< div id=”header ”>< / div>

lördag 3 december 2016

Visst är nuvarande regering bättre på miljön än föregående regering enligt Naturskyddsföreningen !


Jag är med i Naturskyddsföreningen och de har gjort en genomgång över krav de ställt till partierna och vad som sedan hänt.

Inför förra riksdagsvalet gjorde vi en valundersökning, där vi bad riksdagspartierna svara på hur de ställer sig till 18 av föreningens viktigaste miljöpolitiska förslag. Undersökningen visade att en riksdagsmajoritet gav sitt stöd till åtta av våra 18 förslag.

MP gav sitt stöd till våra samtliga förslag, V till 16. L och C stod för en betydligt mer ambitiös miljöpolitik än S och M, som ställde sig bakom endast sju respektive sex av våra förslag. I flertalet frågor hade de mindre partierna mer gemensamt med varandra än med de stora partierna. För att få genomslag i praktisk miljöpolitik drog vi slutsatsen att blocköverskridande samarbeten skulle vara avgörande för att få de stora partierna att leverera en bättre miljöpolitik än de lovat.


Vår genomgång av miljöpolitiken i halvtid visar att tempot i miljöpolitiken har ökat jämfört med tidigare mandatperiod. Två av 18 av våra förslag kan anses vara genomförda. Ytterligare tre kan anses vara snart eller delvis genomförda. Föregående mandatperiod genomfördes endast ett enda av våra viktigaste miljöförslag. Även då fanns det en bred enighet över blocken i många frågor, men ointresset att samarbeta över blockgränsen blev ett sänke för miljöpolitiken.

Följande av våra förslag är helt eller snart/delvis genomförda:

Blocköverskridande överenskommelser (genomförd)

Sju av åtta riksdagspartier lovade att sträva efter blocköverskridande överenskommelser i centrala miljöfrågor. Under mandatperioden har fem partier enats om en långsiktig energipolitik, med mål om 100 procent förnybar elproduktion 2040. Sju partier har enats om en klimatlag och ett nytt långsiktigt klimatmål om att minska utsläppen av växthusgaser med 85 procent till 2045. Sex partier har ställt sig bakom att utsläppen från inrikes transporter måste vara minst 70 procent lägre år 2030 jämfört med 2010. Dessa mål är förvisso inte tillräckliga för att nå ambitionerna i det globala klimatavtalet som slöts i Paris, men har fått flera partier att gå längre i miljöpolitiken än de annars skulle ha gjort. Det kommer att bli svårare för partier att blockera nya styrmedel utan att komma med egna bättre förslag.

Höjd skatt på drivmedel (genomförd)

För att styra mot minskade utsläpp från vägtrafiken föreslog vi en höjning av koldioxidskatten med 70 öre per liter. Förslaget stöddes emellertid endast av MP. Drivmedelsskatten har ändå höjts med 68 öre för bensin och 71 öre för diesel mellan 2014 och 2016. Här är det MP som fått S att gå längre än vad partiet lovat

Ny skatt på farliga kemikalier (snart genomförd)

I vår valundersökning ville sju av åtta partier införa en skatt eller avgift på farliga kemikalier i konsumentvaror. Förslaget fanns med i regeringens höstbudget för 2017.

100 procent förnybart (delvis genomförd)

Vår målsättning om ett helt förnybart energisystem i Sverige år 2030 fick stöd av enbart tre partier, C, MP och V. Den blocköverskridande energiöverenskommelsen innebär dock att fem partier – S, MP, C, KD och M – ställt sig bakom ett mål om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 samt mer omfattande stöd till förnybar el. Tack vare överenskommelsen har flera partier gått längre än de lovade inför valet.

Bonus-malus för nya bilar (snart genomförd)

Fem av åtta partier var positiva till att införa en avgift för nya bränsletörstiga bilar, där intäkterna används till rabatter för bränslesnåla bilar. Ett bonus-malus-system, som syftar till just detta, har utretts av regeringen. Förslaget är på gång, men försenats, pga. att regeringen måste skärpa förslaget rejält innan det läggs som en proposition till riksdagen

Det finns fortfarande flertalet miljöförslag som har ett brett stöd i riksdagen och som bara väntar på att genomföras. Några av dem är:

Skydda skogen

Sex av åtta partier står bakom att Sverige ska nå FN-åtagandet om att skydda minst 17 procent av skogliga ekosystem. För det krävs bland annat ökade resurser.

Gruppförbud av farliga ämnen

Sju av åtta partier stödjer att utvärdering och utfasning av farliga ämnen ska påskyndas genom att kemikalierna ska kunna bedömas och förbjudas gruppvis, istället för som i dag, en och en.

Miljöavgift på bekämpningsmedel

Fem av åtta partier stödjer att det bör införas en miljöavgift på bekämpningsmedel utifrån medlens farlighet, som återförs till ökade miljöåtgärder i jordbruket.

Det är bra att föregående mandatperiodens handlingsförlamande blockpolitik på miljöområdet är över. Miljön vinner på samarbete. Paradoxalt nog kan det komplicerade parlamentariska läget ha bidragit till denna positiva utveckling.

Nu måste tempot i miljöpolitiken höjas ytterligare, inte minst för att minska transporternas utsläpp av växthusgaser. Det kommande halvåret ska riksdagen rösta om såväl en infrastrukturproposition som en klimatproposition. Dessa har potential att bli avgörande för den här regeringens miljöeffekt på sikt.

Johanna Sandahl, ordförande NaturskyddsföreningenVisst

1 kommentar:

Per C Larsson sa...

Naturskyddsföreningen har alltid varit en seriöst uppbyggd medlemsorganisation med principen en medlem - en röst! Problemet är att idag har det passerat en del maktkamper genom denna förening också och tidvis har det varit öppet krig mellan olika falanger - motsättningarna kan liknas vid dessa två sidor som finns i politiken - mellan hötapp till åsnan (eller piskan!-)! Problem nummer två är att de flesta åsnor idag verkar finnas inom politiken (och inte utanför denna), det finns en vilja bland människor att ta ansvar för sitt eget beteende (många bäckar små) men istället drämmer politikerna i med storsläggan samtidigt som de själva skjuter fram alla obehagliga beslut till 2025 eller 2030 (de drömmer väl om sin egen pension och vad de ska göra då!-)! Och för att slutligen se främst till sina egna ersättningar istället för att uppmuntra till ett gemensamt ansvar för miljöns framtid (dvs jordklotets väl och ve!-)! Transporter och klimat blir intressant att se vad de törs åstadkomma - det blev omedelbart problem md flygskatten, inte sant?-)! ✈️