< div id=”header ”>< / div>

lördag 1 augusti 2015

HBT-certifiering !


Hbt-certifiering

"Det har gett mig/oss en utveckling både som verksamhet och personligen. Alla verksamheter behöver detta."

Sedan 2008 erbjuder RFSL hbt-certifiering, som innebär ett synliggörande av att en organisation arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av patienter/klienter/brukare utifrån ett hbt-perspektiv.

Hbt-certifierad sigill
För att förtroende ska skapas behövs inte bara kompetens. Det måste också synliggöras att kompetensen finns. Genom RFSL:s hbt-certifiering kan en organisation inte bara tillägna sig kunskap och verktyg för det kontinuerliga arbetet – certifieringen är också ett kvitto på att systematiskt arbete genomförts. På så sätt är certifieringen också ett hjälpmedel i synliggörandet.

RFSL har en lång erfarenhet av att genomföra utbildningsinsatser inom alla områden i samhället. Genom att anlägga ett processperspektiv på arbetet blir det nu möjligt att ytterligare fördjupa hbt-kompetensen hos våra uppdragsgivare. Det blir också möjligt för våra uppdragsgivare att använda sin kunskap i sitt externa arbete mot patienter/klienter/brukare på ett tydligare sätt.

”Jag upplever att jag har genomgått en förändring som nog är större än vad jag hade förväntat mig från början. Jag upplever att jag är en öppensinnad person med stor acceptans, men genom utbildningen har jag fått mer kött på benen och att det är en ständig pågående process.”
Kriterier

Certifieringsarbetet innebär ett åtagande där en överenskommen genomförandeplan, innefattande utbildningsinsatser och annat internt utvecklingsarbete, ska följas. Genomförandet beräknas ta ca 6-8 månader och för certifikatets utfärdande krävs att följande kriterier uppfylls:

1. Uppdragsgivarens samtliga anställda skall ha en kunskapsnivå motsvarande en grundutbildning i hbt-frågor samt relevanta fördjupningskunskaper enligt avtalad plan. (Utbildningsplanen läggs upp under planeringsfasen.)

2. Uppdragsgivaren skall, med utgångspunkt i förvärvade kunskaper, aktivt och kontinuerligt arbeta för att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö utifrån ett hbt-perspektiv.

3. Uppdragsgivaren skall, med utgångspunkt i förvärvade kunskaper, aktivt och kontinuerligt arbeta för att skapa ett välkomnande och respektfullt bemötande av patienter/klienter/ brukare utifrån ett hbt-perspektiv.

4. Uppdragsgivaren skall ha en utarbetad och väl förankrad plan för hur attitydarbetet kring hbt-frågor på arbetsplatsen – såväl internt rörande egna anställda som externt mot patienter/klienter/ brukare – ska fortskrida efter utbildningens slut, samt en dokumenterad plan för att hantera klagomål/diskrimineringsfall etc.

5.Under certifieringsperioden: Uppdragsgivaren skall genomföra kvalitetsgenomgång enligt avtalad plan.

Certifikatet är giltigt i tre år. Därefter görs ett förstärkt uppföljande, så kallad "omcertifiering" för förnyelse av certifikatet i ytterligare tre år.

"Jag insåg tidigt i utbildningen att jag inte hade speciellt mycket kunskap om olika saker... Jag är imponerad av att utbildningen omfattar så mycket mer än HBT, med tanke på bemötande, relationer och utanförskap och mellanmänskliga beteenden."

Inga kommentarer: