< div id=”header ”>< / div>

söndag 10 januari 2016

Krisgruppens rapport som MP Varberg dumpade !


Förslag från krisgruppen för att förbättra situationen i MP Varberg (internt dokument, november 2015)

1. Detta har vi sett:

o Det har uppstått två läger i MP Varberg.

• Några personer upplever sig ha blivit kränkta, framförallt på nätet.
• Det är brist på tydliga, öppna och kontrollerbara strukturer, rutiner och funktioner både i styrelsens arbete och i politikgruppens arbete.
• Det finns en avsaknad av formellt och tydligt ledarskap och ansvarsuppdelning både i den politiska gruppen och i styrelsen.
• Några upplever att det inte finns utrymme för att “göra fel”, att man blir påhoppad så fort man brister minsta lilla. Några uttrycker sig, både i mejl och på sociala medier, aggressivt och ogenomtänkt.
o Det finns hos vissa en vana att motarbeta varandra istället för att samarbeta.

2. Detta föreslår vi:

2.1 Tydlighet
• I vad som ska avhandlas, vad som förväntas av de deltagande och hur dokumentationen bör ske, för att alla ska känna sig delaktiga och trygga med varandra.

* 2.2 Framtida styrelse

• Att framtida styrelse består av tre personer med stort ansvar och formell möjlighet att bedöma och åtgärda arbetet med att förbättra arbetsklimateti MPVarberg. Årsmöte för att utse ny styrelse bör hållas senast i januari.e Politiska möten, om aktuella politiska frågor och inför KS och KF, med dagordning
och minnesanteckningar enligt ovan.
e Årsmöte med verksamhetsplan som uttrycker ambitionsnivå, gällande exempelvis
övriga möten/aktiviteter.

2.3 Struktur

• Dagordningar till de möten som intereglerasi stadgan skickas ut senasttre dagar före möte, i övrigt enligt stadgan. -
• Protokoll ska finnas tillgängligt, så som det regleras i stadgan, på nätet eller i pärmi lokalen, senast en månad efter möte.
• Minnesanteckningar förs på de politiska mötena och finns att tillgå antingen på nätet eller via mejl, senast två dagar efter avhållet möte. Minnesanteckningarna från den politiska gruppen ska inte spridas utanför den politiska gruppen.
• Har man frågor som skall upp för behandling och som man tror att politikgruppen vill resonera kring, eller som man själv vill resonera kring, så anmäler man det till politikgruppens ledare så att det lyfts in i gruppen innan behandling.
• Vid avvikande mening i politiska frågor i ärenden för behandling krävs att man lyfter
• Medverka till att stärka partiet Grundläggande för sammanhållningi ett politiskt parti är att alla med politiska uppdrag arbetar på ett sådant sätt att partiet utifrån ses som en enad grupp. Försök att på ett konstruktivt sätt bidra till en positiv utveckling av partiet och förhållandet till andra samarbetspartners.

2.4 Möten

• Styrelsemöte, för beslut om den interna organisationen, minst var tredje månad, med dagordning och protokoll enligt ovan.

2.5 Förhållningssätt till varandra och andra samarbetspartners

• Respektfullt samarbetsklimat

Tänk på hur ni uttrycker er i ord och skrift så att ni inte sårar varandra. Sök lösningar och inte konflikter. Ansträng er för att förstå varandra istället för att angripa eller tolka varanda illvilligt. - Prata med varandra, inte om varandra. Lyft interna angelägenheter internt och personfrågor med den berörda personen istället för offentligt. Verka för ett arbetsklimat där man känner sig trygg, kan lita på varandra och där fattade beslut respekteras.

o Impulskontroll

Skriv inte i vredesmod. Låten stundgå och kontakta den som förargat dig för att beskriva din upplevelse och reda ut det som ni upplevt som angrepp eller kritik eller liknande. Skrivinga ogenomtänkta inlägg på sociala medier, eller annanstans. Ta hellre diskussioner personligen elleri gruppen när niträffasistället för digitalt.


2.6 Efterlevnad

I förslaget ovan ges den kommande styrelsen stort mandat att bedöma efterlevnaden av detta. Förhållningssätt och bedömning skall även gälla relationen till de andra i majoriteten ingående partierna och deras företrädare.

3. Överenskommelse

Vi som skriver under på detta vill vara en del av ett förbättrat arbetsklimati MP Varberg
och avser att arbeta enligt ovanstående förslag i den processen.

Namn:

2 kommentarer:

Anonym sa...

Du bryter ju mot de flesta av de där reglerna regelbundet Pierre. Varför gör du det?

Pierre Ringborg sa...

Därför att jag gått ur