< div id=”header ”>< / div>

måndag 27 april 2015

Samråd om tunnelbygget och dubbelspårsdragning i Varberg pågår !


Varbergs mest omfattande samråd genom tiderna. Tunnelbygget genom Varberg att binda samman ett dubbelspår pågår.


Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen

Detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen.

Västkustbanan genom Varberg, bergtunneldelen

Ändring av detaljplaner för Västkustbanan genom Varberg, bergtunneldelen


Detaljplanen upprättades 2015-04-01 och är på samråd till och med 2015-06-08.

Program för detaljplan för Västkustbanan genom Varberg var ute på samråd 2008-04-14 till och med 2008-05-16 och godkändes 2009-02-03.

Detaljplanernas syfte

Varbergs kommun arbetar med att ta fram detaljplaner för att möjliggöra Västkustbanan med dubbelspår genom Varberg. Parallellt med detaljplanerna tar Trafikverket fram en järnvägsplan som reglerar utformningen av järnvägsanläggningen och säkerställer markanspråk av utbyggnaden.

Detaljplanerna ska göra det möjligt att bygga dubbelspår i markplan, tråg och tunnel längs sträckan. De omfattar även ny godsbangård, ny Getteröbro, ny järnvägsbro över Österleden samt nytt stationsområde. Utbyggnaden innebär att samtliga plankorsningar med järnvägen försvinner och att den befintliga, enkelspåriga järnvä­gen längs kusten tas bort.

Två detaljplaner


Två detaljplaner tas fram. För vissa delar av sträckan krävs ny detaljplan, Detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen och för bergtunneldelen krävs ändring av befintliga detaljplaner, Ändring av detaljplaner för Västkustbanan genom Varberg, bergtunneldelen. Ett kvalitetsprogram för Varbergs nya stationsområde har tagits fram vilket tillhör samrådshandlingarna. Detaljplanerna följer översiktsplanen.

Detaljplanernas genomförande bedöms medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ miljöbalken. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats vilken tillhör samrådshandlingarna. Strandskydd för del av Lassabäcken, Monarkbäcken, Brearedsbäcken och Vrångabäcken som berörs av planförslaget upphävs.

Planförslagen berör samfälld mark. I de fall där en samfällighet berör ett större antal fastigheter skickas kungörelsen endast ut till ett par av de delägande fastigheterna för att där vara tillgänglig för samtliga delägare i samfälligheten. Detta är aktuellt för detaljplanen för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen och berör marksamfälligheterna Getakärr S:8 och Getakärr S:9 (belägna inom planområdet) samt Getakärr S:1 (belägen utanför planområdet). Vi ber Er, som kallade för samfälligheten, att hålla denna underrättelse tillgänglig för övriga delägare.

Här finns handlingarna


Samrådsförslag till detaljplaner finns tillgängliga på:

•Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg
•Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, Varberg

Inga kommentarer: