< div id=”header ”>< / div>

lördag 19 november 2016

Tågtunneln i Varberg får vänta på besked fram till juni 2017 från regeringen för att kunna köras igång !


Tågtunnel i Varberg för 3,9 miljarder är uppskjutet i väntan på klartecken att det finns med nationella transportplanen så att det kan börja byggas som planerat.

Det framkom tidigare i år att kostnaden ökat med 1 miljard och tidigare kostnader räknats upp. Nu får det läggas i prioriteringslistan då andra investeringar kan gå före. Dock har en hel del planeringar redan gjorts för att sätta igång med bygget men detta med pengar är alltid en osäkerhetsfaktor.

"Regeringen gett Trafikverket i uppdrag att ta fram en ny nationell transportplan för åren 2018-2029. Där ska anges vilka projekt inom vägar, järnvägar, sjöfart och luftfart som ska finnas med. Vid årsskiftet får Trafikverket direktiv om hur mycket pengar som finns till detta och hur mycket som ska gå till respektive område. Trafikverkets förslag går sedan ut på en bred remiss och synpunkter lämnas till regeringen. Därefter inleds politiska förhandlingar och i juni kommer besked om vilka objekt som finns med i planen"

Nationell transportplan

•Trafikverket upprättar ett förslag till den nationella planen för transportinfrastruktur utifrån direktiv och förutsättningar från regeringen. Den 21 maj 2015 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering inför perioden 2018-2029.

•I inriktningsunderlaget som Trafikverket har tagit fram framgår det att behovet av underhållsresurser ökar. Det finns också ett begränsat utrymme för investeringar och det föreslås trimningsåtgärder i det befintliga systemet.

•I uppdraget från regeringen har också ingått att analysera åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser. Vägtrafiken står idag för huvuddelen av utsläppen, och Trafikverket konstaterar att stora konventionella investeringar i infrastrukturen inte löser klimatproblemen. Trafikverkets bedömning är att styrmedel och regleringar för energieffektivare vägfordon och förnybar energi blir nödvändiga och centrala för att minska utsläppen.

Källa: Trafikverket

Inga kommentarer: