< div id=”header ”>< / div>

måndag 15 juni 2015

Boverket 25 ger den GRÖNA visionen liv i glesbygd och på landet !


Hur ska vi klara småorter en akilleshäl för storstadskoncenterade MP som hade kongress nyligen men BOVERKET 25 har en del tips hur "lantisarna" i MP kan få argument för sin bygd.

Distansarbete och naturen på landsbygden en fördel

"Distansarbete är också vanligt. Möjligheterna att kombinera ett liv nära naturen och på mer rofyllda platser, trots att arbetsplatsen ligger långt därifrån, lockar nya invånare till glesbygden."

IT och Fysiska kommunikationer viktigt

"Snabb IT-uppkoppling är viktig både för näringsverksamheten och för att kunna nå ett rimligt serviceutbud. Mycket av samhällsservicen sker över internet. Dess nya kombinerade med mobila serviceenheter gör att resurserna används mer effektivt och att kvaliteten på servicen har blivit mer diversifierad och ofta också högre. Nygammal service som blir allt vanligare är varubilen som ersätter lanthandeln på vissa håll. Skolundervisning på distans över internet i ämnen med få elever, som till exempel hemspråk, kompletterar i de små glesbygdsskolorna. Högre utbildning på distans ger fler möjligheter till vidareutbildning, vilket har lett till att verksamheter har lättare att hitta rätt utbildad arbetskraft och att vidareutbilda den arbetskraft man har"

Mångsysslare, turism och nischverksamheter utvecklar glesbygden

"Människor som väljer att bo i glesbygden är i många fall mångsysslare. Inkomsterna från besöksnäringen ökar stadigt. Man utvecklar också olika nischverksamheter, som till exempel lokal matproduktion och internetbaserad försäljning.

Att vara tillgänglig via internet innebär att näringsidkare och kund lättare hittar varandra, oavsett var man finns geografiskt, vilket gynnar många små tillverkningsföretag och besöksnäringen. Turister och andra besökare är numera vana att alltid ha tillgång till information över nätet, så möjligheterna till inkomster från bland annat besöksnäringen påverkas av att finnas på internet. Samverkan för att göra en bygd känd och att gemensamt driva utveckling utifrån kompletterande besöksmål och service gör att det samlade lokala näringslivet växer."

Delårsboende vanligare

"För boende i glesbygden utanför de kollektiva stråken med spår och bussförbindelser är bilen fortsatt det vanligaste transportmedlet. Nästan alla bilar drivs med fossilfria bränslen.

Möjligheterna att bygga i anslutning till vissa av inlandets sjöar och vattendrag har också dragit till sig en del ny glesbygdsbebyggelse. Delårsboende och att ha flera bostäder blir allt vanligare, vilket har lett till att skatteintäkterna numera fördelas därefter. Samhällen som i huvudsak bebos av delårsboende eller säsongsboende, har därför bättre kostnadstäckning för att upprätthålla nivån på den kommunala service som behövs under säsongen. De små kommunerna kan numera lättare investera för att klara vatten- och avloppssystem, avfall och till exempel hemtjänst för en under delar av året långt större befolkning än som bor på orten permanent."

Stadsnära landsbygd

"Befolkningen i den stadsnära landsbygden ökar, särskilt runt våra stora städer. Detta sker tack vare förbättrad kollektivtrafik till knutpunkter och stationsorter. Ny bebyggelse tillkommer framförallt genom förtätning med service, bostäder och arbetstillfällen. Förtätningen sker med hänsyn tagen till såväl natur- och kulturmiljöaspekter som hälsoaspekter. De snabba cykelvägarna är populära, allt fler cyklar hela eller delar av vägen till arbete och skola. Det är lätt att ta med cykeln på buss och tåg.

I omlandet kring stationsorterna finner man också boenden där man kombinerar boendet med sina intressen eller med eget företagande. Det kan till exempel vara hästgårdar eller specialodlingar av grönsaker och andra produkter för en lokal marknad. I takt med att kollektiva kommunikationer byggs ut, omvandlas tätortsnära fritidshusbebyggelse till åretruntbostäder.

Behovet att skydda natur- och kulturområden i tätortsnära lägen ökar med ökat bebyggelse- och befolkningstryck. För att ta så lite omgivande mark i anspråk som möjligt eftersträvas en rimlig täthet i all ny bebyggelse. På landsbygden underlättas då dessutom möjligheterna för gemensamma anläggningar för bland annat vatten och avlopp samt för kollektivtrafik."

1 kommentar:

Nicklas Martinsson sa...

Mycket fin vision på lång sikt, men på kort sikt ser det inte bra ut.