckning ska ske i nära samarbete med byalag/samhällsföreningar.


Varberg och Apelviken är vida känt för sina fantastiska förutsättningar för surfing. Vi vill satsa på surfkulturen i Varberg genom att successivt utöka service av olika slag längs Apelvikens unika strand. Varberg ska fortsätta sitt varumärkesbyggande kring kommunen som centrum för spa, bad och surfing.


Varberg vill fortsätta de senaste årens stora satsningar på idrotten. De två största projekten under mandatperioden är att bygga en anläggning för gymnastik och friidrott i Trönninge, samt en ny anläggning för bad- och simverksamhet i staden. Den nya bad- och simhallen ska bli en anläggning som på ett rimligt sätt möter behoven ifrån såväl äventyrssugna familjer och motionssimmare, som föreningar, skolor och simskola.


Vi vill även se en fortsatt utbyggnad av konstgräsplaner och idrottshallar för att möta de behov, som ställs ifrån föreningar och skolor. Barn och ungdomar är den prioriterade målgruppen, men Varberg ska ha anläggningar för både bredd- och elitidrott. Vi ser positivt både på olika former av finansiering och på olika former av drift i idrottsanläggningarna.


Varberg ska ha ett ökat fokus på att resurserna fördelas jämställt mellan pojkar och flickor, såväl inom ekonomiskt och personellt stöd som inom framtida investeringar. Kommunen ska stödja föreningslivet aktivt och ha en fortsatt god dialog med kultur- och fritidslivets aktörer.


Kultur bidrar till att berika och utveckla människor genom hela livet. Efter att kulturhuset Komedianten byggdes går nu utvecklingen vidare med att göra våra lokalbibliotek till lokala kulturcentra. För att öka tillgängligheten ska meröppna bibliotek införas på prov. Varberg ska även fortsatt ligga i framkant inom konstområdet, men satsa på att mer medvetet arbeta med konstnärlig utsmyckning och miljögestaltning. Vi ska bevara och levandegöra vårt gemensamma kulturarv, särskilt kring Varbergs fästning och Grimetons radiostation.


Barn och ungdomar är prioriterade inom kulturområdet och kommunen ska arbeta aktivt med att nå ut med kulturen till alla elever. Kulturskolan ska fortsätta sitt arbete med att bredda verksamheten och nå ut till ännu fler barn och unga än idag. De olika aktörerna inom kultur och folkbildning ska även framöver stödjas, så som lokala arrangörsföreningar, hembygdsföreningar och studieförbund.


Kommunen ska ha en ungdomsgårdsverksamhet som består av ungdomens hus i staden, samt fasta ungdomsgårdar vilka kompletteras med en mobil ungdomsverksamhet. De olika verksamheterna ska utgå ifrån ungdomars egna idéer, intressen och engagemang. Varberg ska även på andra sätt arbeta med att ge ungdomar möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och i den miljö där de befinner sig.


Bygga, bo och miljöVarberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och naturen.

Spännande stadsutveckling och goda kommunikationer gör att Varberg är attraktivt för både boende och företagande.

Varberg är en tillväxtkommun och som sådan har vi en utmaning på bostadsmarknaden.

Det är viktigt att byggnation sker med olika upplåtelseformer - både hyresrätter, bostadsrätter, villor och flerfamiljshus. Med en bra blandning skapar vi integration i samhället. Vi ser behov av olika boendeformer för äldre.


Antalet nyproducerade bostäder skall öka genom en hållbar och kostnadseffektiv utbyggnad. Det skall vara lätt att välja hållbara resealternativ, dvs. cykla, gå och använda kollektivtrafik.

Många nya bostäder kan byggas genom förtätning i centralorten och serviceorterna. Det är klokt eftersom det då redan finns utbyggd service i form av förskolor, skolor, affärer, teknisk service mm. En förtätning innebär att vi tänker på samhällsutvecklingen som en hållbar helhet, där resurserna utnyttjas på bästa sätt. Det är ofta såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt mest hållbart. Samtidigt är det viktigt att förtätningen sker med varsam hand och med hänsyn till omgivningen.

Främst längs kusten finns ett flertal äldre fritidshusområden som alltmer används som permanentboende. I bostadsbristens Varberg är det en stor möjlighet. Dessa områden omvandlas successivt till åretruntboende. Det är viktigt att även denna omvandling sker med försiktighet och att varje plats omvandlas utifrån sina förutsättningar.


Det finns ett stort behov av bostäder på många orter runt om i kommunen. För att stimulera byggnation på dessa orter, är vi positiva till kreativa lösningar såsom t ex dubbel markanvisning.

Den bästa jordbruksmarken ska i så stor utsträckning som möjligt skyddas från exploatering.


