< div id=”header ”>< / div>

onsdag 10 juni 2015

Vi har nått "Peak Car" dags för nytänkande !


Kongressdags för Miljöpartiet. Kongressens tema blir BOSTAD och MILJÖ. Den hålls i Örebro 12-14 juni.

Förutom det riggade programmet finns intressanta punkter som det kan bli debatt om och som vanligt spelar GRÖN UNGDOM en huvudroll som pådrivare på kongressen. Många kongressombud är dessutom nya i sammanhanget och från Varberg skickar vi Peter Rudhager en medelålders färsking i sammanhanget och jag själv avstår. Till sin bisittare får han en kongressräv Göran Andersson att ledsaga som varit med ett antal ggr nu.

Här vill jag slå ett slag för det som en gång gjorde mig aktiv i lokalpolitiken trafikfrågorna där GU går helt i min anda. Vi måste minska bilåkandet och stimulera andra färdsätt.

Dessvärre har jag aldrig själv haft ens körkort kanske ett handikapp men får ofta höra: HAR DU INGET KÖRKORT? Sedan en lätt fnysning eller tystnad. Då kan du ju inte göra nånting för bil MÅSTE man ju ha för att transportera saker och frakta sig. Har du inte BIL då är du mindre värd. Jojo men jag får pengar över till annat också och har RÅD att betala den gången jag behöver frakta något, betala för en kompiskörning eller ta bussen och tåget.

Det finns visserligen en BEKVÄMLIGHET att det finns bil till förfogande. Föreslår då iaf i tätorter att det bildas BILPOOLER och också CYKELPOOLER
.För varför ska man ÄGA något egentligen och ta upp garageplatser om det inte behövs. JO det finns de som behöver ha bil t.o.m. två och garageuppfart men hela samhället är hu organiserat och byggt för DEM inte för mig.

Ur Lorentz Towatt och Axel Hallbergs från Grön Ungdoms uppmaning till kongressen (läs för övrigt denna UTMÄRKTA artikel i SvD)

"1. Vi vill angripa bilismen genom att reformera re­se­av­dra­get så att det blir dyrare att köra bil i staden än på lands­byg­den. Utsläppen från bilismen måste minska, men det är också viktigt att vara tydlig med att möj­lig­he­ter­na ser olika ut i olika delar av landet. I städer är al­ter­na­ti­ven till bilen betydligt mer väl­fun­ge­ran­de och lät­till­gäng­li­ga än på lands­byg­den. Våra åtgärder för att minska utsläppen riktas därför främst mot den onödiga stor­stads­bi­lis­men.

2. Grön Ungdom anser också att Mil­jö­par­ti­et bör inleda arbetet med att införa träng­sel­av­gift i fler städer. Genom träng­sel­av­gift gynnas kol­lek­tiv­tra­fik och kli­mat­ne­utra­la trans­port­me­del på bekostnad av bilismen. Två år efter in­fö­ran­det av träng­sel­av­gift i Göteborg hade bil­tra­fik­flö­det minskat med tolv procent. Dessutom har in­täk­ter­na från träng­sel­av­gif­ten enligt Tra­fik­ver­ket gett utrymme för ökade in­ve­ste­ring­ar i kol­lek­tiv­tra­fik. Göteborg bör i detta hänseende ses som en tra­fik­po­li­tisk förebild. Ett al­ter­na­tiv till träng­selskatt är att jobba mer aktivt med par­ke­rings­po­li­tik, det är till exempel orimligt att ställa krav på antal par­ke­rings­plat­ser intill nybyggda lä­gen­he­ter.

3. In­ve­ste­ring­ar i in­fra­struk­tur är en avgörande faktor i ut­form­ning­en av fram­ti­dens trans­port­sy­stem. Grön Ungdom vill helt sätta stopp för statliga ny­in­ve­ste­ring­ar i fos­sil­be­ro­en­de in­fra­struk­tur. Det är inte rimligt att staten bygger upp struk­tu­rer som försvårar arbetet för att minska Sveriges utsläpp. Vill vi ställa om till ett hållbart trans­port­sy­stem är det också nöd­vän­digt att bygga på ett sätt som möjliggör detta. Här är den norska politiken ett föredöme. Offensiva sats­ning­ar på elbilar har kom­bi­ne­rats med en tydlig strategi för minskad bilism i stor­stä­der.

Mil­jö­par­ti­et måste utveckla sin trans­port­po­li­tik för att kunna möta de ut­ma­ning­ar vårt samhälle står inför. Politiker kan inte själva skapa en grön om­ställ­ning, men politiken kan skapa för­ut­sätt­ning­ar för människor att leva på ett hållbart sätt. Det är hög tid att re­ge­ring­en vågar vidta tuffare åtgärder för att minska Sveriges utsläpp. Som Sveriges enda gröna parti är det Mil­jö­par­ti­ets ansvar att driva en politik som gynnar kli­mat­ne­utra­la trans­por­ter på bekostnad av bilismen."

Inga kommentarer: