< div id=”header ”>< / div>

fredag 24 juli 2015

Varbergs kommun frångår "Housing First" som modell och kastar folk ut i kylan !


Var på socialförvaltningen i Varberg för att försöka hjälpa en kvinna som har bostadsproblem. Inte helt lätt må jag säga. Det finns uppenbart LEDIGA NÖDBOSTÄDER som man låter stå tomma. Det finns uppenbart ett BEHOV hos kvinnan att få ett eget tryggat boende.

Vid besöket framkom att kvinnan varit på något behandlingshem av något slag men tydligen inte fullgjort hela behandlingsplanen. I vilket fall som helst ansågs inte vederbörande som aktuell för de nödlägenheter som står tomma.

Socialens mål var att kvinnan skulle tillbaka till behandlingshemmet som varit ett trauma för kvinnan som helst ville tillbaka till sin närmiljö och klara sig själv. Detta ansåg inte socialen att hon kunde klara av att fullgöra ett "socialt kontrakt" och ville därför inte hjälpa henne.

Jag frågade är det inte "Housing first" som gäller i Varberg. Nej det har man mer eller mindre börjat frångå fick jag till svar.

Numera jobbar man med att få in de med missbruk i behandling internt och externt och vill man inte underkasta sig detta finns ingen hjälp att få.

HOUSING FIRST

"Forskare vid Socialhögskolan arbetar för att ändra riktning i den svenska hemlöshetspolitiken. De vill komma bort från systemet med boendetrappor som de flesta svenska kommuner använder sig av idag. Man menar att systemet som innebär att den hemlöse får kvalificera sig till ett eget boende genom att klättra uppåt i boendehierarkin – från natthärbärge och olika korttidsboenden till eget förstahandskontrakt - snarare stjälper än hjälper den bostadslöse.

Den metod som Socialhögskolan i Lund förespråkar innebär att man först ska få en egen bostad, därefter massiva hjälpinsatser. Metoden kallas ”bostad först” och går ut på att en egen bostad är en grundtrygghet som den hemlöse behöver för att kunna ta itu med sina problem. Den har testats i andra länder, bland annat i USA, Tyskland och Finland. Och resultaten har varit goda i de försök som utvärderats av i New York och Hannover – ca 90 procent av de som fått en bostad i kombination med intensiv rehabilitering har lyckats behålla sina kontrakt.

Men för att ändra på den rådande hemlöshetspolitiken krävs ett brett samarbete mellan forskare, politiker, olika myndigheter, näringsliv, intresseorganisationer, bostadsföretag och brukare. Syftet med detta är:
•Att stärka rätten till en egen bostad för de hemlösa
•Att skapa en samsyn om bostadens betydelse
•Att se hemlösheten som ett komplext problem som kräver differentierade åtgärder och bygger på metoder som har stöd av vetenskap och beprövad praktik
•Att ge ett samordnat och individanpassad stöd under frivilliga former till dem som får en egen bostad.
•Att arbeta med brukarmedverkan

För att lyckas att komma tillrätta med problemet krävs:
•Att stoppa tillflödet till hemlösheten
•Att mobilisera stöd och informera för att komma tillrätta med många av myterna som florerar
•Att arbeta så de hemlösa kan få och behålla bostäder
•Att arbeta efter en kvarboendeprincip
•Att målmedvetet arbeta för att härbärgen och olika trappstegsalternativ ersätts av ordinära boenden

Hösten 2009 hölls en inledande konferens för att presentera metoden och i mars 2012 bjöd Lunds universitets rektor in till en konferens för att följa upp den försöksverksamhet som pågått. Idag har flera svenska kommuner, däribland Örebro, Göteborg och Malmö, implementerat Bostad först-modellen i sitt arbete mot hemlöshet."

Inga kommentarer: