< div id=”header ”>< / div>

fredag 22 juli 2016

Länsstyrelsen i Halland vill utöka Natura 2000-områden i Varberg men kommunen vill begränsa utvidgningen !Det är problematiskt att sitta i majoriteter. Det har Miljöpartiet i Varberg fått erfara som hänvisar vad partiet gick till val på och ser att kommunen läs alliansen och S kanske har andra intressen att bevaka. Nu senast är det utökningen av Natura2000- områden som Länsstyrelsen nu avser att öka i Varbergs kommun. Det är regeringen som kommer att avgöra och besluta i frågan.

Utökat marint skydd

I juni behandlade vi så väl remissvar angående utökade Natura 2000-områden som svar på motion om inrättande av marina reservat. I dag skriver Hallands Nyheter om det senare ärendet igen.

Bland annat tar HN upp att kommunen i sitt remissvar är avvaktande inställda till utvidgningen av Natura 2000-området då det kan förhindra eventuella exploatering i form av bebyggelse och hamnverksamhet. Det gäller främst området i närheten av västra Getterön.

När vi i Miljöpartiet de Gröna Varberg behandlade dessa två ärenden valde vi att främst stötta utvidgningen av Natura 2000-områdena så som Länsstyrelsen föreslår. I och med att det hela sammanföll med hanteringen av motionen om marina reservat så pekade vi på möjligheten att kompensera genom att inrätta dessa. Övriga partier utom Vänsterpartiet verkar ha gått på den negativa hållningen till dels utökat Natura 2000-område och dels inrättande av marina reservat. Vid omröstningen i kommunfullmäktige stöttades motionen endast av MP och V medan övriga röstade för avslag. Hänvisningen till avslaget mot kommunala marina reservat är kompetensbrist främst.

Det hävdar vi att kommunen kan lösa och skulle tjäna på i det längre loppet och större uppdraget med att värna vår närmiljö. Övriga partier, och det är vi i MP förstås inte emot per faktum, menar att Länsstyrelsen är en bättre instans för att ta hand om marina reservatsbildningar. I remissvaret runt Natura 2000-området syns således detta mellan all övriga negativ klang och rädsla med avsikt på tillväxt och exploatering. Vi arbetade för en kompromiss och vi önskade att Varbergs kommun tog sitt ansvar i fråga om att skydda vattenområdena men i det här fallet var motståndet för stort. Vi önskar och tror att Länsstyrelsen kan komma att inrätta marina reservat på sikt. Kanske bland annat genom att utöka Natura 2000-områdena så som är föreslaget.

Att inrätta marina reservat är en av de saker vi gick till val på 2014 och vi fortsätter att jobba för den möjligheten, huvudmannaskapet är inte det viktiga i det fallet.

Utökat skydd för marina miljöer av största vikt

Juni 2016 visade sig bli den stora månaden för skydd av havsområden i Varbergs kommun då kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) hanterat inte bara ett utan två förslag på ämnet.

Utökat skydd för våra hav är ett krav. Miljöpartiet de Gröna Varberg föreslår att motionen om marint reservat bifalls på kommunfullmäktige i nästa vecka.

För oss i Miljöpartiet var det förhållandevis enkelt att komma fram till hur vi ville hantera frågorna. Dels så har vi i valet 2014 gjort klart att målet är att inrätta marint reservat och dels så går vi till våra måldokument.

I havsmiljödirektivet har Sverige åtagit sig att skydda 10% av havsarealen bland annat för ökad biologisk mångfald. Dessutom föreskriver vår överenskommelse inom den styrande majoriteten att vi ska vårda våra viktiga vatten i kommunen samt att havet är en av våra
stora tillgångar. Vidare anges att vi ska ha ett starkt och konkret hållbarhetsarbete. Det lokala miljömålsarbetet är mellan två perioder just nu, de tidigare målen pekade dock på att kommunen ska jobba med skyddsföreskrifterna för hav och vattendrag.

Utökade skyddsområden för Natura 2000

När det kommer till att skydda havsarealen i Halland så omfattas 6,5% av territorialvattnen av skydd via Natura 2000 eller reservatsbildning. Vi når alltså inte upp till målet om 10% år 2020 som det ser ut idag. Länsstyrelsen hanterar nu en utvidgning av Natura 2000-skyddet för områdena Balgö, Fladen och västra Getterön, förändringen innebär att ytterligare 3,6% av havsarealen i Halland får skydd. Totalt skulle vi alltså vara uppe vid målet om 10% med detta.

Miljöpartiet välkomnar det här förslaget och vid behandlingen i KSAU lämnade vi ett annat förslag än förvaltningens då förvaltningens skrivelse dels var för negativ och dela för restriktiv i sitt utslag. Utvidgningen av Natura 2000-områdena är inget marint reservat per definition.

“Det är med stor glädje och tillförsikt vi ser fram emot ett ökat skydd av dessa marina miljöer. De är ytterst viktiga för den ambition med ekologisk hållbarhet som vi håller högt i Varbergs kommun.
Havet är en av våra viktigaste resurser och attraktioner och vi ser att ett utvidgat skydd på sikt kraftigt ökar kommunens attraktionsvärde.

Troligen behöver Varbergs kommun öka sitt inslag av kompetens i frågorna och kanske också processerna, för att på så sätt underlätta hanteringen när exploateringar ska planeras och genomföras.

För att hushålla med gemensamma resurser vill vi dock önska hjälp med mer tydlighet i vilka restriktioner och åtgärder som ställs på kommunen då exploateringstrycket just nu är högt.

Motion om inrättande av marint reservat

Det andra ärendet som är av vikt är en motion om att inrätta marint reservat, formuleringen handlar om att inventera möjligheten till marint reservat och sedan initiera att det inrättas där det är lämpligt.

KSAU och Kommunstyrelsen föreslår avslag på motionen i sin helhet, Miljöpartiet föreslår att motionen bifalles precis som Hamn- och gatunämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden gjorde i sina respektive remissyttrande. Samhällsutvecklingskontoret på Kommunstyrelsens förvaltning anser att det inte är kommunens uppgift att handha marina reservat. Främst för att det är kostsamt och processen är komplicerad. Motionen hanteras i Kommunfullmäktige på tisdag den 21 juni 2016.

Miljöpartiets fullmäktigegrupp kommer att yrka på bifall för motionen

Inga kommentarer: