< div id=”header ”>< / div>

onsdag 14 december 2016

Pågående planer och strategier i Varbergs kommun !


Pågående planer och strategier i Varbergs kommun

Förtätningsstrategi

Varbergs kommun arbetar med att ta fram en förtätningsstrategi. Strategin kommer att ange riktlinjer för var och hur förtätning i Varberg ska ske för att sträva mot en hållbar samhällsutveckling.

Parkeringsstrategi


Arbetet med att ta fram en parkeringsstrategi för Varberg har påbörjats under hösten 2015.

Gällande planer och strategier


Utbyggnadsplan för bostäder


Varbergs kommuns utbyggnadsplan för bostäder( beskriver kommunens planerade utbyggnad av bostäder mellan år 2016-2030. Kommunen räknar med att växa med ca 18 000 invånare fram till år 2030. Befolkningsökningen kräver en högre utbyggnadstakt av bostäder än vad kommunen tidigare haft. Detta medför i sin tur ökat behov av infrastruktur och service såsom VA, skolor och gc-vägar. Kommunen bedömer att det kommer att behöva byggas ca 8500 nya bostäder under denna tidsperiod (exklusive det uppdämda behovet). Detta skulle kunna uppnås genom att gemensamt styra mot att färdigställa ett fåtal attraktiva större utbyggnadsområden som genererar en stor variation av bostadstyper.

Bebyggelsestrategi

I juni 2013 antog kommunfullmäktige i Varberg en ny bebyggelsestrategi. Strategin ligger till underlag för kommunens agerande inom bostadsförsörjning, utveckling av verksam­hetsområden och markpolitik. Syftet är att visa vägen för kommunens ambition att ta initiativet och planera för helheten och en högre bostadsproduktion.

Grönstrategi


Grönstrategin som även heter "Simma, lek och svärma", beskriver utvecklingen av Varbergs uterum, aktiviteter och upplevelser för människor och även av biologisk mångfald. Det kan handla om torg, motionsspår, stränder, parker och naturområden

Inga kommentarer: