< div id=”header ”>< / div>

måndag 11 juli 2016

Christofer Bergenblock (C) ordförande i kultur och fritid i Varberg driver SD:s agenda i debattartikel i HN !ang. ordf Christofer Bergenblock (C) ordf i kultur- och fritidsnämnden i Varbergs debattartikel har jag skickat min reservation mot beslutet att säga NEJ till att ta emot statyn villkorad till Brunnsparken i Varberg. Christofer Bergenblocks inlägg i HN (publicerat nedan) har nu retat upp både mig och folk på museet vilket föranleder mig att gå in i debatten

Christofer Bergenblock (C) kultur och fritidsnämndens ordförande skriver en debattartikel i HN som inte är förankrad i alliansgruppen i nämnden däremot har han möjligen stöd av Sverigedemokraterna.


"Det var inte utan viss förvåning, som jag häromveckan tog del av beskedet att den omtalade statyn Med handväskan som vapen kommer att placeras på Varbergs fästning efter en förnyad donation av hotellägaren Lasse Diding. Denna gång riktade sig Diding till Hallands kultur- historiska museum, som företräds av en enskild tjänsteman och därför inte behöver vinnlägga sig om vare sig förankring eller demokratiska processer. Kontentan är att den staty som Varbergs kommun efter en lång debatt valde att tacka nej till nu kommer att placeras i ett av Varbergs allra mest offentliga rum. Detta efter ett synnerligen omdömeslöst beslut av länsmuseichef Curry Heimann.

Länsmuseichefen menar att det inte är något konstigt med att Hallands kulturhistoriska museum tar emot samtidskonst till sina samlingar, men detta är inte alls något vanligt före- kommande och det ligger inte heller i museets uppdrag. Kulturhistoriska museet styrs via Stiftelsen Hallands länsmuseer och dess urkund definierar ett uppdrag som handlar om att vårda, värna och tillgängliggöra det halländska kulturarvet.

Vidare förtydligas uppdraget i Hallands kulturplan, men på inget ställe nämns insamlandet av samtidskonst. Att föra in småländsk samtidskonst i de halländska kulturhistoriska samlingarna - om än den speglar en 30 år gammal händelse - är ett uppdrag som museichefen definierat helt och hållet på egen hand.
Länsmuseichefen har sin arbetsplats mitt i Varberg och följer naturligtvis med i vad som händer i kommunen på väldigt nära håll. Det visar han inte minst genom att själv skriva debattartiklar i Hallands Nyheter med jämna mellanrum.

Självklart har museichefen följt statydebatten särskilt noga eftersom statyn genom hans försorg varit placerad på borggården under den tid som diskussionen pågått. Någon lyhördhet gentemot debatten och det beslut som kommunen i demokratisk ordning fattat kring statyn återfinns dock inte hos museichefen.

Tvärtom skulle man kunna uppfatta hans agerande, som en tydlig markering mot Varbergs kommun och som ett uttryck för hans personliga missnöje över det beslut kommunen fattade.
Länsmuseichefen tycker inte heller att det är relevant att lyssna på kommunens synpunkter eftersom han uppfattar sitt fögderi, som en helt fristående kulturinstitution. Det är den dock inte.

Även om man som museichef möjligen kan tycka att man i enskilda frågor inte behöver samtala med företrädarna för den stad där museet ligger och där man jobbar, så är det så att Varbergs kommun utgör en av stiftarna och har ett direkt inflytande över verksamheten genom representation i stiftelsens styrelse. Inflytandet handlar både om tolkning av stiftelsen urkund och verkställandet av innehållet i Hallands kulturplan. Detta kan inte gärna ha undgått museichefen. Museet är förvisso en egen kulturinstitution, men den är inte på något sätt fristående från kommunen.

Trots allt detta har alltså länsmuseichef Curry Heimann beslutat sig för att införliva statyn i museets samlingar och återföra den till fästningens borggård. Att fästningen är en del av det offentliga Varberg och att Varbergs kommun efter en offentlig diskussion och genom ett demokratiskt beslut tackat nej till statyn bekommer honom inte. Inte heller att samtidskonst inte ingår i kulturhistoriska museets uppdrag. Istället agerar Curry Heimann som forna tiders slottsfogdar, som inte behövde bry sig om sådana petitesser som demokratiska beslut eller samarbete med lokal- samhället. Som fogde på fästningen fattar han sina egna beslut.

Länsmuseichefens agerande är otidsenligt och hans beslut omdömeslöst. Varbergs fästning är en del av stadens historia, men tiden då staden behövde en fogde på fästningen är sedan länge förbi."

Christofer Bergenblock

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Varbergs kommun

En kommentar från Eva Berntsson Melin som jobbat på museet har också publicerats i HN.

Reservation mot beslut att säga nej till donationen statyn “Damen med väskan som vapen”

Innan beslutet togs i kultur och fritidsnämnden fanns en Utredning som tog upp om tänkbara faktorer för hinder av olika skäl och olika aspekter. Dessutom har statyn dessutom varit uppställd på fästningen i Varberg för allmänt beskådande. Inget politiskt ställningstagande togs i arbetsutskottet i nämnden innan den fattade sitt beslut.
Genom avvägning har politikerna i kultur och fritidsnämndens MAJORITET fått väga olika faktorer och kommit fram till beslutet att inte ta emot donationen med villkorat krav att den ska ställas i Brunnsparken.

Jag finner att de olika nej-sägarna gav olika skäl för detta medan ja-sidan var mer samstämmig i sin bedömning att ta emot gåvan. Omröstningen slutade med 6-5 med ordförande som avgörande röst i frågan som splittrat nämnden..

Själv finner jag att utredningen varit mycket kvalificerad likaså de erfarenheter som finns uppe på fästningen där damen kunnat beskådas och givit ett gott publikt intryck.

Med anledning av den samlade bedömningen finns ingen anledning för mig som ledamot i nämnden att tacka nej till gåvan och reserverar mig således mot nej-beslutet som togs. Jag ställer mig därmed positiv till gåvan från Lasse Diding och kan ställa upp på de villkor som ställs.

Pierre Ringborg (MP)

ledamot i kultur- och fritidsnämnden i Varberg

Inga kommentarer: