< div id=”header ”>< / div>

onsdag 13 april 2016

Vad vill Miljöpartiet i Varberg gällande "Damen med väskan" ?


Jag skickar detta som referens till Miljöpartiets politiska grupp då jag vill veta vad MP tycker innan jag tar ställning i frågan. Frågan kom upp vid senaste alliansmötet i kultur och fritid. / Pierre

13. "Med handväskan som vapen"

Dnr: KFN 2016/0052-2 Handläggare: Jenny Engler Dokument: Beslutsförslag 2016-03-30

"Med handväskan som vapen"

Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna framtaget underlag avseende gåvan ”Med handväskan som vapen”.

Beskrivning av ärendet Lars Diding har önska att till kommunen ge statyn ”Med handväskan som vapen” i gåva till Varbergs kommun. Donationen har ett villkor, och det är att statyn placeras i Brunnsparken. Donationer som är villkorad bör som princip inte tas emot, men det beror i hög utsträckning på hur villkoret är utformat.

Det finns flera aspekter som behöver beaktas och diskuteras i frågan, såsom juridiska, ekonomiska, etiska och konstnärliga aspekter. En utförligare beskrivning finns sammanställt i bifogat diskussionsunderlag.

Jämställdhet Kommunens konstsamling och konstnärliga gestaltningar i offentliga rummet domineras av manliga konstnärer. Att förvärva fler verk av kvinnliga konstnärer för att på sikt jämna ut samlingarnas snedvridna representation utifrån kön ligger i linje med den politiska viljeinriktningen avseende resursfördelningen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Utöver resursfördelning handlar det också om att det ska finnas en jämställdhet i vem som representeras i det offentliga rummet.

Övervägande Förvaltningen har inga övriga synpunkter i ärendet.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Christina Josefsson Förvaltningschef


Bilagor: Utredning avseende gåva "Med handväskan som vapen "Utredning avseende gåva Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för donationer inom kultur- och fritidsområden Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning

Inga kommentarer: