< div id=”header ”>< / div>

fredag 3 december 2010

Debattinlägg om asfaltering av Getteröns flygfält!

Är valet över eller fortsätter maktkampen mellan centerrn och mijöpartiet? Ett flertal nyhetsrartiklar,inlägg och olika debattarttklar har berört asfalteringen på flygfältet som överklagats till miljödomstolen här i HN. Frågan är var i den stora knuten ligger? Hamnområdet kommer att utvecklas vilket planerades redan på 90-talet. Där finns havs- natur- och fågelivsintressen som kommer att som annan verksamhet att komma i konflikt med exploateringsintressen. Det är då lätt att med närliggande flygfält och fågelskyddsområde fastna i skyddsvallen.

Jag drog igång en namninsamling på nätet vad gäller att kommunen inte skulle lägga några medel till asfaltering
då kommunen inte har något eget direkt intresse i flygplatsen. Dessvärre finns det olycksfall- och säkerhetsaspekter som måste beaktas och det är väl där asfalteringen kommer upp. Med tanke på hala och oberäknleliga vägar i övrigt blir det till att underhålla väl. Utbyggnader av landningsbana åt ena eller andra hållet har diskuterats länge men där de närboende naturligtvis har stort inflytande på om det kan anläggas en bana och under vilka förutsättningar.

Misstanken om att det blir ett ökad flygverksamhet är markant i synnerhet som Varberg är en tillväxtkommun och därmed växer även turism, hamnverksamhet och besöken på Getteröns Naturum. Dock är väl rovfåglar en annan fara och ska man vara fräck avskräcker väl flyget en del sådant som hotar fågelskyddsområdet. Faran på marken kan bestå av gifter, smittspridande sjukdomar och annat som kan störa populationen. Det luftburna i form av flygplan bör sättas i relation till detta.

När frågan var uppe i kommunfullmäktige hade alla partier möjlighet att lämna reservation och det vore lämpligt att hänvisa till den då. Det vore klädsammare om det ska bli trovärdighet i motståndet.I annat fall är samtliga partierr delaktiga i beslutet om asfaltering.Vad beträffar kostnaden är den försumbar men kan ändå användas som markering men då inte av miljöskäl då det är säkerhetsaspekter som överväger. Beslut omtrafikering måste regleras på annat sätt än vilken beläggning som är på landningsbanan. Skälet som jag har svårt för är varför kommunen ska bidra med en delsumma när det redan idag finns intressenter som sponsrar.

Har de planer på ökad verksamhet på flygplatsen bör det tydligt från miljödomstolen framgå att så icke får ske.

Pierre Ringborg

ersättare för miljöpartiet i Varbergs kommunfullmäktige
 
länkar: Varbergs flygklubb, Getteröns Naturum

Inga kommentarer: