< div id=”header ”>< / div>

torsdag 25 januari 2018

Från årsskiftet gäller ökad tillgänglighet och insyn i kommunens beslut i Varberg !


Ökad tillgänglighet och insyn i kommunens beslut

varberg.se publiceras digital anslagstavla och beslutsunderlag innan de förtroendevalda fattar beslut

Vid årsskiftet trädde en ny kommunallag i kraft. I den anges bland annat att alla kommuner ska byta ut sin fysiska anslagstavla mot en digital version. På en kommunal anslagstavla publiceras tillkännagivanden och kungörelser och Varbergs kommuns anslagstavla återfinns numera på varberg.se/anslagstavla.

En kungörelse är ett offentligt meddelande med syfte att nå så många kommuninvånare som möjligt. Ett av den digital anslagstavlans syften är för att förbättra servicen så att fler personer på ett enklare sätt kan ta del av viktig information utan att fysiskt behöva ta sig till stadshuset. Däremot kan man fortfarande få hjälp med att läsa informationen i stadshuset om man av någon anledning inte har möjlighet att använda den digitala anslagstavlan.

Kommuninvånare som vill överklaga ett beslut har tre veckor på sig från det att protokollet tillkännages på anslagstavlan.

Sedan i våras görs beslutsunderlag inför nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden tillgängliga på varberg.se innan besluten fattas. Även publiceringen av beslutsunderlag är ett led i att ge ökad insyn och bättre demokratisk tillgänglighet. Den som vill kan alltså läsa samma handlingar som de förtroendevalda får till sig innan de ska fatta beslut. I handlingarna kan man bland annat läsa vad förvaltningens handläggare föreslår nämnden att besluta. Det är sedan upp till de förtroendevalda att antingen besluta det som förvaltningen föreslagit, eller att lägga fram egna förslag till beslut

Beslutsunderlaget är oftast ingen allmän handling i lagens mening innan ett beslut har fattats i slutgiltig beslutsinsats. Det vill säga att om ett beslut ska fattas av kommunstyrelsen så är det inte en allmän handling när den tas i kommunstyrelsens arbetsutskott eftersom arbetsutskottet då endast bereder ärendet till kommunstyrelsen.
Skicka en kommentar