Vi vill skapa ett uthålligt samhälle och göra Varberg till ett föredöme och inspirationskälla i hållbarhetsarbetet. Det skall vara lätt att göra rätt. Resursanvändning ska ske med minsta möjliga miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.

Kommunfullmäktige har antagit dokumentet ”Inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varberg”. Inriktningarna är: Varberg visar vägen, Livskraftiga ekosystem, Välmående samhälle och Hållbar resursanvändning. Under mandatperioden skall arbetet konkretiseras.

Genom tydliga ägardirektiv till våra bolag vill vi försäkra oss om att hållbarhetsaspekterna och kostnadseffektivitet genomsyrar alla verksamheter inom Stadshuskoncernen.

Vi vill fortsatt bygga ut fjärrvärme för en bättre miljö

Vi vill ha ett tydligt miljö- och klimatperspektiv vid all offentlig upphandling

Vi är positiva till förnybar energi och är öppna för innovativa lösningar.

Vi vill systematiskt arbeta för skapa en giftfri miljö kring våra barn.

Skolmåltiden är viktig och påverkar lärande, hälsa, miljö och vårt landskap. Vi vill öka andelen ekologiska livsmedel i måltiderna. Detta skall ske på ett sätt så att den lokala produktionen stimuleras vilket ger ökad biologisk mångfald.


Vi vill arbeta för att ta fram system för att minska matsvinnet genom analyser av portionsstorlek, befintligt svinn, produktion m.m.

Vi vill verka för en ny modern återvinningscentral. Genom samarbete med idrottsklubbar och andra föreningar i Varberg vill vi stimulera till en hög grad av återbruk.


Trafik och infrastrukturEnskilda människors och företags vilja att agera klimatsmart skall stimuleras. Att utveckla förutsättningarna för hållbara resor och transporter kommer att efterfrågas alltmer.

Andelen resande med stadslinjenätet i Varberg är låg jämfört med andra kommuner. För att öka den andelen krävs ett nytt linjenät med tätare trafik. Det vill vi satsa på.

Kollektivtrafiken skall fungera bra – såväl på landet som i staden.


Västkustbanans dragning i tunnel under Varberg är beslutad. Vi tycker det är bra att stationen hamnar i centrum. Det är bra för de studenter som reser till Campus Varberg, det är bra för företagen i Varberg som har rekryterat medarbetare som pendlar in och det är bra för många av Varbergsborna som pendlar ut med Öresundstågen och Viskadalsbanan till studier och arbete.

Vi vill verka för att pendelstationen i Väröbacka kommer på plats så fort som möjligt. Fram tills dess skall busstrafiken till/från Åsa station vara ett attraktivt alternativ.


Det är viktigt att cyklingen sker i säkra miljöer, inte minst när det gäller barns cykling till och från skolan. Vi vill bygga nya och underhålla gamla cykelleder på ett bra sätt som stimulerar arbetsresor.

Det är viktigt att bevaka att hänsyn tas till säkra cykelmiljöer vid varje nybyggt område.

Att färdigställa Kattegattsleden, ett samarbetsprojekt för att bygga en cykelled mellan Göteborg och Helsingborg (32 mil) i havsnära läge, under de kommande åren är angeläget.

Vi vill vi ta fram en ny cykelplan för att kunna planera utbyggnadsordningen av nya

gång- och cykelvägar. På vintern är det viktigt att prioritera vinterhållningen på gång- och cykelvägarna. Vi vill fortsätta arbetet med bättre belysning på vissa gång- och cykelvägar.


Lassabackarondellen är en kritisk trafikpunkt i Varberg. Vi vill genomföra åtgärder för att förbättra flöden, trafiksäkerhet och minska sårbarheten i trafiksystemet.

Med vår positiva framtidstro för Varbergs Hamn är det ytterst viktigt att bygga bra lösningar här. Vi vill målmedvetet arbeta för att flytten av hamnen lever upp till strävan att bygga en modern och yteffektiv hamn.


Man skall kunna bo och verka i hela kommunen. Ett väl fungerande vägnät är en förutsättning för det. Vi vill kraftfullt verka för att höja standarden på 41:an (Boråsvägen) och 153:an (Värnamovägen).


Det är viktigt att arbetet med att identifiera miljöer där tillgängligheten kan förbättras fortgår och att föreslå och genomföra lämpliga åtgärder


För att kunna bo och verka i hela kommunen är också ett väl utbyggt bredband en viktig förutsättning. Det arbetet pågår.Varberg 2014-10-
……………………………………….. …………………………………….

Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C)
………………………………………. …………………………………….

Tobias Carlsson (FP) Stefan Edlund (MP)

……………………………………….

Kerstin Hurtig ( KD)

Inga kommentarer: