< div id=”header ”>< / div>

måndag 9 februari 2015

Medborgardialog om stadsutveckling - Varberg !

Vad vill du uppleva och göra i Varbergs nya stadsdel? Dela med dig av dina tankar och idéer, du har chans att påverka hur det kommer att bli!

Medborgardialogen

Varberg står inför ett spännande stadsutvecklingsprojekt som innebär att staden ska växa mot havet. När Varbergstunneln har byggts och Industrihamnen har flyttats, kommer det att finnas stora ytor frigjord mark. På dessa ytor ska en helt ny stadsdel, Västerport, växa fram.

För att ta reda på hur Varberg bäst ska formas och vad den nya delen av staden ska innehålla, vill kommunen bjuda in till dialog och samverkan tidigt i processen. Hållbarhet och delaktighet är två viktiga förhållningssätt som Vision 2025 bygger på. Med dialog och delaktighet som verktyg ska vi forma västkustens kreativa mittpunkt. Du är välkommen att vara med!

Det kommer att finnas många olika möjligheter att engagera sig i dialogen om stadsutvecklingen i Varberg under många år framåt. Under 2014 har dialogen framförallt handlat om vilka värden som människor tycker är viktiga i utvecklingen.

Medborgardialogen under 2014 är klar

Gensvaret i dialogen har varit stort och idéerna, förslagen och synpunkterna många. Mer än 900 samtal har förts i samband med workshoppar och möten på stan. Många tankar har också förmedlats via e-post, Facebook och framtidsvykort. Det inkomna materialet blir viktigt i det fortsatta arbetet med att ta fram en inriktning för den nya stadsdelen.

Materialet från medborgardialogen har sammanställts och analyserats av kommunens dialogkonsult Sweco. Resultatet har sammanställts till en utställning. Så här tyckte människorna som deltog i dialogen:

Variation för integration: Det finns en önskan att Västerport ska bli en varierad och blandad stadsdel. Dialogdeltagarna vill ha en blandning av funktioner, bostadsformer, bebyggelse och grönytor och betonar att det är viktigt att stadsdelen känns välkomnande, inkluderande, flexibel och levande året om. Denna form av blandstad ses också som en lösning för att motverka segregation och ekonomiska klyftor.

Vardagslogistik som förenklar och förenar: Dialogdeltagarna vill att kommunen ska ta ett helhetsgrepp över stadens trafiksituation och de stödsystem som påverkar människors vardagsliv. Man vill att Västerport ska uppmuntra till en hållbar livsstil och att stadsdelen ska vara tillgänglig för alla.

Blått och grönt visar vägen: Dialogdeltagarna önskar att hav och grönska får en aktiv roll i stadsmiljön och att man i planeringen för Västerport utnyttjar naturens förutsättningar för en unik och lekfull kreativitet. Det har också lyfts som väldigt viktigt att miljö- och klimatfrågor hanteras på allvar.

Vill du veta mer om 2014 års medborgardialog? Läs en sammanfattning av dialogen öppnas i nytt fönster eller ladda ner den mer utförliga broschyren ”Tillsammans skapar vi världens bästa Varberg”.PDF

Inga kommentarer: