< div id=”header ”>< / div>

tisdag 4 oktober 2016

Miljöpartiets Samuel Lind ville ha en bättre bearbetad cykelplan i Varberg och därför blev den återremitterad !

Bild: Samuel Lind (MP) Fotograf: Sion Fullana

Det var meningen att hamn- och gatunämnden i Varberg skulle anta en cykelplan men Miljöpartiets Samuel Lind hade synpunkter han ville ha in i cykelplanen 19 september 2016.

Hamn och gatunämnden valde att då återremittera hela planen så att det kan bli enighet kring den när den bearbetats

Cykelplan 2016-2020

Beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar

1. återremittera Cykelplan 2016-2020
2. ge förvaltningen i uppdrag att revidera Cykelplan 2016-2020 enligt nedan:
 avsnittet ”Standard” byggs ut för att ta fram konkreta funktionskrav avseende
o cykelns framkomlighet och säkerhet på sträckor och genom korsningar
o cykelns prioriterade tillgänglighet till viktiga målpunkter
o separation mellan gående och cyklister på sträckor och genom korsningar
o cykelns höga prioritet vid korsande utfarter
o hinder i och bredvid cykelbana
o komfort och jämnhet
o orienterbarhet och skyltning
o framkomlighet och prioritet under byggskeden

2.samtliga funktionskrav ska tydligt återspegla Trafikstrategins strategier att cykeln ska ha hög prioritet och att cykelns tillgänglighet till viktiga målpunkter ska prioriteras framför kollektivtrafik och bil

3.Funktionskraven ska gälla arbetspendlingsstråk och det övergripande cykelvägnätet.

Förslag till beslut på sammanträdet


Samuel Lindh (MP) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för revidering av Cykelplan 2016-2020 enligt nedan:

1. Avsnittet ”Standard” byggs ut för att ta fram konkreta funktionskrav avseende:
– Cykelns framkomlighet och säkerhet på sträckor och genom korsningar
– Cykelns prioriterade tillgänglighet till viktiga målpunkter
– Separation mellan gående och cyklister på sträckor och genom korsningar
– Cykelns höga prioritet vid korsande utfarter
– Hinder i och bredvid cykelbana
– Komfort och jämnhet
– Orienterbarhet och skyltning
– Framkomlighet och prioritet under byggskeden

2. Samtliga funktionskrav ska tydligt återspegla Trafikstrategins strategier att cykeln ska ha hög prioritet och att cykelns tillgänglighet till viktiga målpunkter ska prioriteras framför kollektivtrafik och bil.
3. Funktionskraven ska gälla arbetspendlingsstråk och det övergripande cykelvägnätet.

Inga kommentarer: